Hoppa till innehåll

Ändringar i Suomi.fi-tjänsternas produktionsmiljöer

28.1.2021 8.11 | Publicerad på svenska 29.1.2021 kl. 16.00
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata överför Suomi.fi-tjänsterna till en molntjänstmiljö. Under år 2021 överförs följande tjänster till molntjänstmiljön:

  • Suomi.fi-identifiering (03/2021)
  • Suomi.fi-fullmakter (03/2021)
  • Suomi.fi-meddelanden (12/2021)

Överföringen av Suomi.fi-nättjänsten och Servicedatalagret till molntjänstmiljön genomfördes redan i juni 2020. Överföringen medförde inga ändringar i användningen av tjänsten, och förutsatte inga åtgärder av tjänsternas slutanvändare eller av de organisationer som använder tjänsterna.

Varför görs ändringen?

Genom ändringarna som görs år 2021 vill Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata säkerställa att man kan erbjuda medborgarna och organisationerna tjänster som utvecklas snabbt och som motsvarar kundernas behov nu och i framtiden.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för ett flertal centrala digitala stödtjänster vars störningsfria funktion ska garanteras i alla förhållanden. Molntjänster ger bättre möjligheter att skala tjänster flexibelt allteftersom användningsvolymerna förändras. Myndigheten kan till exempel reagera snabbare än tidigare på kortvariga belastningstoppar och säkerställa att tjänsten inte blir överbelastad.

Med molnlösningar får man också en trygg och mer kostnadseffektiv miljö för att utveckla tjänsterna. Då blir tillämpningsutvecklingen snabbare och kostnaderna för utveckling och underhåll kan minskas.

Skydd av användarnas uppgifter som utgångspunkt

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har ställt strikta datasäkerhetskrav på den molntjänstmiljö som används. Alla personuppgifter som rör sig i tjänsten krypteras, varmed ingen utomstående kan komma åt att utnyttja dem på något sätt. Här fungerar molntjänsterna med samma verksamhetsmodell som alla andra e-tjänster som används via internet: användarens uppgifter är alltid krypterade då de överförs.

De uppgifter som finns i registret som Suomi.fi-nättjänsten visar sparas till exempel inte i något skede i nättjänsten, utan uppgifterna hämtas via Suomi.fi-informationsleden vid varje granskningstillfälle direkt från bakgrundsregistren. Registeruppgifter om användaren kan alltid bara ses av användaren själv.

Riktlinjerna för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas molntjänstmiljöer grundar sig på finansministeriets riktlinjer för molntjänster inom den offentliga förvaltningen (Finansministeriets publikationer 35/2018), säkerhetsstrategin för samhället (YTS, 2017), 12 § i beredskapslagen om beredskapsskyldighet, statsrådets beslut om målen för försörjningsberedskapen (857/2013) och EU:s allmänna dataskyddsförordning. Den molntjänstmiljö som används produceras alltid inom EU/EES området.

Vad kräver ändringen av de organisationer som använder tjänsten?

Överföringen av Suomi.fi-meddelanden till molntjänstmiljön kräver, enligt planerna vid denna tidpunkt, inga åtgärder av de organisationer eller slutanvändare som använder tjänsten. Vi informerar våra kunder om eventuella förändringar separat.

Men för de organisationer som använder Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-identifiering kommer överföringen till molntjänstmiljön dock att orsaka ändringar:

  • De e-tjänster som använder Suomi.fi-fullmakter ska se till att brandväggen har öppnats för anslutningsservrarnas nya IP-adresser. Om e-tjänsten utnyttjar WebAPI-anslutningen krävs inga åtgärder för att ändra anslutningsservrarnas IP-adresser. Överföringen påverkar inte användningen av Suomi.fi-fullmakterna.
  • De organisationer som använder Suomi.fi-identifikation bör övergå till att använda den nya produktionsmiljön senast den 17.3.2021. Ytterligare information om ämnet: ,https://palveluhallinta.suomi.fi/sv/ajankohtaista/uutiset/60055af5909cad03b0c819f5

Ytterligare information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, överdirektör Timo Salovaara, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Tidigare informerat om saken:

Suomi.fi-fullmakternas IP-adresser ändras - Se till att öppna brandväggen för nya IP-adresser före årets slut  (19.11.2020) (på finska)
Suomi.fi-fullmakter: Tiedote tuotantoympäristön asiakkaille rajapintapalveluiden yhteyspisteiden muutoksista (19.11.2020)
Ändringar i Suomi.fi-nättjänstens och Servicedatalagrets (SDL) produktionsmiljöer (28.5.2020)

Tiedote - Organisaatioasiakkaat