Hoppa till innehåll

Nytt ämbetsverk som främjar digitaliseringen ger handledning och betjäning i olika skeden av livet

18.1.2018 16.03
Pressmeddelande

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen har tillsatt ett projekt för att bereda en förening av de uppgifter som sköts av magistraterna, Befolkningsregistercentralen och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland från den 1 januari 2020. Det nya ämbetsverkets centrala uppgift är att främja digitaliseringen och producera tjänster som behövs i olika livssituationer. Magistraternas konsumentrådgivningsuppgifter överförs till Konkurrens- och konsumentverket redan innan ämbetsverken förenas.

Det nya ämbetsverket främjar digitalisering som utgår från kunden och överföring av uppgifter mellan olika system

– Ämbetsverket främjar digitalisering i samhället enligt kundernas behov och fungerar som ett exepel vad gäller att utnyttja den. Ämbetsverket är riksomfattande och decentraliserat med ett modernt verksamhetssätt. Digitaliseringen stöder de nuvarande serviceformerna och det nya ämbetsverket lutar sig mot den specialkompetens som finns inom de ämbetsverk som slås samman, berättar finansministeriets informationsdirektör Irja Peltonen, ordförande för styrgruppen för föreningsprojektet.

Till det nya ämbetsverket samlas de uppgifter som skötts av magistraterna, Befolkningsregistercentralen och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland. Det sammanslagna ämbetsverket kommer att ha cirka 800 anställda. Magistraternas konsumentrådgivningsuppgifter överförs till Konkurrens- och konsumentverket redan innan ämbetsverken förenas, från den 1 januari 2019.

Det nya ämbetsverket ger råd och vägledning i genomförandet av tjänsterna och utvecklar samtidigt sina egna tjänster. I fortsättningen kan medborgarna enklare sköta alla ärenden som anknyter till samma livssituation och får en smidig service.

Digitaliseringen stödjer de nuvarande serviceformerna – det nya ämbetsverket vägleder och fungerar som modell för andra

– Arbetet vid det nya ämbetsverket strävar till att få information att bättre förmedlas mellan olika system, vilket gagnar hela samhället – från enskilda medborgare till företag. Även i ett digitalt samhälle finns det plats för service på en fysisk plats och via den fås direkt och viktig respons på hur väl enskilda tjänster fungerar. Utifrån responsen kan servicen sedan utvecklas vidare, försäkrar Befolkningsregistercentralens överdirektör Janne Viskari.

Förändringsprojektet framskrider med fart och gemensamma krafter

Arbetet för att bereda det nya ämbetsverket inleddes vid finansministeriet den 10 januari, då arbetsgrupperna för förändringsprojektet samlades första gången. Gruppen bestående av cirka hundra personer nådde samförstånd vad gäller målen och tidtabellen för förändringsprojektet. Namntävlingen har precis avslutats och inom en snar framtid kommer ämbetsverkets namn att bestämmas utifrån förslagen.

– Ämbetsverksreformen bereds för närvarande av tio arbetsgrupper. I varje grupp ingår representanter för varje organisation som slås samman. För att ämbetsverket ska kunna fungera enhetligt är det viktigt att arbeta tillsammans redan i beredningsskedet, säger beredningsgruppens ordförande Merja Koponen från enheten för styrning och utveckling av magistraterna.

Förändringsprojektet styrs av finansministeriet. Under våren bereds en regeringsproposition om en sammanslagning av ämbetsverken och syftet är att propositionen ska lämnas till riksdagen under höstsessionen 2018.

Det nya ämbetsverket kommer att ledas av Befolkningsregistercentralens nuvarande överdirektör Janne Viskari, som har en klar vision för ämbetsverkets verksamhet.

– Jag förväntar mig att det nya ämbetsverket ska fungera smidigt, vilket endast kan förverkligas genom att lita på experterna och deras förmåga att fatta beslut. Tillsammans planerar vi enhetliga men samtidigt tillräckligt flexibla och anpassningsbara verksamhetssätt så att vi kan betjäna medborgare och organisationer så bra som möjligt i situationer där livet förändras.

Mer information:

Ordförande för projektets styrgrupp, informationsdirektör Irja Peltonen, finansministeriet
[email protected]
tfn 02955 30138

Ordförande för forumet för projektledningen, överdirektör Janne Viskari, Befolkningsregistercentralen
[email protected]
tfn 0295 535 022

Ordförande för projektets beredningsgrupp, direktör Merja Koponen, Regionförvaltningsverket i Östra Finland, enheten för styrning och utveckling av magistraterna
[email protected]
tfn 029 501 6877

Statsrådets projektfönster (projekt för förening av magistraternas och Befolkningsregistercentralens uppgifter)

Maistraattien uudelleenorganisoinnin asettamishankkeen muutospäätös (Ändringsbeslut om tillsättande av ett projekt för omorganisering av magistraterna)

Kuluttajaneuvontatehtävien siirtoa koskeva päätös (Beslut om överföring av konsumentrådgivningsuppgifterna)

Hankkeen alatyöryhmien asettamispäätös (Beslut om tillsättande av underarbetsgrupper för projekt)