Hoppa till innehåll

Yrkesutbildade inom social- och hälsovården får ett chipsförsett yrkeskort

Utgivningsdatum 20.4.2017 10.00
Pressmeddelande

Befolkningsregistercentralen (BRC) utvidgar sin certifikatverksamhet. Från och med den 2 maj 2017 producerar Befolkningsregistercentralen certifikattjänster för yrkeskort för yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården.

I och med reformen kan yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och även yrkesutbildade personer inom socialvården ansöka om ett chipsförsett yrkeskort för social- och hälsovårdsområdet.

De nya chipsförsedda yrkeskorten för social- och hälsovårdsområdet behövs när den första fasen av socialvårdens Kanta-tjänster införs från och med 2018. Med korten loggar man i fortsättningen in i de klientdatasystem som socialvården använder och som är kopplade till Kanta-tjänsterna. Också certifikaten för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården förnyas så att efter att giltighetstiden för yrkeskort som nu är i bruk löper ut förnyas korten till yrkeskort för social- och hälsovårdsområdet.

Förhandsinformation (på finska) om detta har publicerats den 21 september 2016: https://eevertti.vrk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/terveydenhuollon-varmennepalvelut-laajenevat-sosiaali-ja-terveydenhuollon-varmennepalveluiksi

En yrkesutbildad person inom socialvården kan ansöka om yrkeskort tidigast då personen har beviljats rätt att utöva ett yrke inom socialvården eller en anteckning om rätten till yrkesbeteckningen har gjorts i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården.

Valviras beslut om yrkesrätt och införande i registret är avgiftsbelagt. Tills vidare är Befolkningsregistercentralens yrkeskort gratis för sökanden.

Kortet garanterar en säker informationshantering

Kort med certifikat som beviljats av Befolkningsregistercentralen används för stark elektronisk autentisering av personer. Stark autentisering är en förutsättning för datasäkerheten i social- och hälsovårdens rikstäckande datasystemtjänster. Med certifikat som Befolkningsregistercentralen beviljat verifieras parterna i den elektroniska tjänsten och användarrättigheterna samt säkerställs integriteten och den konfidentiella naturen hos de personuppgifter som förmedlas via datasystemen.

Yrkeskortet är personligt och är bundet till innehavarens yrkesrätt. En yrkesutbildad person inom social- och hälsovården kan använda samma kort i hela landet vid alla organisationer inom social- och hälsovården. Yrkeskortet gäller i fem år, om det inte finns någon faktor i anslutning till rätten att utöva yrket som begränsar giltighetstiden.

Yrkesutbildad person inom socialvården, skaffa ditt yrkeskort såhär:

 1. Sänd din ansökan om yrkesrätt eller registrering till Valvira.

  • Valvira beviljar rätten att utöva yrket och gör en anteckning i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården, Suosikki.

  • Vänta tills du får Valviras beslut om legitimation eller ett intyg över registreringen.

  • Närmare anvisningar och mer information om handläggningstider finns på Valviras webbplats.

 2. När du får Valviras beslut om legitimation eller intyg över registrering, beställ yrkeskortet för social- och hälsovårdsområdet från närmaste registreringsställe.

  • I samband med beställningen ska du styrka din identitet med en giltig identitetshandling som utfärdats av polisen (pass, identitetskort eller körkort som beviljats efter 1.10.1990).

  • Uppgifter om registreringsställena finns på Befolkningsregistercentralens webbplats.

 3. Befolkningsregistercentralen handlägger kortansökan och sänder det färdiga kortet per post till sökandens hemadress

Mer information

Legitimation och registrering av skyddad yrkesbeteckning:
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
Överinspektör Eeva Sallinen, tfn 0295 209 111
suosikki[at]valvira.fi

Beställning av yrkeskort för social- och hälsovårdsområdet:
Befolkningsregistercentralen
asiakashallinta.th-varmenne(at)vrk.fi
Kundrelationschef Ari Häkli, tfn 0295 535 224, fornamn.efternamn[at]vrk.fi