Hoppa till innehåll

Det blir lättare att uträtta social- och hälsovårdsärenden för en närstående digitalt år 2024 – Välfärdsområdena och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata introducerar en ny tjänst

Utgivningsdatum 13.2.2024 15.04 | Publicerad på svenska 13.2.2024 kl. 15.14
Pressmeddelande

I många välfärdsområden kan man i år ge en person man litar på rätt att uträtta ens ärenden på apotek och inom digitala social- och hälsovårdstjänster. På de platser som välfärdsområdet har angivit kan fullmakten ges i samband med ett besök. Där sparas rätten att uträtta ärenden i Suomi.fi-fullmakter.

Den nya tjänsten är assisterad befullmäktigande med Suomi.fi-fullmakter. Tjänsten är avsedd för personer som inte har nätbankskoder eller mobilcertifikat för att identifiera sig i tjänster.  

Med Suomi.fi-fullmakter kan man till exempel kontrollera förmåns- och hälsouppgifter, göra tidsbokningar och ansöka om förmåner eller socialtjänster i FPA:s och välfärdsområdenas tjänster. I olika välfärdsområdens digitala tjänster planeras något olika möjligheter att uträtta ärenden. 

I fortsättningen kan man sköta sina närståendes ärenden i digitala tjänster 

Målet med tjänsten är att stärka olika människogruppers jämlika möjligheter att verka i det digitala samhället. Nu kan uträttandet av ärenden kräva besök under tjänstetid.

– Situationen är arbetsam även för de anhöriga och stödpersoner som fungerar som stöd. Den nya tjänsten är ett viktigt steg som gör det lättare att sköta ärenden som gäller välbefinnandet för och med en närstående, berättar specialsakkunnig Sanna Suomalainen-Ajanko vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

När man kan kontrollera basuppgifter och sköta ärenden i digitala tjänster sparar man såväl medborgarnas, deras närståendes som välfärdsområdenas vårdpersonals tid. 

Cirka en halv miljon personer har hamnat utanför digitala tjänster som gör vardagen smidigare. Till dem hör till exempel en del äldre, personer med funktionsnedsättning, personer som behöver intressebevakning, personer som saknar språkkunskaper samt missbrukar- och mentalvårdsklienter.  

Den nya tjänsten ska införas i många välfärdsområden före utgången av 2024 – välfärdsområdena eftersträvar resursbesparingar och högklassigare service

År 2022 hann Kajanalands välfärdsområde pilottesta tjänsten. Planerna för att inleda tjänsten redan under årets första hälft har kommit långt i Mellersta Österbottens, Södra Österbottens och Birkalands välfärdsområden. Även i Norra Karelens välfärdsområde ska en försöksperiod med tjänsten genomföras.

Dessutom är Södra Savolax, Satakunta och Kymmenedalens välfärdsområden intresserade av att inleda tjänsten under senare hälften av året.

– Vi vill göra det lättare att uträtta ärenden på någon annans vägnar och möjliggöra det även för kunder som inte har digitala identifieringsverktyg såsom nätbankskoder. Målgruppen inte är stor, men den kommer att växa i och med att antalet äldre personer ökar, berättar projektledare Tanja Witick från Soite.

Välfärdsområdena ser många fördelar med tjänsten. Den viktigaste är en bättre växelverkan med kunderna och deras närstående. När närstående kan kontrollera social- och hälsovårdsuppgifter i de elektroniska tjänsterna håller de sig bättre underrättade till exempel om förmånsbeslut samt vårdplaner och läkemedelsordinationer. Detta säkerställer att förmånsärendena främjas och att vården fortsätter hemma. 

Tjänsten gör det också snabbare för servicehemspersonalen och socialväsendets stödpersoner att uträtta ärenden för sina kunder. Under ett möte kan stödpersonerna till exempel främja förmånsärenden eller boka läkartider tillsammans med kunden, och det förutsätter inte längre besök eller telefonservice.

Smidigare ärendehantering på någon annans vägnar med Suomi.fi-fullmakter

Suomi.fi-fullmakter är en tjänst som produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Med hjälp av tjänsten kan personer och organisationer tryggt befullmäktiga andra att sköta sina ärenden till exempel på apotek, i FPA:s och Skatteförvaltningens tjänster samt i en del av välfärdsområdenas, kommunernas och privata social- och hälsovårdsaktörers tjänster.
Tidigare har befullmäktigandet förutsatt starka identifieringsverktyg, dvs. i praktiken nätbankskoder, mobilcertifikat eller medborgarcertifikat.

Utöver i välfärdsområdena kan fullmakten också ges genom att besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller genom att skicka in en ansökan om fullmakt.


År 2023 gjorde Suomi.fi-fullmakter det möjligt att uträtta ärenden på någon annans vägnar cirka 57 miljoner gånger

  • Suomi.fi-fullmakter ingår i den digitala infrastruktur som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata producerar och vars syfte är en smidigare vardag. 
  • För närvarande möjliggör Suomi.fi-fullmakter uträttandet av ärenden i 257  tjänster. Med Suomi.fi-fullmakter kan man sköta ärenden i de tjänster som använder Suomi.fi-fullmakter för att kontrollera rätten att uträtta ärenden.   
  • Numera kan man uträtta ärenden åt en annan person i cirka 120 ärenden. De vanligaste ärendena är hälso- och sjukvårdsärenden, socialvårdsärenden, apoteksärenden och skatteärenden.    
  • 84 000 personer har gett en annan person fullmakt att sköta sina socialvårdsärenden
  • och 108 000 personer har befullmäktigat en annan person att sköta sina hälso- och sjukvårdsärenden.
  • År 2023 uträttades ärenden på någon annans vägnar till exempel på MittKanta cirka 3 miljoner gånger, på MittFPA cirka 300 000 gånger och på apotek cirka 300 000 gånger.
  • Att uträtta ärenden på någon annans vägnar kräver inte alltid en fullmakt, utan Suomi.fi-fullmakter kontrollerar personens rätt att uträtta ärenden i tjänsten åt någon annan bland annat i befolkningsdatasystemet, handelsregistret eller föreningsregistret. Till exempel ett barns föräldrar eller en organisations namntecknare behöver ingen separat fullmakt för att uträtta ärenden på barnets eller organisationens vägnar.