Tillgänglighet för DVV e-tjänster

I detta utlåtande beskriver vi hur webbplatsen uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsen tillgänglighet samt hur du kan ge respons.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet.  

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av webbplatsen uppfyller A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna nedan.

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar till att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor. Du kan kontakta oss på adressen tillganglighet(at)dvv.fi

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi

webbtillganglighet(a)rfv.fi

Telefonväxel 0295 016 000

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte än till alla delar förenlig med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.   

Innehåll eller funktioner, som inte är tillgängliga

 • Rubrikhierarkin är inte fullständigt konsekvent och texter, som inte beskriver påföljande information, är markerade som rubriker. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)

 • Ändringar i nättjänstens blankett-del meddelas endast genom ändringar i ikonens färg. (WCAG 1.4.1)

 • Nättjänsten innehåller färgkombinationer, som inte uppfyller kontrastkraven. (WCAG 1.4.3)

 • Tangentbordspekaren (fokus) är inte synlig i alla gränssnittselement. (WCAG 2.4.7)

 • Det är inte möjligt att hoppa över återkommande navigeringsartiklar i nättjänsten. (WCAG 2.4.1)

 • Tekniska hjälpmedel meddelar inte om nättjänstens tidsbegränsning, dessutom går det inte att kontrollera tidsbegränsningarna. (WCAG 2.2.1)

 • Nättjänstens sidtitel (page title) förblir samma. (WCAG 2.4.2)

 • All funktionalitet i nättjänsten är inte tillgängligt med tangentbord. (WCAG 2.1.1)

 • Det finns brister i nättjänstens semantiska struktur. Till exempel tabeller används överflödigt för att presentera innehåll och gränssnittselement. I en del fall tolkas tabellens struktur inte rätt. (WCAG 1.3.1, 4.1.1, 4.1.2)

 • Alla gränssnittskomponenter är inte datorstyrt begripliga. Vissa gränssnittskomponenter saknar datorstyrt kopplade namnlappar. Tekniska hjälpmedel tolkar inte menyer rätt. Svarsalternativen är inte rätt grupperade. Expanderbara fält tolkas inte rätt med tekniska hjälpmedel.  (WCAG 1.3.1, 4.1.2) 

 • Alla meddelanden går det inte att hitta eller läsa datorstyrt, dessutom meddelas skärmläsaren inte om bifogade eller raderade bilagor. (WCAG 4.1.3)

Vi har för avsikt att åtgärda alla uppräknade tillgänglighetsproblem under 2020.

 

Hur har vi testat webbplatsen?

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Detta utlåtande har upprättats 18.9.2020.

Detta utlåtande uppdaterades senast 18.9.2020.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Tillgänglighetskrav-webbsidor