Intyg tillgänglighet

I detta utlåtande beskriver vi hur Intyg från befolkningsdatasystemet uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsen tillgänglighet samt hur du kan ge respons.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet.  

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av webbplatsen uppfyller A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna nedan.

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar till att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor. Du kan kontakta oss på sidan Intyg från befolkningsdatasystemet.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte än till alla delar förenlig med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Den här sidan kommer att uppdateras under september.

Innehåll eller funktioner, som inte är tillgängliga:

  • Nättjänsten innehåller en del färgkombinationer, som inte uppfyller kontrastkraven. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
  • Pekarens (fokusens) steg- och läsordning är inte fullständigt konsekvent. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
  • Innehållets begriplighet och funktionalitet försämras, då innehållet förstoras. (WCAG 1.4.4, 1.4.10)
  • Nättjänstens semantiska struktur är inte fullständigt konsekvent, till exempel länkar och knappar används för liknande ändamål. (WCAG 3.2.4)
  • Tekniska hjälpmedel meddelar inte om nättjänstens tidsbegränsning, dessutom går det inte att kontrollera tidsbegränsningarna. (WCAG 2.2.1)
  • Tangentbordsanvändning fungerar inte konsekvent i alla kryssrutor och flikar. (WCAG 2.1.1)
  • Pekaren urskiljs inte i vissa gränssnittselement. (WCAG 2.4.7)
  • Alla gränssnittselement är inte datorstyrt begripliga. Blankettelement har inte kopplats datorstyrt med sina namnlappar. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
  • Tekniska hjälpmedel förmedlar inte felmeddelanden. (WCAG 4.1.3)  
  • DF-filerna på kvitton är inte kodade. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)

Vi har för avsikt att åtgärda alla uppräknade tillgänglighetsproblem under 2021.

Hur har vi testat webbplatsen?

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Webbplatsen är publicerad 28.2.2019.
Detta utlåtande har upprättats 21.9.2020.
Detta utlåtande uppdaterades senast 21.9.2020.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019
Tillgänglighetskrav-webbsidor