Hoppa till innehåll

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kompletterar sin kundservicepersonal och fortsätter att digitalisera sina tjänster

Utgivningsdatum 6.7.2021 8.59 | Publicerad på svenska 8.7.2021 kl. 15.12
Pressmeddelande

I den tredje tilläggsbudgeten för 2021, som godkändes av riksdagen den 23 juni 2021, har ett tilläggsanslag på 2,1 miljoner euro tilldelats Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) för att förkorta kundservicens handläggningstider och för att täcka inkomstminskningen som covid-19-pandemin har orsakat.

"Detta tilläggsanslag hjälper oss att lätta på den akuta belastningen i synnerhet inom förmyndarverksamhetens tjänster för förordande och tillstånd. Hela anslaget ska gå till att anställa mer personal, vilket inte annars hade varit möjligt på grund av finansieringsbristen som orsakats av covid-19-pandemin, säger Janne Viskari, generaldirektör för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Betydande komplettering av kundservicepersonalen

I början av 2020 slogs Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samman med de nio magistraternas regionala verksamhet, enheten för styrning och utveckling av magistraterna och Befolkningsregistercentralen.

Målet med sammanslagningen, det vill säga tillämpningen av nationellt enhetliga verksamhetssätt, uppnåddes. För att kunna överföra pappersprocesserna till de riksomfattande arbetsköerna måste man trots allt ännu en tid skanna de dokument som anländer, vilket har ökat arbetstiden som används för handläggningen och lett till fördröjningar i kundservicen. Av den orsaken har handläggningstiderna för vissa tjänster blivit längre trots att flera åtgärder har vidtagits.

MDB har nu inlett anställningen av cirka 40 visstidsanställda tjänstemän för ett år. Under sommaren och början av hösten genomförs interna arrangemang och rekryteringar i anknytning till anställningen. Myndigheten riktar tilläggsresurserna till förmyndarverksamheten, registreringen av utlänningar samt till ersättningen av den gamla Katso-tjänsten med Suomi.fi-fullmakter. Målet är att avsevärt förkorta handläggningstiderna för de överbelastade tjänsterna före sommaren 2022. Dessutom strävar myndigheten efter att bättre än tidigare kunna identifiera och lösa ärenden som kräver brådskande handläggning.

Digitaliseringen av tjänsterna förs framåt

Just nu är digitaliseringen av de egna tjänsterna och ärendehanteringen MDB:s viktigaste utvecklingsprojekt. Detta arbete har inletts, men kommer ännu att ta flera år med de nuvarande resurserna. Nya lösningar tas ständigt i bruk i den takt som de blir färdiga. Digitaliseringar har redan tagits i bruk till exempel i de allmänna intressebevakarnas revision och på hösten tas elektronisk handläggning av tillståndsärenden i bruk.

Även om MDB strävar efter att snabbt underlätta situationen särskilt inom förmyndarverksamheten, köpslår myndigheten inte om systemens kvalitet och säkerhet, eftersom handläggningen gäller uppgifter som också kan vara känsliga. Säkerhet och förtroende är grunden för myndighetens verksamhet.

"Vi måste trots allt ständigt utveckla våra tjänster och ta hänsyn till förändringar i servicebehovet, såsom den ökade efterfrågan till följd av den åldrande befolkningen. Under de senaste tio åren har antalet intressebevakningar ökat med 24 procent och i takt med att befolkningen åldras förväntas ökningen att accelerera. Därför är det nödvändigt att digitalisera tjänsterna. Trots digitaliseringen är varje intressebevakning ändå individuell och kräver också i framtiden tillräcklig och kompetent personal för att göra bedömningar och fatta beslut", säger generaldirektör Viskari.

Ytterligare information

Ytterligare information: Janne Viskari, generaldirektör, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Be om återuppringning av generaldirektören: Thomas Hakala, ledningens assistent, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 0295 535 192, [email protected]