Hoppa till innehåll

Läckte dina personuppgifter ut i offentligheten eller blev du offer för identitetsstöld? Nu får du samlade råd från Suomi.fi-webbtjänsten

19.5.2021 7.30
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har publicerat en informations- och ärendehelhet i Suomi.fi-webbtjänsten, där medborgarna får information om hur de ska agera om de misstänker att deras personuppgifter har hamnat i fel händer.

Via tjänsten kan man också administrera centrala förbud i samband med informationsläckor till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Sådana är förbudet mot utlämnande av kontaktuppgifter samt förbudet mot adressändring (förhindra flyttanmälan) som meddelas till befolkningsdatasystemet. Administrering av förbud kräver alltid stark autentisering med bankkoder, mobilcertifikat eller identitetskortets elektroniska medborgarcertifikat.

Tjänsten ger också råd och vägledning om hur användaren kan administrera förbud som andra aktörer ansvarar för. Sådana är t.ex. kreditförbud och förbud att göra anteckningar om en person i handels-, förenings- och stiftelseregistren. 

”Vårt mål har varit att skapa en helhet där medborgaren på ett och samma ställe får instruktioner och information om hur olika förbud kan administreras. En person som råkat ut för identitetsstöld eller dataintrång måste uträtta ärenden hos flera olika aktörer för att skydda användningen av sina egna uppgifter. Vi vill underlätta livet för människor som hamnat i denna svåra situation så att det är lättare att administrera förbud som gäller användning av de egna uppgifterna”, berättar Timo Salovaara, överdirektör vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Inte bara för personer som utsatts för dataintrång

Bakgrunden till den nya informations- och ärendehanteringshelheten är dataintrånget i Vastaamo, som fått mycket publicitet och som ledde till att kundernas personuppgifter i stor utsträckning läckte ut på internet. Som en fortsatt åtgärd för att behandla intrånget fastställde regeringen att man ska skapa en kanal som underlättar hanteringen av stängningar och spärrningar av uppgifter som rör privatpersoner. 

Den nu publicerade servicehelheten betjänar alltså en mycket större användargrupp än endast personer som utsatts för dataintrång. Helheten hjälper också personer som av andra orsaker blivit offer för identitetsstöld eller som har förlorat de identifieringsverktyg (t.ex. pass eller identitetskort) som behövs för att styrka sin identitet och som därför misstänker identitetsstöld. 

Ett omfattande samarbetsnätverk deltar

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har planerat den nya informationshelheten i samarbete med organisationer inom den offentliga förvaltningen och den privata sektorn. 

Finanssiala ry, Konkurrens- och konsumentverket, Konsumentförbundet, KyberVPK, Transport- och kommunikationsverket Traficom, Patent- och registerstyrelsen, Polisen, Posti, Brottsofferjouren, Suomen Asiakastieto Oy och Dataombudsmannens byrå har deltagit. 

"För att producera innehåll och tjänster i anslutning till olika livshändelser behövs både hörande av kunderna och samarbete över förvaltningsgränserna. Därför är samarbete vid sammanställning av innehåll av största vikt. Vi vidareutvecklar det nu publicerade datainnehållet utifrån respons från användare och samarbetspartner", berättar Salovaara. 

Bekanta dig med guiden 

Bekanta dig med guiden för personer som råkat ut för identitetsstöld eller dataintrång i Suomi.fi-webbtjänsten: https://www.suomi.fi/guider/informationslacka 

Mer information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, överdirektör Timo Salovaara, tfn 0295 535 303, fornamn.efternamn[at]dvv.fi 

suomi.fi