Hoppa till innehåll

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utredde: 
61 procent av personerna över 40 år känner till intressebevakningsfullmakten – den positiva bilden av handlingen omvandlas inte till handling

Utgivningsdatum 30.5.2022 8.04
Pressmeddelande

Enligt en enkät som genomfördes i april vet 61 procent av finländarna över 40 år vad en intressebevakningsfullmakt är. 85 procent av medborgarna förhåller sig positivt till en intressebevakningsfullmakt. Över hälften meddelade också att de vet hur de ska gå till väga. Dock hade endast 15 procent av respondenterna gjort en intressebevakningsfullmakt.

Enkäten som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata låtit göra är den första undersökningen som utreder kännedomen om intressebevakningsfullmakten som trädde i kraft 2007. Enkäten besvarades i april av tusen finländare över 40 år. Undersökningen genomfördes av strategiska forskningsbyrån Vastakaiku Oy.  

Hur känd intressebevakningsfullmakten är 61 % Känslor som väcks av intressebevakningsfullmakten: Mycket positiv 54 %, positiv 32 %, Neutral 11 %, negativ 3 %, mycket negativ1 % Känner till intressebevakningsfullmakten: 40-49-år 56 % 50-59 år 58 % 60-69 år 65 % 70 år- 65 % Alla 61 % Har gett en intressebevakningsfullmakt 40-49 år 5 % 50-59 år 6 % 60-69 år 16 % 70- år 31 % Alla 15 %

 

81 procent av respondenterna trodde att de kände till intressebevakningsfullmakten. När respondenterna ombads välja vad ordet betyder blandade en del ändå ihop det med traditionell intressebevakning. 

En intressebevakningsfullmakt ges med en fullmakt som personen själv gör på förhand. I fullmakten anges vem som sköter personens ärenden och hur de sköts om personens funktionsförmåga försämras. Inom den traditionella intressebevakningen förordnar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata en intressebevakare. 

Ärendena blir omhändertagna med en intressebevakningsfullmakt   

Respondenterna förhåller sig positivt till en intressebevakningsfullmakt. Av respondenterna ansåg 85 procent att den var mycket positivt eller positivt. Endast 4 procent upplevde intressebevakningsfullmakten som negativt och 11 procent upplevde den som neutralt. Det fanns inga skillnader mellan åldersgrupperna. 

Intressebevakningsfullmaktens goda sidor ansågs särskilt vara:

 • Ärendena blir skötta i en situation där jag inte själv kan sköta dem. (36 %)
 • Jag kan själv välja och bestämma vem som ska sköta mina ärenden. (24 %)
 • En pålitlig person sköter mina ärenden när jag inte längre kan. (17 %)

Till nackdelar kom i synnerhet frågor som gäller missbruk och förtroende:

 • Eventuellt missbruk om personen väljer en oärlig, opålitlig eller obehörig person. 
 • (25 %)
 • Att hitta en pålitlig person, förtroende. (12 %)
 • Begränsningen av självbestämmanderätten, den egna beslutanderätten minskar. (6 %)

Intresset för intressebevakningsfullmakt ökar vid 60 års ålder – fullmakten hör också till yngre personers dokumentportfölj  

15 procent av dem som svarade på enkäten hade gett en intressebevakningsfullmakt. Skillnaden mellan olika åldersgrupper var stor. Medan 5 procent av 40–49-åringarna och 6 procent av 50–59-åringarna hade en fullmakt, hade 16 procent av 60–69-åringarna och 31 procent av över 70-åringarna gjort det. 

Nästan hälften av respondenterna uppgav att de var intresserade av att göra en intressebevakningsfullmakt och det fanns inga stora skillnader mellan åldersgrupperna. 
– Intressebevakningsfullmakter är inte bara aktuella för äldre personer. Det lönar sig att vara beredd på det ifall det sker något överraskande i livet som stör funktionsförmågan, betonar kommunikations- och marknadsföringsdirektör Liinu Lehto vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  

När intressebevakningsfullmakten är i skick kan till exempel den egna makan fortsätta att sköta familjens bankärenden och andra ärenden smidigt, om den andra av makarna råkar ut för ett olycksfall eller insjuknar allvarligt. 

– Den typiska orsaken till att en intressebevakningsfullmakt förkastas är att intressebevakningsfullmakten har gjorts för sent och inte längre kan fastställas, tillägger Lehto. Av olika orsaker blir årligen cirka 20 procent av intressebevakningsfullmakterna inte fastställda. 

Cirka 60 finländska organisationer deltar i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas
kampanj I egna händer

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inledde i början av maj kampanjen Mina händer där man väcker upp finländarna till att ta framtida beslut i egna händer och aktivera dem att göra en intressebevakningsfullmakt för sig själva eller för sina närstående. Kampanjen kommer att fortsätta i flera år.

Intressebevakningsfullmaktens betydelse och ämnets aktualitet har fått tiotals organisationer, företag samt finansministeriet, justitieministeriet och social- och hälsovårdsministeriet med i kampanjen.


I ett nötskal

 • Intressebevakningsfullmakten är ett dokument som kan användas för att ge en annan person fullmakt att till exempel fatta ekonomiska och hälsorelaterade beslut i en situation där den egna funktionsförmågan blir nedsatt.
 • År 2021 fastställdes cirka 6 000 intressebevakningsfullmakter och antalet väntas öka årligen när befolkningen åldras.
 • Genom kampanjen I egna händer (Omissa käsissä) som inleds i början av maj vill man öka medvetenheten om intressebevakningsfullmakter samt uppmuntra medborgarna att upprätta intressebevakningsfullmakter i god tid.
 • Kampanjen syns i olika medier från och med maj.
 • Fru Intressebevakningsfullmakt - dvs. en sakkunnig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata - lyfter fram praktiska tips och aktuella teman om intressebevakningsfullmakten på sina konton i sociala medier på Twitter, Facebook och Instagram.
 • I kampanjen deltar cirka 60 organisationer från ministerier till lokalföreningar.
 • Man kan fortfarande delta i kampanjen. Mer information om kampanjen, upprättande av intressebevakningsfullmakt, medverkande partner och deltagande finns på adressen  iegnahänder.fi
Tiedote - VAIN Henkilöasiakkaat-etusivulle