Registrering av utlänningar

En utländsk medborgares personuppgifter kan registreras i befolkningsdatasystemet om förutsättningarna för registrering uppfylls. Läs mer om förutsättningarna i punkten "vem kan få en personbeteckning". I samband med registreringen beviljas du en finländsk personbeteckning. Personbeteckningen är en beteckning som används för att identifiera personer i Finland och som består av din födelsetid och fyra individuella tecken. Andra uppgifter som registreras i befolkningsdatasystemet är bland annat namn, födelsedatum, kön, medborgarskap, födelseort, modersmål och adress. Dessutom kan man under vissa förutsättningar anteckna uppgifter om till exempel make/maka, barn och föräldrar. Du kan läsa mer om personbeteckningen på vår webbplats

 

Vem kan få en personbeteckning? 

Du kan få en personbeteckning om du vistas lagligt i Finland och det finns en grund för registreringen. Laglig vistelse kan till exempel grunda sig på uppehållstillstånd, fri rörlighet inom EU, visum eller visumfrihet. Grunder som berättigar till registrering är till exempel: 

  • arbete* eller studier som utförs i Finland, eller annan motsvarande orsak 
  • familjemedlem som redan har en registrerad adress i Finland 
  • medborgarskap i ett nordiskt land, om du flyttar stadigvarande till Finland
  • uppehållstillstånd eller uppehållstillståndskort i Finland som Migrationsverket beviljat eller beslut om registrering av EU-medborgares uppehållsrätt.

Om du har ett uppehållstillstånd eller ett uppehållstillståndskort som beviljats av Migrationsverket, eller om Migrationsverket har registrerat din uppehållsrätt, har du i allmänhet redan fått en personbeteckning. Skatteförvaltningen kan också ha gett dig en personbeteckning om du har fått ett skattenummer. Om du ändå vill att din adress och dina uppgifter om familjeförhållanden sparas måste du registrera dig hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  

*Observera att du ska ha rätt att arbeta i Finland om du ansöker om registrering på basis av arbetsavtalet. Kontrollera din rätt att arbeta på Migris sida.

 

Hur kan jag registrera mina adressuppgifter? 

I samband med registreringen av dina personuppgifter sparas också din adress. Adressen kan vara tillfällig, stadigvarande eller endast en postadress som används för att skicka post. 

Tillfällig adress 

Den tillfälliga adressen gäller tillfälligt och du är registrerad som invånare på denna adress för en viss tid. En tillfällig adress är i allmänhet i kraft ett år i sänder. 

Stadigvarande adress 

Om en stadigvarande adress registreras för dig, registreras du som invånare på adressen i fråga tills vidare. Adressen gäller tills du gör flyttningsanmälan till en annan adress. I samband med att en stadigvarande adress registreras för dig, registreras också din hemkommun i Finland. Man kan få stadigvarande adress och hemkommun endast om vissa villkor uppfylls. Läs mer om registrering av hemkommun.  

Postadress 

Om en postadress registreras för dig, registreras du inte som invånare på adressen i fråga. Postadressen kan användas om du inte har en permanent bostadsadress eller om du vill hämta din post från postkontoret. 

Registrering av adress utan personligt besök 

Om du redan har en personbeteckning kan du registrera en tillfällig adress i Finland genom att göra en flyttningsanmälan, där du anmäler tillfällig flyttning till Finland, på postkontoret eller på internet. Kom också ihåg att anteckna den tillfälliga adressens slutdatum (högst 5 år från flyttningsdagen). 

 

Hur kan jag registrera mitt civilstånd och uppgifter om mina familjeförhållanden? 

Registrering av civilstånd och familjeförhållanden förutsätter att officiella intyg visas upp. Utan intyg sparas inga uppgifter om dina familjemedlemmar eller ditt civilstånd i befolkningsdatasystemet. Om grunden för registreringen är att en familjemedlem bor i Finland, måste du visa upp ett officiellt intyg över familjeförhållandet, till exempel vigselintyg eller födelseattest för ditt barn. Intyget ska vara i original eller bestyrkt på ett tillförlitligt sätt samt vid behov legaliserat och översatt. Läs mer om legalisering av handlingar

Handläggningstid

  • Begäran om en finsk personbeteckning (arbete, studier) 5-6 veckor
  • Begäran om en finsk personbeteckning (annan) 7-8 veckor.

 

Gör så här: 

Välj lämpliga anvisningar för din situation:

 

A) Du har en finländsk personbeteckning och vill ha en hemkommun. 

Kontrollera först att villkoren för att få hemkommun uppfylls.

Ansök om hemkommun här

 

OBS. Efter att du har skickat blanketten måste du personligen besöka oss. Läs närmare anvisningar i bekräftelsemeddelandet som du får till din e-post efter att blanketten har skickats.

B) Du har en finsk personbeteckning och du vill ha en tillfällig adress. 

C) Du har inte en finsk personbeteckning

 

Be om registrering här

 

OBS. Efter att du har skickat blanketten måste du personligen besöka oss. Läs närmare anvisningar i bekräftelsemeddelandet som du får till din e-post efter att blanketten har skickats.

Fyll vid behov i blanketterna för dina familjeförhållanden.
Visa oss också ett officiellt intyg av vilket informationen framgår. För att vi ska registrera uppgifterna krävs att du visar upp legaliserade intyg i original över dina familjeförhållanden. Läs noggranna anvisningar om legalisering och översättning

 

D) Du kan inte använda webblanketten

Pris

Avgiftsfri

Så här får du dokumentet:

Du får en notifikation om registreringen när dina uppgifter har sparats.

Du får notifikationen som krypterad e-post till den e-postadress du uppgett när dina uppgifter har sparats. Om du använder Suomi.fi-meddelanden, får du notifikationen dit istället för e-posten. Om du varken har tillgång till Suomi.fi-meddelanden eller använder e-post, får du informationen per brevpost.  

Vi kontaktar dig om vi behöver ytterligare information. 

Kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Om den uppgift du uppgett inte kan registreras i befolkningsdatasystemet, skickar vi ett beslut i ärendet till dig. Till beslutet bifogas en anvisning om hur man begär omprövning.

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kontakta oss

Du hittar våra genomsnittliga handlaggingstider på vår webbplats.

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected] 

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 029 55 36300.

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

 

Finlands invånarantal 5 631 879