Tjänst för tjänstemannabefullmäktigande: Bestyrkande av utländska handlingar

Bestyrkande av en handling

De utländska bilagehandlingarna till fullmaktsansökningarna ska vara i original och bestyrkta av en myndighet.

Den myndighet som bestyrker handlingen varierar från land till land, så anvisningar för bestyrkande av handlingen ska begäras från myndigheten i det land som har utfärdat handlingen.

Handelsregisterutdrag eller annan utredning över behörigheten hos dem som undertecknat ansökan

Utländska registerutdrag som lämnas in som bilagor till fullmaktsansökningar ska vara originalutdrag och officiella utdrag utfärdade av en registermyndighet (undertecknade/stämplade). De handlingar som påvisar andra eventuella undertecknares befogenheter ska vara originalhandlingar och bestyrkta av en myndighet.

De språk som godkänns är finska, svenska och engelska. Om handlingen är på något annat språk ska den översättas av en auktoriserad translator.

Kopia av utländskt pass

För fullmaktsansökningar krävs också en kopia av undertecknarens/undertecknarnas giltiga  utländska pass. Passkopian ska vara i original och bestyrkt av en myndighet.

En bestyrkt kopia av ett utländskt pass kan utfärdas av en myndighet antingen i Finland eller utomlands. I Finland kan en bestyrkt kopia ges av till exempel notarius publicus vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.


Övrigt att observera:

  • Observera att de myndigheter som ansvarar för bestyrkandet kan ta ut arvode för sina tjänster.
  • Bestyrkta handlingar får inte vara äldre än sex (6) månader från den tidpunkt då ansökan inkommit för behandling.
  • Handelsregisterutdrag eller andra utredningar om behörigheten för dem som undertecknat ansökan godkänns endast på finska, svenska eller engelska.
  • Registerutdrag på andra språk ska översättas till något av ovan nämnda språk hos en auktoriserad translator.
  • Handlingen kan översättas av en auktoriserad translator i Finland.
  • Utbildningsstyrelsen i Finland upprätthåller ett register över auktoriserade translatorer i Finland. Översättarnas kontaktuppgifter fås från Finlands översättar- och tolkförbund.
  • Ytterligare information om auktoriserade translatorer i andra länder fås av myndigheterna i landet i fråga.
  • Handlingar som bifogats ansökan returneras inte.

Mer information:

  1. Utrikesministeriet i ert land - Bestyrkande av handlingar
  2. Finlands utrikesministerium – Översättning av handlingar