Hoppa till innehåll

Det nya VTJ-ändringsgränssnittet ersätter ändringsdatatjänsten före utgången av 2024

Utgivningsdatum 27.10.2021 10.35 | Publicerad på svenska 4.11.2021 kl. 11.43
Pressmeddelande

Det nya VTJ-ändringsgränssnittet (på finska) ersätter den nuvarande ändringsdatatjänsten. Det nuvarande innehållet i ändringsdatatjänsten levereras fram till slutet av 2024.

 

Fördelarna med tjänsten

Via VTJ-ändringsgränssnittet förmedlas samma information från befolkningsdatasystemet och uppgiftskategorier med samma datainnehåll som i den nuvarande ändringsdatatjänsten. Nytt är en flexibel uppdateringsrytm och därmed en bättre uppdatering av uppgifterna. Det är möjligt att söka uppdateringar med den intervall som kunden själv väljer, t.ex. en gång per dag.

Informationsförmedlingen sker via REST-gränssnittet. Det nya materialformatet är JSON. Tjänsten har stöd för UTF-8-teckenuppsättningen.

Kommunens befolkningsuppgifter enligt hemkommun

Med hjälp av VTJ-ändringsgränssnittet kan kommunen, sjukvårdsdistriktet eller samkommunen hålla sina personregister uppdaterade. Genom tjänsten uppdateras kommunens, sjukvårdsdistriktets eller samkommunens eget befolkningsregister enligt kommungränserna, så att den registeransvarige får uppgifter om alla ändringar på basis av personernas hemkommun.

Uppdatering av kommunens kundregister

För kommunens lagstadgade uppgifter är det möjligt i den nya VTJ-ändringsgränssnittstjänsten att utifrån personbeteckningar också uppdatera uppgifter om personer som bor i en annan kommun. Då upprätthåller den registeransvarige själv en personbeteckningsfil, med vilken uppdateringar kan sökas i personuppgifterna.

Enskilda förfrågningar

För att korrigera eventuella brister i personuppgifterna i kommunens eget befolkningsregister kan man via VTJ-ändringsgränssnittet vid behov söka basuppgifter om enskilda personer på nytt för att komplettera uppgifterna. Tidigare har motsvarande kompletteringar beställts separat från MDB.

Den nya tjänsten gör det också möjligt att göra enskilda förfrågningar enligt personbeteckning, t.ex. i samband med när en invånare från en annan kommun uträttar ärenden. Med enskilda förfrågningar kan man lägga till personer i personregistret i en sådan kommun vars personregister uppdateras, då registret uppdateras via VTJ-ändringsgränssnittet. Tjänsten ersätter dock inte VTJ-förfrågningsgränssnittet (SOAP) som redan används för enskilda förfrågningar.

Testning av den nya tjänsten

För presentation och testning av VTJ-ändringsgränssnittet används en så kallad sandlåda. Tjänsten kräver ingen inloggning och är fritt tillgänglig för kunder och programutvecklare. Uppgifterna innehåller inte riktiga personuppgifter, utan personbeteckningar och andra personuppgifter är testmaterial. Uppgifterna kan användas för olika tjänsteutvecklingsuppgifter och för testning av tjänsten.

Nytt sätt att förmedla information

Sättet att förmedla uppgifterna i VTJ-ändringsgränssnittet ändras och i fortsättningen förmedlas uppgifterna via Informationsleden. Informationsleden behövs inte för att testa tjänsten i sandlådan.

Att börja använda VTJ-ändringsgränssnittet

VTJ-ändringsgränssnittets materialformat och informationsförmedlingssätt ändras. Detta kräver också ändringar i det tekniska genomförandet av uppdateringen av kundens register. Med den nya tjänsten är det alltså inte möjligt att direkt ersätta material som levereras via den nuvarande ändringsdatatjänsten, utan den kräver en ny integrationsplattform för mottagning av JSON/REST-materialformat och att Informationsleden börjar användas.

Beställning av tjänsten

VTJ-ändringsgränssnittet kan tas i bruk genom att göra en beställning i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst

I samband med beställningen av tjänsten ska ni ge en redogörelse om skyddet av uppgifterna och deras användningsändamål.

Ibruktagning av Informationsled

Ytterligare information om Informationsleden

Prislista

Ibruktagande av tjänsten:

I samband med att VTJ-ändringsgränssnittet börjar användas förmedlas till kunden de uppgifter om personerna i registret som man kommit överens om att överlåta en gång från befolkningsdatasystemet.

Den första så kallade basuppgiftsleveransen kan göras på basis av kommunavgränsningen enligt kommunens, sjukvårdsdistriktets eller samkommunens verksamhetsområde. Leveransen omfattar då alla personer som har kommunen i fråga som hemkommun i befolkningsdatasystemet vid tidpunkten för urvalet.

En basuppgiftsleverans kan också göras på basis av de personbeteckningar som kundorganisationen levererar, när det är fråga om personer som bor i en kommun eller kommuner utanför organisationens verksamhetsområde.

Pris för basuppgiftsleverans:

Ibruktagandet av tjänsten debiteras enligt gällande prislista. För leverans av basuppgifter i samband med ibruktagandet debiteras 0,011 €/person enligt antalet personer. Den nuvarande avgiftsförordningen gäller fram till den 31 december 2021. Eventuella prisändringar meddelas på MDB:s webbsida.

Basuppgiftsleveransen är avgiftsfri när kunden i den nuvarande ändringsdatatjänsten övergår till att använda det nya VTJ-ändringsgränssnittet. Avgiftsfriheten är specifik för material och kundnummer, dvs. leveransen av basuppgifter för de register som redan uppdateras via den nuvarande ändringsdatatjänsten är avgiftsfri vid övergången till den nya tjänsten. För nya register som ska uppdateras debiteras en avgift för basuppgiftsleverans.

Efter att tjänsten tagits i bruk är användningen avgiftsfri för statliga och kommunala myndigheter.

Länkar till lagar som berör ärendet

Finansministeriets förordning om avgifter år 2020 för prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (1304/2019)

Lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009)

Tilläggsuppgifter

Mera uppgifter om tjänsten på MDB:s webbsida VTJ-ändringsgränssnittet (på finska)

Kontaktadress [email protected]

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle