Urvalstjänster för den offentliga förvaltningen

Med urvalstjänsten får ni person- eller byggnadstjänster från befolkningsdatasystemet enligt önskade urvalskriterier. Uppgifterna kan användas till exempel för enkäter eller kommunikation.

Som kriterier i urvalstjänsten kan man använda bland annat

 • en persons ålder, kön och modersmål
 • ett område (t.ex. postnummerområde, kommun eller landskap)
 • en byggnads egenskaper (till exempel ändamål eller utrustning)

Uppgifterna kan användas till exempel för enkäter eller kommunikation. De hämtade personuppgifterna kan också utnyttjas bland annat i registerbaserade undersökningar där uppgifter från befolkningsdatasystemet kombineras med uppgifter som hämtats från andra källor.

För urvalet behöver ni datatillstånd från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har beviljat vissa organisationer ett datatillstånd som gäller tillsvidare, dvs. ett så kallat taktillstånd för följande ändamål:

 • Byggnads- och lägenhetsuppgifter, kommuner (RHR)
 • Byggnads- och lägenhetsuppgifter, regionala räddningsverk (RHR)
 • Uppgifter om fastighetsägare, kommuner och räddningsverk (KOM)
 • Uppgifter om avfallshantering, kommuner, avfallsnämnder och samkommuner.

Uppgifter som lämnas ut i urvalstjänsten

I urvalstjänsterna finns det färdiga informationspaket av olika omfattning, som innehåller heltäckande information om personer eller byggnader. Läs mer i tjänstebeskrivningen (på finska): Julkishallinnon poiminnat ja päivitykset (pdf).

Uppgifter som lämnas ut om byggnader

Exakta beskrivningar av datapaketen nedan finns i beskrivningen över basurval i byggnads- och lägenhetsuppgifter.

Standardiserat urval av uppgifter om byggnader och lägenheter

Standardiserat urval av uppgifter om byggnader och lägenheter är kostnadsfritt två gånger per kalenderår för följande organisationer:

 • statliga myndigheter och institutioner
 • domstolar och andra rättsliga myndigheter
 • kommunala myndigheter
 • riksdagen och dess ämbetsverk och institutioner
 • republikens presidents kansli
 • Landskapsmyndigheter samt kommunala och statliga myndigheter i landskapet Åland
 • läroinrättningar som anordnar utbildning som leder till lagstadgad examen
 • Folkpensionsanstalten.

Som urvalskriterium används byggnader och byggnadsprojekt i en eller flera kommuner (en grupp fritt definierade kommuner, exempelvis ett landskap) eller hela Finland. Urvalsområdet fastställs i det uppgiftstillstånd som beviljats den sökande.

De uppgifter som lämnas ut följer befolkningsregistercentralens gällande postbeskrivning Basurval för byggnads-, lägenhets- och byggnadsprojektuppgifter.

Datainnehållet som lämnas ut fastställs i uppgiftstillståndet så att alla delfiler eller vissa delfiler från befolkningsdatasystemet lämnas ut som sådana enligt den gällande postbeskrivningen.  Exempelvis utlämnande av personuppgifter i delfiler kan avvika från postbeskrivningen i uppgiftstillståndet, exempelvis uppgifter om ägare av byggnader i form av personer och uppgifter om boende i en byggnad.

Gör så här

Organisationerna inom den offentliga förvaltningen kan beställa urval och ansöka om behövligt tillstånd hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänster. Organisationer som anslutit sig till ett taktillstånd behöver inte separat ansöka om datatillstånd, utan uppdateringar kan beställas direkt hos e-tjänsten.  I ansökan ska även ges en utredning om ändamålet med uppgifterna.

Mer information om den offentliga förvaltningens tjänster för uppdatering:

Gå till e-tjänster

Handläggningstid och pris

Handläggningen av ansökan tar ungefär två veckor. Vid särskilt avancerade urval är handläggningen tre till fyra veckor. Den tekniska leveransen av uppgifterna sker efter ungefär tio vardagar.