Makars efternamn när de gifter sig

När ska makarna meddela sitt val av efternamn?

Personer som planerar ingå äktenskap ska meddela sitt val av efternamn till den som utför hindersprövningen samtidigt som de begär prövningen. Prövning av hinder för äktenskap begärs med en särskild blankett som också har ett fält för val av efternamn. Blanketten finns på sidan dvv.fi/hindersprovning. Båda makarna behåller sitt eget efternamn i samband med vigseln om de inte meddelar den som utför hindersprövningen om sitt val av efternamn.

Det bör beaktas att makarna inte kan ändra sitt val av efternamn efter hindersprövningen. Om makarna efter hindersprövningen ångrar sitt val av efternamn kan de underrätta vigselförrättaren om detta. Då behåller de emellertid båda sitt eget efternamn i samband med vigseln.

Ett efternamn som fåtts av en tidigare maka/make kan inte överföras till en ny maka/make

Ett efternamn som fåtts av en tidigare maka/make kan inte överföras till en ny maka/make som efternamn eller ett av efternamnen i en efternamnskombination. Inte heller en efternamnskombination som fåtts av en tidigare maka/make kan överföras till en ny maka/make.

Alternativ som lagen tillåter

Makarna kan välja mellan fyra alternativ när de ingår äktenskap:

 1. Båda makarna behåller det efternamn de har när de ingår äktenskap.
 2. Makarna kan komma överens om att de tar ett gemensamt efternamn eller en gemensam kombination av efternamn. För att en efternamnskombination ska kunna betraktas som gemensam ska efternamnens ordningsföljd och användningen av bindestreck vara likadan för båda makarna.
 3. Makarna kan komma överens om att en av dem bildar en efternamnskombination, som inte är gemensam, av sitt eget efternamn eller ett av efternamnen i sin efternamnskombination och makans/makens efternamn eller ett av efternamnen i makans/makens efternamnskombination Båda makarna har självständig rätt att bilda en efternamnskombination. Denna rätt är inte bunden till huruvida båda makarna bildar efternamnskombinationen eller i vilken ordning namnen i makans/makens efternamnskombination förekommer. Ett efternamn som överförs till den andra makan/maken bör dock behållas också av den maka/make från vilken namnet överförs. Användningen av bindestreck är ett personligt val.
 4. Makarna kan komma överens om att en av dem tar ett av efternamnen i makans/makens efternamnskombination som sitt efternamn.

Vad är en efternamnskombination?

En efternamnskombination kan bildas av två olika efternamn som personen har rätt att använda. Fler än två efternamn kan inte kombineras. Efternamnen kombineras med bindestreck eller skrivs skilt för sig. Efternamnens ordningsföljd och användningen av bindestreck ska väljas när kombinationen bildas.

Vilket namn kan väljas som gemensamt efternamn eller som en del av en gemensam efternamnskombination?

Som gemensamt efternamn eller en del av en gemensam efternamnskombination kan makarna välja ett efternamn som en av makarna har när hindersprövning begäras eller som någon av makarna senast har haft som ogift. Däremot kan inte ett efternamn som någon av makarna fått vid ett tidigare äktenskap väljas som gemensamt efternamn eller en del av en gemensam efternamnskombination.

En efternamnskombination kan innehålla högst två efternamn.

Hur påverkar ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination barnets efternamn?

Om makarna har valt ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination får deras barn alltid samma efternamn eller efternamnskombination som föräldrarna.

Vad händer om de som planerar ingå äktenskap inte väljer ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination?

Om blivande makar inte väljer ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination kan en av dem med sin makas/makes samtycke bilda en efternamnskombination av sitt eget efternamn eller ett efternamn i sin egen efternamnskombination och makans/makens efternamn eller ett efternamn i makans/makens efternamnskombination. En person som planerar ingå äktenskap kan med sin makas/makes samtycke också välja ett av efternamnen i makans/makens efternamnskombination som sitt efternamn.

- Rätten att bilda en efternamnskombination är betonat personlig och är inte bunden till om båda makarna bildar en efternamnskombination eller i vilken ordningsföljd makarnas namn förekommer i efternamnskombinationen. Ett efternamn som överförs till den andra makan/maken bör behållas också av den maka/make från vilken namnet överförs.

Exempel

Exempel 1

Makarna Lindgren och Mattila meddelar i samband med hindersprövningen att de har för avsikt att välja ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination när de ingår äktenskap. För att en efternamnskombination ska kunna betraktas som gemensam ska efternamnens ordningsföljd och användningen av bindestreck vara likadan för båda makarna.

Alternativen är följande:

 • Lindgren
 • Mattila
 • Lindgren-Mattila
 • Lindgren Mattila
 • Mattila-Lindgren
 • Mattila Lindgren

Exempel 2

Maria Kangas och Jussi Järvi Luoto begär prövning av hinder för äktenskap. Båda har sitt ursprungliga efternamn. Tillsammans har de kommit överens om att Maria väljer en efternamnskombination som består av hennes eget efternamn och ett av efternamnen i Jussis efternamnskombination.

Efternamnskombinationen kan vara

 • Kangas Järvi eller Kangas-Järvi
 • Järvi Kangas eller Järvi-Kangas
 • Kangas Luoto eller Kangas-Luoto
 • Luoto Kangas eller Luoto-Kangas

Exempel 3

Maria Kangas Luoto och Jyrki Järvi begär prövning av hinder för äktenskap. Båda har sitt ursprungliga efternamn. Tillsammans har de kommit överens om att Maria i samband med att äktenskapet ingås väljer en efternamnskombination som består av ett av efternamnen i hennes efternamnskombination och Jyrkis efternamn.

Efternamnskombinationen kan vara

 • Kangas Järvi eller Kangas-Järvi
 • Järvi Kangas eller Järvi-Kangas
 • Luoto Järvi eller Luoto-Järvi
 • Järvi Luoto eller Järvi-Luoto.

Exempel 4

Maria Mäki Kangas och Jyrki Järvi Luoto begär prövning av hinder för äktenskap. Efternamnet Kangas i Marias efternamnskombination kommer från hennes tidigare make. Tillsammans har Maria och Jyrki kommit överens om att Jyrki i samband med att äktenskapet ingås väljer en efternamnskombination som består av ett av efternamnen i hans efternamnskombination och ett av efternamnen i Marias efternamnskombination.

Efternamnskombinationen kan vara

 • Järvi Mäki eller Järvi-Mäki
 • Mäki Järvi eller Mäki-Järvi
 • Luoto Mäki eller Luoto-Mäki
 • Mäki Luoto eller Mäki-Luoto.

Efternamnet Kangas kan inte överföras till Jyrki, eftersom det kommer från Marias tidigare make.

Exempel 5

Maria Mäki Kangas och Jyrki Järvi Luoto begär prövning av hinder för äktenskap. Båda har sin ursprungliga efternamnskombination. Tillsammans har Maria och Jyrki kommit överens om att Jyrki i samband med att äktenskapet ingås väljer en efternamnskombination som består av ett av efternamnen i hans efternamnskombination och ett av efternamnen i Marias efternamnskombination.

Efternamnskombinationen kan vara

 • Järvi Mäki eller Järvi-Mäki
 • Mäki Järvi eller Mäki-Järvi
 • Luoto Mäki eller Luoto-Mäki
 • Mäki Luoto eller Mäki-Luoto
 • Järvi Kangas eller Järvi-Kangas
 • Kangas Järvi eller Kangas-Järvi
 • Luoto Kangas eller Luoto-Kangas
 • Kangas Luoto eller Kangas-Luoto.

Maria har också begränsad möjlighet att med Jyrkis samtycke bilda en egen, annorlunda efternamnskombination av ett av Jyrkis efternamn och ett av sina egna efternamn, dock så att maken behåller det namn som överförs från honom (med andra ord samma efternamn, men i olika ordningsföljd). Om Jyrki väljer namnet Järvi Mäki och Maria vill ha en annan efternamnskombination, kan Maria välja Mäki Kangas, Mäki Järvi eller Mäki-Järvi.