Hoppa till innehåll

Under året lämnades 2198 ansökningar in om fastställande av könstillhörighet till MDB

Utgivningsdatum 3.4.2024 9.03
Pressmeddelande

I ett år har man med egen utredning kunnat ansöka om fastställande av könstillhörighet. Det kom in nästan 600 ansökningar genast den första dagen efter att lagen trädde i kraft, men därefter har antalet jämnats ut till ca 100 ansökningar per månad.

Fastställande av könstillhörighet innebär att det kön som antecknats i befolkningsdatasystemet korrigeras så att det motsvarar personens könsidentitet. Ansökan om fastställande av könstillhörighet görs hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Det har inte behövts någon medicinsk utredning för ansökan efter lagreformen som trädde i kraft den 3 april 2023.

Under året lämnades 2198 ansökningar in om fastställande av könstillhörighet till MDB. Ca 67 procent av de sökande har också bekräftat sin ansökan och uppgiften om deras kön har korrigerats i befolkningsdatasystemet. Något fler ansökningar om ändring från kvinna till man än från man till kvinna har lämnats in.

Antalet ansökningar mångdubblades

Nästan tre gånger så många ansökningar som under hela år 2022 lämnades in till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata den första dagen av lagreformen.

"Tidigare fick vi cirka 20 ansökningar per månad. I april 2023, när lagreformen trädde i kraft, kom det in över 1 000 ansökningar, så antalet ansökningar ökade avsevärt. Nu har antalet jämnats ut till cirka hundra per månad", säger MDB:s häradsskrivare Kaisa Myrsky.

99 % av ansökningarna har gjorts elektroniskt. Myrsky gläder sig över detta: "Vi förnyade behandlingen av ansökningarna helt och hållet. Målet var att göra ärendehanteringen smidig, säker och snabb. I och med den elektroniska ansökan lyckades vi med vårt mål över förväntan.” 

Samtidigt kan man ändra förnamn och föräldraskapsbeteckning

Ungefär var tredje sökande har samtidigt också ansökt om namnändring. Den första ändringen av förnamn i samband med fastställande av könstillhörighet är avgiftsfri när förnamnet ändras så att det motsvarar sökandens könsidentitet.

Däremot har det inte varit möjligt att ändra föräldraskapsbeteckningen förrän den 1 mars 2024. Med föräldraskapsbeteckning avses en uppgift i befolkningsdatasystemet om huruvida föräldern är barnets far eller mor. Föräldern som fastställt sitt kön bestämmer själv vilka barn ändringen gäller. Föräldern kan således vara mamma till ett barn och pappa till ett annat. MDB har fått 22 ansökningar om ändring av föräldraskapsbeteckning.

Personbeteckningen ändras och till exempel identitetshandlingen måste förnyas

Fastställandet av kön har både juridiska och praktiska konsekvenser. Den förändring som påverkar vardagen mest är att den sökandes personbeteckning ändras och därför behöver hen bland annat en ny identitetshandling och nya bankkoder. Hen måste också korrigera sin nya personbeteckning hos olika organisationer och i olika system. Dessutom kan fastställandet av könstillhörigheten till exempel påverka värnplikten.

Mer information 
häradsskrivare Kaisa Myrsky, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 0295 537 358, [email protected]

Fastställande av könstillhörighet efter den 3.4.2023 i siffror

  • Under året lämnades 2198 ansökningar in om fastställande av könstillhörighet till MDB. Över 1470 personers kön har fastställts.
  • Före den 3.4.2023 kom det in cirka 20 ansökningar per månad. I april 2023 kom det rekordmånga ansökningar, över 1 000 stycken. Antalet har nu sjunkit till ca hundra ansökningar per månad.
  • Något fler ansökningar om ändring från kvinna till man än från man till kvinna har lämnats in.
  • Över 700 sökande har samtidigt ansökt om ett nytt förnamn.
  • 99 procent av ansökningarna har lämnats in elektroniskt.