Hoppa till innehåll

Finlands nationella informationsled och Estlands servicekanal X-Tee slås samman

Utgivningsdatum 30.9.2016 11.54
Pressmeddelande

Den finska Befolkningsregistercentralen och den estniska statens myndighet för informationssystem, Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) har idag avtalat om att konsolidera ländernas servicekanaler, alltså att skapa en förtroenderelation mellan de finska och de estniska servicekanalerna.

Avtalet gör det möjligt att via en tjänst som kopplats till den finska informationsleden förmedla tekniska data till den estninska och vice versa. Såväl den finska som den estniska servicekanalen utnyttjar lösningen X-Road, som utvecklats i Estland.

I enlighet med programmet för genomförandet av den nationella servicearkitekturen är den nationella informationsleden ett informationsförmedlingsskikt med hjälp av vilket man tryggt och standardiserat kan överföra data mellan olika aktörers datalager. Det började användas i november 2015. Den motsvarande servicekanalen i Estland heter X-Tee. Båda servicekanalerna grundar sig på X-Road-lösningen som utvecklats i Estland, och de utnyttjar båda X-Road som teknisk plattform.  X-Road är en integrerad dataskyddad lösning för informationsutbyte som sker över det öppna internet. Finland och Estland har utvecklat X-Road tillsammans sedan 2014.

Enligt avtalet ska de som byter ut information ömsesidigt komma överens om ett informationsutbyte. X-Road sköter automatiskt om bl.a. krypteringen av informationen som ska bytas ut samt tidsstämplar meddelanden för att man ska kunna verifiera tidpunkten för informationsutbytet. Funktionerna är i princip de samma som inom Finlands informationsled men konsolideringen gör det möjligt att förmedla data även till Estland. 

"Det är exceptionellt att två stater tillsammans utvecklar ett gemensamt datasystem. Vi har samarbetat kring utvecklingen under hela den tid som programmet för den nationella servicearkitekturen har funnits. Sammanslagningen av de finska och estniska servicekanalernas applikationer är en naturlig fortsättning på det goda samarbetet kring utvecklingen. Som bäst fördjupar vi modellen för samutvecklingen ytterligare", säger Janne Viskari, direktör för enheten Servicearkitektur vid Befolkningsregistercentralen. 

"Eftersom det finns många estländare i Finland och många finländare i Estland är det väsentligt att ländernas offentliga tjänster är gränsöverskridande", poängterar Heiko Vainsalu, områdeschef för RIA:s X-Road.

Enligt avtalet slås de servicekanalerna i Finland och Estland samman och man kommer överens om tidtabellen. Sammanslagningen av servicekanalerna inleds under oktober 2016. Målet är att tjänsterna ska vara sammanslagna senast den 31.3.2017.

Sammanslagningen av servicekanalerna gör det möjligt att maskinellt byta ut t.ex. befolkningsregisterdata mellan Finland och Estland. Till först reder man ut hur det går att byta ut befolkningsregisterdata mellan befolkningsregistren i Finland och Estland. En aktiv flyttning pågår mellan länderna och i Finland bor för närvarande ca 60 000 estländare.  Ett automatiskt informationsutbyte skulle leda till att t.ex. hemkommunen för estländare bosatta i Finland alltid anges korrekt. Detta har nämligen betydelse för kommunala tjänster och sociala förmåner. Dessutom kan andra offentligrättsliga organisationer ha nytta av sammanslagningen.

Enligt lagstifningen är de finländska offentligrättsliga organisationerna skyldiga att använda den nationella informationsleden när de överför sina data till det öppna internet.

Den första versionen av X-Road togs i bruk i Estland 2001.

Tilläggsuppgifter:

Direktör Janne Viskari, [email protected], 0295 535 022.