Hoppa till innehåll

Nya funktioner för Suomi.fi-meddelanden

Utgivningsdatum 4.9.2023 13.39
Pressmeddelande

Suomi.fi-meddelanden har uppdaterats till den nya versionen 26.8.2023. I samband med versionsuppdateringen har Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tagit i bruk nya funktioner i tjänsten och ökat tjänstens prestanda.

Enligt bedömningen kommer antalet meddelanden som förmedlas via tjänsten att öka betydligt under de kommande åren. Genom den nu genomförda ökningen av prestationsförmågan har man velat förutse denna framtida tillväxt.

Meddelandeförmedlingen av Suomi.fi-meddelanden blir mer automatisk än tidigare

Största delen av meddelandena behandlas automatiskt i Suomi.fi-meddelanden och skickas antingen elektroniskt eller som papperspost.

Den nya produktionsversionen gör det enklare att utreda eventuella felsituationer. I fortsättningen behöver organisationer som använder Meddelanden inte lika ofta skicka meddelanden på nytt, om det har framkommit ett fel i hanteringen av meddelandet. Felsituationer kan korrigeras i tjänsten utan att meddelandena måste skickas på nytt.

Om det sker ett fel i meddelandeförmedlingen får er organisation ett meddelande som berättar att meddelandet styrs till manuell behandling. Detta förutsätter inga åtgärder av er.

Handläggningstiden vid manuell behandling är högst en arbetsdag.

Om materialet inte kan behandlas på en arbetsdag kontaktar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata er organisation och meddelar en uppskattning av meddelandets leveranstid. I det här skedet kan ni ännu ångra sändningen av meddelandet och själva skicka nya meddelanden. Detta kan komma på fråga till exempel om det i det skickade meddelandet finns uppgifter (t.ex. förfallodagar) som måste ändras i det material som ska skickas.

Om meddelandet är sådant att det inte behöver uppdateras, kan er organisation ge Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillstånd att skicka meddelandet på nytt till mottagaren i ett senare skede och i ursprungligt format.

Nya funktioner för Suomi.fi-meddelanden

I samband med versionsuppdateringen har man i Suomi.fi-meddelanden också tagit i bruk nya funktioner som medför förbättringar för de organisationer som skickar meddelanden.

De nya egenskaperna är:

  • Lägg till adressida för papperspost
  • Skicka elektroniska signaturer
  • Hantering av horisontella sidor vid postning

Lägg till adressida för papperspost

I Suomi.fi-meddelanden finns nu en separat adressida som tilläggstjänst. Denna funktion är tillgänglig för sändare som använder WebService-gränssnittet (WS) LahetaViesti.

I och med den nya tilläggstjänsten måste avsändaren inte själv lägga till en separat adressida i försändelsen, utan tjänsten Meddelanden kan göra det utifrån adressuppgifterna i xml-meddelandet.

Standardinställningen för tjänsten Meddelanden är även i fortsättningen att den sändande organisationen lägger till en adressida i försändelsens pdf-bilaga (då är värdet på elementet Adressida false). Om XML-meddelandet ändå anger ett nytt element för adressidan som värde 1 / true, lägger Meddelanden till det meddelande som skickas med adressidan. Då behöver det material som skickas inte ha en adressida färdigt med sig. Mottagarnas adressuppgifter ska organisationen själv skicka till tjänsten Meddelanden som en del av XML-meddelandet.

Adressidan läggs till endast om meddelandet skickas till mottagaren per papperspost. Adressidan läggs inte till för försändelser till Suomi.fi-meddelanden i elektroniskt format.

Att lägga till en adressida betyder i praktiken ytterligare ett pappersark i brevförsändelsen.

Skicka elektroniska signaturer

I Suomi.fi-meddelanden har hanteringen av meddelanden utvecklats så att den elektroniska signaturen i pdf-filen förblir intakt ända till mottagarens elektroniska brevlåda. Denna funktion används automatiskt av alla som sänder meddelanden med WS / LahetaViesti.

Ändringen gör det möjligt att skicka en undertecknad pdf-fil utan att underskriften förstörs, även om en adressida läggs till i försändelsen först efter att dokumentet undertecknats. Detta förutsätter att organisationen tar i bruk möjligheten att som tilläggstjänst till Suomi.fi-meddelanden lägga till en separat adressida för försändelser som skickas per papperspost.

Tjänsten Meddelanden skickar först undertecknade pdf-filer i elektroniskt format till mottagarna och lägger därefter till en adressida till de försändelser som skickas per papperspost.

Hantering av horisontella sidor vid postning

Det finns situationer där organisationer som skickar Suomi.fi-meddelanden ska kunna vända en del av bilagornas sidor horisontellt. Detta kan till exempel vara fallet om bilagan innehåller en bred tabell eller annat material som inte ryms på en vertikal A4-sida.

När meddelandet kommer till mottagaren i elektroniskt format i Suomi.fi-meddelanden visas den bifogade pdf-filens horisontella sida alltid som en horisontell sida utan att den sändande organisationen själv måste vända sidan. Då kan mottagaren av meddelandet läsa till exempel tabellen utan att behöva vända på enhetens skärm.

Tidigare har organisationen själv varit tvungen att se till att alla sidor som skickas för papperspost är vertikala. Er organisation kan nu beställa att en horisontell sida hålls i rätt format från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata innan materialet skickas till utskrift. Därefter kan ni utan bekymmer skicka horisontella sidor utan att fundera på om meddelandet skickas till mottagaren elektroniskt eller per papperspost. På så sätt får mottagarna av meddelandet alltid tillgång till hela och lättlästa sidor oberoende av om de tar emot meddelandena elektroniskt eller som papperspost.

Funktionen används i WS-gränssnittets Skicka Meddelande i XML-meddelanden. Ett nytt element har implementerats i XML-meddelanden salliLiitteenKiertoPystyyn, vars värde är 0 / false, men det kan sättas till värdet 1 / true, varvid vi vänder de horisontella sidorna i rätt riktning i de meddelanden som skickas till kunden per papperspost.

På kommande: mer omfattande statistik om Suomi.fi-meddelanden

Senare i år kommer man kunna se statistikuppgifter om Suomi.fi-meddelanden i tjänsten. Det kommer bland annat att bli möjligt att följa antalet skickade meddelanden, antalet användare av tjänsten och avsändningsmängderna per avsändare.

Mer information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, viestit-asiakastuki[at]dvv.fi

 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle