Hoppa till innehåll

Ändringar i Suomi.fi-nättjänstens och -servicedatalagrets (SDL) produktionsmiljöer

Utgivningsdatum 28.5.2020 12.00
Pressmeddelande

I början av juni 2020 överför Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata Suomi.fi-nättjänsten och Servicedatalagret (SDL) till en molntjänstmiljö.

Genom denna ändring vill Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata säkerställa att man kan erbjuda medborgarna och organisationerna tjänster som utvecklas snabbt och som motsvarar kundernas behov nu och i framtiden. Molntjänster ger bättre möjligheter att skala tjänster flexibelt allteftersom användningsvolymerna förändras. Myndigheten kan till exempel reagera snabbare på kortvariga belastningstoppar än tidigare och säkerställa att tjänsten inte blir överbelastad.

Med molnlösningar får man också en trygg och mer kostnadseffektiv miljö för att utveckla tjänsterna. Då blir tillämpningsutvecklingen snabbare och kostnaderna för utveckling och underhåll kan minskas.  

Ändringen syns inte för medborgare och företag som använder tjänsterna

Överföringen av Suomi.fi-nättjänsten och Servicedatalagret till molntjänsten syns inte för medborgare och företag som använder tjänsterna.

Övergången till molntjänstmiljön påverkar inte sättet som registeruppgifter visas på. Det registerinnehåll som Suomi.fi-nättjänsten visar sparas inte i något skede i nättjänsten, utan uppgifterna hämtas via Suomi.fi-informationsleden vid varje granskningstillfälle direkt från bakgrundsregistren.  Registeruppgifter om användaren kan alltid bara ses av användaren själv.

Strikta informationssäkerhetskrav ställs på molntjänstmiljön

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för ett flertal centrala digitala stödtjänster vars störningsfria funktion ska garanteras i alla förhållanden. Särskild uppmärksamhet har fästs vid datasäkerheten i den molnmiljö som används av myndigheten. Strikta krav på informationssäkerhet har fastställts för molntjänstmiljön och den produceras alltid inom EU/EES.

Lösningarna för överföringen av myndighetens tjänster till molnmiljö grundar sig på finansministeriets riktlinjer för molntjänster inom den offentliga förvaltningen (Finansministeriets publikationer 35/2018), säkerhetsstrategin för samhället (YTS, 2017), 12 § i beredskapslagen om beredskapsskyldighet, statsrådets beslut om målen för försörjningsberedskapen (857/2013) och EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Mer information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, överdirektör Timo Salovaara, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle