Hoppa till innehåll

Innehållet i Suomi.fi-webbtjänsten och Servicedatalagret erbjuder också information för medborgare och företagare i andra EU-länder

Utgivningsdatum 8.2.2021 14.08 | Publicerad på svenska 8.2.2021 kl. 14.57
Pressmeddelande

Suomi.fi-webbtjänsten är för Finlands del en informationskälla i den förnyade portalen Ditt Europa.

Bakgrunden till förnyelsen är Europeiska unionens förordning om en gemensam digital ingång (SDG-förordningen), som förpliktar medlemsländerna att på sin webbplats tillhandahålla information om vissa ämnesområden som är centrala för medborgare och företag.

Syftet med SDG-förordningen är att göra det smidigare att agera på den inre marknaden. I den första fasen av SDG sammanställs information och i den senare fasen underlättas också gränsöverskridande ärenden. 

Innehållet i SDG omfattar olika situationer för medborgare och företagar

Innehållet i Suomi.fi-webbtjänsten och Servicedatalagret (SDL) har kompletterats utifrån SDG-kraven. Innehållet beaktar bättre än tidigare situationer där en EU-medborgare eller EU-företagare kommer till Finland.

Via portalen Ditt Europa hittar EU-medborgare och -företagare de viktigaste uppgifterna och tjänsterna. I portalen finns för närvarande cirka 40 sidor med språkversioner av Suomi.fi-webbtjänsten. Dessutom har portalen cirka 120 länkar till andra finländska myndigheters webbsidor.

Innehåll som länkas till SDG i Suomi.fi-webbtjänsten är bland annat: Få och vårda barn, Frivilligarbete, Ekonomiska svårigheter i företag, Ordnande av avfallshantering för företag. 

Innehållet i SDG omfattar olika situationer för medborgare och företagare. Fokus på olika livssituationer är också ett centralt prioriteringsområde i utvecklingen av innehållet i Suomi.fi. Innehållet i Suomi.fi ger information om situationer som berör flera olika myndigheter. Målet är att tillhandahålla information över förvaltningsgränserna.  

I Servicedatalagret finns uppgifter om sammanlagt cirka 2 100 företagstillstånd

Uppgifterna om tjänsterna kommer till Suomi.fi från Servicedatalagret och flera SDL-organisationer har kompletterat sina egna SDL-uppgifter enligt kraven i SDG-förordningen. Företagstillstånd och -skyldigheter utgör den största helheten: I Servicedatalagret finns uppgifter om sammanlagt cirka 2 100 företagstillstånd.

SDL och Suomi.fi är tillsammans ett enkelt sätt att samla olika myndigheters företagstillstånd . Om innehållet hade länkats separat från varje ansvarig myndighets webbplats, hade det varit fråga om ett verkligt stort arbete och företagaren inte hade fått den information han eller hon behöver i ett enhetligt format. SDL-uppgifterna utnyttjas alltså nu också på EU-nivå. Förutom företagstillstånd har även yrkeskvalifikationer och finansieringstjänster länkats till Suomi.fi.

Förnyelsen av portalen Ditt Europa är ännu inte helt klar, utan portalen byggs upp så småningom och kommer i fortsättningen att innehålla allt innehåll som länkats till SDG. 

Tiedote - Organisaatioasiakkaat