Blogit

Bloggar

Mera kompetens inom digitalt stöd till kommunerna

Mirva Gullman, Mika Lillman Publiceringsdatum 17.1.2022 15.49 Blogg

Kommuninvånare, företag och sammanslutningar samt kommunens anställda och förtroendevalda behöver digitalt kunnande. Men vems uppgift är det att lära ut detta? Hur kan vi säkerställa att alla har tillräcklig kompetens eller tillräckligt stöd för att använda digitala tjänster? Hur kan vi utnyttja digitaliseringens möjligheter för kommunernas och kommuninvånarnas vardag?

I Finland finns det för närvarande 309 kommuner som alla har hundratals lagstadgade uppgifter. Anordnandet av digitalt stöd är inte en lagstadgad uppgift och anordnandet eller samordningen av detta i kommunerna är inte en tydlig uppgift som hör till en viss instans eller bransch. Man vill dock satsa på digitalt stöd och det anser man har såväl sociala som ekonomiska effekter. Alla kommuner har inte tillräcklig kompetens för att ordna digitalt stöd eller information om hur det lönar sig att komma igång.

För att svara på dessa utmaningar producerar vi tillsammans med kommunernas representanter och utvecklingscentralen HAUS en utbildning i digitalt stöd till kommunerna. Målet är att erbjuda kommunerna mer information och förståelse om digitalt stöd och dess betydelse, vägkost för att ordna eller att delta i anordnandet av digitalt stöd. Därmed skapar vi kontakter mellan kommunala aktörer för att dela bästa möjliga praxis. I utbildningen nyttjas redan färdigt material som utarbetats för att utveckla kommunernas digitala stöd, bl.a. i projekt som gäller digitalt stöd på landskapsnivå. 

Vilken roll har aktören av digitalt stöd i kommunen?

Hurdan är då den digitala aktörens roll i kommunen? Hurdant kunnande behöver vi och var skaffar vi det? I början av utbildningen började vi utreda svaren på öppna frågor genom att träffa sakkunniga inom ämnet, dvs. kommunernas förvaltningspersonal.

I våra intervjuer framkom behovet av att svara på utmaningar som en föränderlig verksamhetsmiljö medför för kommunanställda. Kunskap och lärande trillar inte in i någons huvud av sig själv, vi behöver en förändring i verksamhets- och tankesätt. Både den enskilda arbetstagaren och kommunorganisationen behöver en mer övergripande förståelse för digitaliseringen och de möjligheter den medför.

Det finns en stor iver att utveckla och ta i bruk digitala lösningar. De personer som vi intervjuade lyfte fram, att om man i kommunen endast fokuserar punktvis på de lagstadgade

uppgifterna, går det inte att nyttja digitaliseringen på ett övergripande sätt. Vi ansåg att nyttjandet av digitala tjänster och omsorgen om kommuninvånarnas digitala kunnande ger en ekonomisk nytta samt ökar invånarnas tillfredsställelse och förbättrar livskvaliteten. Även med tanke på en smidig förvaltning i kommunerna är det viktigt att ta i bruk och utnyttja lämpliga digitala verktyg. Till exempel den uppdaterade praxisen för elektroniska signaturer eller distansmöten främjar beslutsfattandet. 

Allt fler kommunanställda är även aktörer av digitalt stöd

Kommunernas egna digitala tjänster ökar. Allt fler kommunanställda kommer att fungera som aktörer av digitalt stöd när de handleder kunder i användningen av tjänsterna. Utöver särskilda tjänster ger man allmän handledning i användningen av digitala verktyg och program. I vissa kommuner har man utsett en person som koordinerar kommunens interna tillhandahållande av digitalt stöd.

Kommuninvånarnas och de lokala samfundens delaktighet kan man främja på många sätt med hjälp av digitalisering. I våra intervjuer framkom praktiska exempel på hur kommunens ledning har övergått till att nyttja sociala medier för att ordna informationsmöten eller frågestunder. På så sätt har kommuninvånarna lätt kunnat delta i och följa med evenemang samtidigt som tröskeln för att ta kontakt är låg.

Intervjuerna med kommunernas representanter gav en mångsidig syn på kommunernas situation, behov och önskemål.  Utbildningen kommer att byggas upp tillsammans med sakkunniga på digitalt stöd och kommunalt arbete med stöd från HAUS. Planerad publiceringstidpunkt för utbildningen är i mars 2022. 

Mirva Gullman och Mika Lillman​​


Mirva Gullman och Mika Lillman arbetar vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att utveckla digitalt stöd.

​​​​​​​Blogg på finska >>

Mirva Gullman, Mika Lillman Ruotsiksi blogi

Finlands invånarantal 5 631 879