Blogit

Blogit

Lisää digitukiosaamista kunnille

Mirva Gullman, Mika Lillman Julkaisupäivä 17.1.2022 15.54 Blogit

Digitaitoja tarvitsevat kaikki kuntalaiset, paikalliset yritykset ja yhteisöt sekä myös kuntien työntekijät ja luottamushenkilöt. Mutta kenen tehtävänä on opettaa niitä? Miten voidaan varmistaa, että kaikilla on riittävä osaaminen tai riittävä tuki digin käyttöön? Miten digitalisaation mahdollisuuksia voidaan hyödyntää kuntien ja kuntalaisten arjessa?

Suomessa on tällä hetkellä 309 kuntaa, joille jokaiselle kuuluu satoja lakisääteisiä tehtäviä. Digituen järjestäminen ei ole lakisääteinen tehtävä, eikä sen järjestäminen tai koordinointi kunnissa ole selkeä, tietylle taholle tai toimialalle kuuluva tehtävä. Digitukeen kuitenkin halutaan panostaa, ja sillä nähdään olevan niin sosiaalisia kuin taloudellisiakin vaikutuksia. Kaikissa kunnissa ei kuitenkaan aina ole riittävästi osaamista digituen järjestämiseen tai tietoa, mistä kannattaisi lähteä liikkeelle.

Näihin haasteisiin vastataksemme tuotamme yhdessä kuntien edustajien ja kehittämiskeskus HAUS:n kanssa kunnille suunnatun digituen koulutuksen. Sen tavoitteena on tarjota kunnille lisää tietoa ja ymmärrystä digituesta ja sen merkityksestä, eväitä digituen järjestämiseen (tai sen järjestämiseen osallistumiseen) ja luoda yhteyksiä kuntatoimijoiden välille parhaiden käytäntöjen jakamiseksi. Koulutuksessa hyödynnetään jo aiemmin, mm. digituen maakunnallisissa hankkeissa, laadittua materiaalia kuntien digituen kehittämiseksi. 

Mikä on digitukijan rooli kunnassa?

Millainen sitten on digitukijan rooli kunnassa? Millaista osaamista siihen tarvitaan ja mistä sitä hankitaan? Koulutuksen tuotannon alussa lähdimme selvittämään vastauksia avoimiin kysymyksiin tapaamalla aiheen asiantuntijoita, eli kuntien hallintohenkilöstöä.

Haastatteluissamme nousi esiin tarve vastata haasteisiin, jota muuttuva toimintaympäristö tuo kuntien työntekijöille. Tieto ja oppi eivät itsekseen kaadu kenenkään päähän, tarvitaan muutosta toiminta- ja ajattelutapoihin. Sekä yksittäinen työntekijä että kuntaorganisaatio tarvitsevat kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä digitalisaatiosta ja sen tuomista mahdollisuuksista.

Intoa digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon on runsaasti. Haastattelemamme henkilöt nostivat esiin, että jos kunnassa keskitytään pistemäisesti ainoastaan lakisääteisten asioiden hoitamiseen, ei digitalisaation hyödyntäminen kokonaisvaltaisesti onnistu. Digipalveluiden hyödyntämisen ja kuntalaisten digitaidoista huolehtimisen nähtiin tuottavan taloudellisia hyötyjä sekä lisäävän kuntalaisten tyytyväisyyttä ja parantavan elämänlaatua. Myös kuntien sujuvan hallinnon kannalta on merkityksellistä ottaa käyttöön ja hyödyntää sopivia digityövälineitä. Esimerkiksi sähköisen allekirjoituksen tai etäkokouskäytäntöjen ajantasaisuus edistävät päätöksentekoa. 

Yhä useampi kunnan työntekijä on myös digitukija

Kuntien omien digipalveluiden määrä kasvaa. Sen myötä yhä useampi kunnan työntekijä tulee toimimaan myös digitukijana opastaessaan asiakkaita palveluiden käytössä. Tiettyjen palveluiden lisäksi opastetaan yleisesti digilaitteiden ja -ohjelmien käytössä. Joissain kunnissa on nimetty henkilö, joka koordinoi kunnan sisäistä digitukea.

Kuntalaisten ja paikallisten yhteisöjen osallisuutta voidaan digin avulla edistää monin tavoin. Haastatteluissamme nousi esiin käytännön esimerkkejä, miten kunnan johto on siirtynyt hyödyntämään some-kanavia infotilaisuuksien tai kyselytuntien järjestämiseen. Näin on mahdollistettu kuntalaisille helppo osallistuminen sekä tilaisuuksien seuraaminen että myös matalan kynnyksen yhteydenottaminen.

Kuntien edustajien haastatteluista saatiin monipuolisesti näkemystä kuntien tilanteisiin, tarpeisiin ja toiveisiin.  Koulutuksen sisältöä tullaan rakentamaan yhdessä digituen ja kuntatyön asiantuntijoiden kanssa HAUS:n tuella. Koulutuksen suunniteltu julkaisuajankohta on maaliskuussa 2022. 

Mirva Gullman ja Mika Lillman


Mirva Gullman ja Mika Lillman työskentelevät Digi- ja väestötietovirastossa Digituen kehittämisen tehtävissä.

​​​​​​​Blogg på svenska >>

Suomen väkiluku 5 626 476