Hoppa till innehåll

Har man tillräcklig digital kompetens inom finska företag och samfund? En kartläggning av behovet av digitalt stöd inleds

Utgivningsdatum 4.9.2020 8.00 | Publicerad på svenska 4.9.2020 kl. 9.00
Pressmeddelande

Meddelanden är uppdaterad 7.9.2020 kl 11.30

OBS! Meddelandet har korrigerats. Skyldigheten att börja använda endast digitala kanaler för myndighetsärenden senast 2023 gäller inte näringsidkare. Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster förpliktar myndigheterna att erbjuda en elektronisk servicekanal, men förpliktar inte tjänsternas användare, såsom företag.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utreder under slutet av året behovet av digitalt stöd bland företagare och samfund samt utbudet av det på riksnivå. Den nuvarande informationen om behovet av stöd i användningen av digitala tjänster är splittrad. Det behövs en helhetsbild för att man på ett bättre sätt ska kunna ge företag och föreningar stöd i användningen av digitala tjänster.

– I och med corona har även föreningar och företag i år snabbt övergått till att använda digitala tjänster och alla har inte haft beredskap för det. Medborgarnas behov av digitalt stöd utreddes senast i våras. Kartläggningen av företagens och samfundens digitala kompetens har varit sporadisk och det har inte uppstått någon heltäckande helhetsbild, säger projektledare Minna Piirainen på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Offentliga tjänster digitalt tillgängliga för medborgare och företag senast 2023

Ett av målen i regeringsprogrammet är att Finland ska vara känt som en föregångare, där de möjligheter som digitaliseringen och den tekniska utvecklingen medför utvecklas och tas i bruk över förvaltnings- och sektorsgränser. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas projekt Digitalt stöd för näringsidkare är en del av finansministeriets program för främjande av digitalisering, som förverkligar regeringsprogrammet.

Syftet med programmet för främjande av digitalisering är att minska behovet för näringsidkare att sköta ärenden på papper och via besök och samtidigt erbjuda fler digitala kanaler. Samtidigt utvidgas också stödet för användning av digitala tjänster, det vill säga digitalt stöd, till att omfatta näringsidkare.

Efter kartläggningen av behovet och utbudet av digitalt stöd för företag och samfund skapas en eller flera verksamhetsmodeller för att testa vilken typ av digitalt stöd som företagen och samfunden har nytta av. De första verksamhetsmodellerna testas nästa sommar. Med utgångspunkt i testerna utformas en preliminär verksamhetsmodell till stöd för företag och samfund fram till slutet av 2021.

Var med i kartläggningsarbetet!

Det viktigaste målet för det projekt som nu inleds nu är att nå och höra näringsidkare och andra intressegrupper. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata söker på bred front efter samarbetspartner i kartläggningen av behovet och utbudet av digitalt stöd.

– Vi vill särskilt ha kontakt med organisationer kopplade till företag och samfund. Vi vet att många aktörer redan har gjort sina egna kartläggningar. Vi vill sammanföra uppgifterna och göra ytterligare kartläggningar med olika metoder för att få en heltäckande bild av näringsidkarnas digitaliseringsgrad och behov av stöd, säger Piirainen.

Resultaten av kartläggningsarbetet och den lägesbild som kommer fram utifrån den offentliggörs innan slutet av 2020 och erbjuds till alla aktörer för att användas fritt.

Mer information

Projektledare Minna Piirainen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 0295 535 280, minna.piirainen(at)dvv.fi

Mer information om projektet

digistöd