Tillgänglighet i Kontroll av egna uppgifter -service

I detta utlåtande beskriver vi hur webbplatsen uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsen tillgänglighet samt hur du kan ge respons.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet.  

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen uppfyller endast till en del A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna nedan.

Innehåll eller funktioner, som inte är tillgängliga

Följande tillgänglighetsbrister har noterats:

  • Det förekommer brister i färgkontrast mellan text och grafiska element. (WCAG 1.4.3)

  • Det finns brister i användningen av rubriknivåer. Man har hoppat över vissa rubriknivåer och alla rubriker har inte märkts ut som rubriker i koden. (WCAG 1.3.1)

  • Vissa funktioner kan inte aktiveras enbart med tangentbordskommando. (WCAG 2.1.1, 2.1.2)

  • Det finns några otydliga länktexter. (WCAG 2.4.4)

  • I tjänsten finns bilder som saknar beskrivande textalternativ. (WCAG 1.1.1)

  • Tangentbordets fokus är svagt markerat. (WCAG 2.4.7)

  • De finskspråkiga namnen är utmärkta felaktigt med engelsk språkkod. (WCAG 3.1.2)

  • Tjänstens blanketter är inte till alla delar begripliga. (WCAG 1.3.5 (AA), 2.4.5 (AA), 2.5.3 (A), 3.3.2 (A) ja 4.1.3 (AA)

 

Oproportionell börda 

Ovan nämnda innehåll och funktioner är inte tillgängligt. Det beror på att innehållet tillämpas tillfälligt bestämmelsen om oproportionell börda som det stadgas om i 8 § lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Kontroll av egna uppgifter-webbtjänsten kommer att förnyas inom några månader. Därför är det inte ändamålsenligt att göra omfattande förbättringsarbeten på den här webbtjänsten.

 

Noterade du brister i tillgängligheten?

Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor. Du kan kontakta oss på adressen tillganglighet(at)dvv.fi.

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(a)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000

Hur har vi testat webbplatsen?

Vi har gjort en intern tillgänglighetstest.

 

Webbplatsen är publicerad 1.2.2002.

Detta utlåtande har upprättats 18.9.2020.

 

L om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Tillgänglighetskrav-webbsidor