Hoppa till innehåll

Har din organisation ett lämpligt utvecklingsobjekt för det expertstöd som Digiprogrammet erbjuder?

Utgivningsdatum 15.6.2021 13.05 | Publicerad på svenska 15.6.2021 kl. 13.07
Pressmeddelande

Aktörerna inom den offentliga sektorn har nu möjlighet att för viss tid få tillgång till experternas kompetens för att utveckla sina digitala tjänster. Man kan ansöka till pilotprojektet som genomförs under hösten 16.6–17.8.2021. Expertstödet grundar sig på Finansministeriets enkät om kommunernas och ämbetsverkens behov av att utveckla digitaliseringen i början av året.

Med expertstöd avses en sakkunnigpool där kommuner och ämbetsverk kan få tillgång till expertis för en viss tid. Stödet finansieras och helheten styrs av Finansministeriet.  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas designteam ansvarar för genomförandet av pilotprojektet. 
Expertstödet kan utnyttjas för att utveckla serviceutbudet både för personkunder och för dem som bedriver näringsverksamhet. Projektet ska utveckla något av följande mål:

  • Digitaliseringens möjligheter: att förnya och effektivisera verksamhetssätten med hjälp av digitalisering.
  • Kartläggning av kundbehovens och serviceutbudets nuläge och utvecklingsbehov.
  • Utveckling av kundorienterade tjänster och tjänstedesign.
  • Tjänsternas användbarhet och tillgänglighet.

Man vill rikta stödet i synnerhet till de aktörer som har identifierat ett ändringsbehov som är i klart behov av digitalt kunnande. Stöd beviljas inte för tekniskt genomförande av nya tjänster eller för att bygga upp integrationer och gränssnitt.

"Vi vill uppmuntra i synnerhet de aktörer som har utmaningar med kompetens och resurser i anslutning till digitaliseringen. Resultaten av verksamheten kommer att vara öppet tillgängliga för alla och målet är att ge den deltagande kommunen eller ämbetsverket nya färdigheter att på ett kundorienterat sätt genomföra det egentliga projektet för att genomföra tjänsterna", betonar programchef Marjukka Saarijärvi vid Finansministeriet.

Med expertstödet vill man sammanföra myndigheter som befinner sig i samma situation, som har en gemensam kundkrets eller som erbjuder tjänster för samma livsevenemang. Med hjälp av utvecklande utvärdering och sparring hjälper man myndigheterna att identifiera digitaliseringens möjligheter och fördelar när det gäller att svara på kundernas behov och utveckla tjänsterna. Expertstödet kan ge impulser och riktlinjer för utvecklingen av digitala tjänster eller förbättra den service kunderna får. 

Ansökan till pilotprojektet hösten 2021 börjar nu – ansökan ska lämnas in senast 17.8.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för pilotförsöket med expertstöd som inleds i oktober. Till pilotprojektet väljs på basis av ansökan och workshopen 3–5 projekt. Flera aktörer inom den offentliga sektorn kan tillsammans ansöka om expertstöd.

"Pilotprojektet är viktigt för att vi ska få information och en genuin förståelse för kundernas behov och snabbhet att agera i nätverk. Med pilotprojektet säkerställer vi att vårt eget sätt att närma oss digitaliseringsutmaningar fungerar", berättar överdirektör Pekka Rehn vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Du kan ansöka om expertstöd för pilotskedet genom att fylla i anmälningsblanketten (blanketten öppnas 16.6.2021).

Till pilotprojekt väljs de projekt som lämpar sig bäst för prioriteringarna inom expertstödet och som uppfyller kriterierna på basis av de uppgifter och den workshop som angetts på anmälningsblanketten. 

Efter valet kommer man närmare överens om tidpunkten för projektet och om andra praktiska frågor. Det går inte att klaga på pilotvalen. 

Expertstödet är en del av regeringsprogrammet för främjande av digitalisering, vars mål är att göra de offentliga tjänsterna tillgängliga för medborgarna och företagen i digital form före 2023. Utifrån erfarenheterna och resultaten från höstens pilotskede fattar finansministeriet beslut om en eventuell fortsättning av verksamheten år 2022.

Mer information om expertstöd och ansökningsanvisningar på adressen: dvv.fi/asiantuntijatuki


Mer information
Ledande sakkunnig Sirpa Fourastie, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn 0295 535 194
Projektchef Annette Hotari, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn 0295 535 028
Överdirektör Pekka Rehn, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tfn 0295 535 046
Programchef Marjukka Saarijärvi, Finansministeriet, [email protected], tfn 02955 30208

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle