Hoppa till innehåll

Användningen av Katso-tjänsten upphör – Så här övergår kommunen till Suomi.fi-fullmakter

Utgivningsdatum 18.8.2020 14.32 | Publicerad på svenska 21.8.2020 kl. 16.08

Katso-tjänsten tas ur bruk. Katso-tjänsten ersätts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter.

Efter årsskiftet är Katso-tjänsten inte längre i drift och det är inte längre möjligt att identifiera sig med Katso-koder.

Inte heller rollerna och fullmakterna i Katso-tjänsten gäller längre efter årsskiftet. De fullmakter som nu finns i Katso överförs inte, utan de ska skapas på nytt i Suomi.fi-fullmakter.

Hur ska kommunen göra för att börja använda Suomi.fi-fullmakter?

Kommunerna ska anhängiggöra en fullmaktsansökan i tjänsten Tjänstemannafullmakt i Suomi.fi-fullmakter.

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande gör det möjligt att ge elektroniska fullmakter och uträtta ärenden åt sådana aktörer som inte kan göra elektroniska fullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter. 

I tjänsten registrerar tjänstemannen i fullmaktsregistret för sökandens räkning de fullmakter som anges i ansökan.

Hur gör kommunen en fullmaktsansökan?

Kommunen ansöker i första hand om fullmaktsrättigheter för sina anställda att hantera ärenden på kommunens vägnar. När fullmaktsrätterna har registrerats kan de som har fullmaktsrättighet på egen hand ge fullmakter i Suomi.fi-fullmakter till kommunens anställda som sköter kommunens ärenden i olika e-tjänster. I fortsättningen kan kommunen självständigt administrera sina fullmakter i Suomi.fi-fullmakter.

I fullmaktsansökan specificerar kommunen fullmaktsgivarens och den befullmäktigades uppgifter samt fullmaktens omfattning. Kommunen undertecknar fullmakten i enlighet med kommunallagen och den preciserande arbetsordningen, förvaltningsstadgan eller någon annan sådan handling som anger behörighet. 

Enklast är det att lämna ansökan elektroniskt på adressen suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansökan

En elektronisk ansökan om fullmakt är en tjänst på webbplatsen Suomi.fi som består av tre delar:

 • Beredning av fullmaktsansökan, med hjälp av vilken fullmaktsgivaren anvisas att skaffa de bilagor som krävs samt får handledning i hur fullmaktsansökan lämnas in.
 • Ifyllande av fullmaktsansökan, där fullmaktsgivaren specificerar vilka fullmakter som ges och till vem.
 • Skicka ansökan om fullmakt. Innan fullmaktsansökan skickas ska den som bereder ansökan skaffa de underskrifter och bilagor som behövs. Ansökan kan lämnas in elektroniskt endast genom stark identifiering med Suomi.fi-identifikation.

Hur kan kommunen förbereda sig på att göra en ansökan om fullmakt?

 • Bekanta er med anvisningarna för tjänsten Fullmakter på adressen suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter 
 • Ange ett tillräckligt antal, minst två personer, för vilka registrering av fullmaktsrätt söks.
 • Bestäm vilka fullmaktsärenden varje fullmaktsberättigad får sköta. Fullmaktsrätt kan endast ges med begränsning till vissa fullmaktsärenden. En person som fått fullmaktsrätt kan ge företagets eller samfundets ärendefullmakter åt andra personer, företag eller sammanslutningar.
 • Läs om olika fullmaktsärenden på webbplatsen Suomi.fi.
 • Om kommunen vill begränsa fullmaktsrätten till att gälla endast vissa fullmaktsprojekt, kan fullmaktsrätten utöver fullmaktsärenden inriktas till exempel på en viss underorganisation med hjälp av en fullmaktsspecifikation
 • Ta reda på vilka i kommunen som är behöriga att underteckna ansökan om fullmakt på kommunens vägnar. Behörigheten behöver dock inte bestyrkas i en separat bilaga.

Ansökan ska undertecknas.

 • Om den fullmakt som ska fogas till fullmaktsansökan undertecknas för hand, behövs också en kopia av alla undertecknares identitetsbevis som bilaga, dvs. ett av polisen utfärdat pass eller identitetskort. Observera att körkortet inte är ett officiellt identitetsbevis.
 • Om den fullmakt som ska bifogas fullmaktsansökan har undertecknats elektroniskt med ett aktivkort som utfärdats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas aktivkort eller ett kort för social- och hälsovården, behöver kopior av identitetsbevis inte bifogas.

Vanliga frågor

Vi är en kommun och använder Skatteförvaltningens och FPA:s e-tjänster. Måste vi fylla i blanketten för ibruktagande av Suomi.fi-fullmakter eller ansöka om tillstånd att fungera som tjänstemannafullmaktsgivare?

Nej. Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande är tillgänglig för alla parter som behöver den utan separata anmälningar eller registreringar.

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande gör det möjligt att ge elektroniska fullmakter och uträtta ärenden åt sådana aktörer som inte kan göra elektroniska fullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter. 

Måste man ansöka om Suomi.fi-användarnamn för att använda tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande?

Nej, det finns inga Suomi.fi-koder som motsvarar Katso-koderna.

Man loggar in i alla Suomi.fi-tjänster med personliga verktyg för stark autentisering. Dessa är bankkoder, mobilcertifikat, identitetskort som utfärdats av polisen eller aktivkort som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, till exempel organisationskort eller kort- för social- och hälsovården. Detsamma gäller tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Vilken är skillnaden mellan fullmaktsrätt och ärendefullmakt?

Via tjänsten för befullmäktigande av tjänstemän kan kommunen i första hand ansöka om fullmaktsrättigheter för sina anställda. När fullmaktsrättigheterna har registrerats kan de fullmaktsberättigade ge ärendefullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter kommunernas räkning.

När fullmaktsrättigheterna har registrerats kan kommunen i fortsättningen administrera sina fullmakter självständigt i Suomi.fi-fullmakter, utan att behöva stödja sig på tjänsten för befullmäktigande av tjänstemän.

Vilka handlingar ska bifogas fullmaktsansökan?

 • Fullmaktsansökan undertecknad. Ansökan ska undertecknas av den eller dem som har rätt att företräda kommunen.
 • Till en ansökan som undertecknats för hand ska bifogas en kopia av undertecknarnas finska identitetskort eller pass eller en av myndighet bestyrkt och legaliserad kopia av ett utländskt giltigt pass. 

Behöver kommunen lämna in handlingar som styrker behörigheten i samband med fullmaktsansökan?

Nej. Ta reda på vilka i kommunen som är behöriga att underteckna fullmaktsansökan på kommunens vägnar. Behörigheten behöver dock inte bestyrkas i en separat bilaga.

Hur tar jag reda på vilka fullmaktsärenden som motsvarar Katso-rollerna?

I sammanslutningar som behöver tjänster för befullmäktigande av tjänstemän är det ofta fråga om att ersätta Katso-rollerna med fullmaktsärenden för Suomi.fi-fullmakter. Länkar till anvisningar för de centrala e-tjänsterna finns på https://yritys.tunnistus.fi/.

Du kan också granska fullmaktsärenden som motsvarar Katso-rollerna i den bifogade Excel-tabellen.

Var får jag anvisningar för e-tjänster som använder Suomi.fi-fullmakter?

Varje e-tjänst ger sina kunder och slutanvändare anvisningar om övergången till Suomi.fi-tjänsten samt om de tjänstespecifika ändringarna och tidtabellerna. Länkar till respektive myndighets anvisningar finns på Katso-tjänstens startsida under punkten ”Användningen av Katso-tjänsten upphör”.


Länkar

Suomi.fi ersätter Katso-tjänsten vid användning av FPA:s e-tjänster

Skatteforvaltningen: Offentliga samfund, sammanslutningar, samfällda förmåner, stiftelser, vissa föreningar, företag, väglag och dödsbon: så här ger du fullmakt

Inkomstregistret: Du kan bevilja Suomi.fi-fullmakter med hjälp av en tjänsteman

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle suomi.fi-fullmakter suomi.fi-tjänster för organisationer