Hoppa till innehåll

Fastställande av könstillhörighet kan sökas med egen utredning när den nya lagen träder i kraft

Utgivningsdatum 7.2.2023 15.14
Pressmeddelande

I fortsättningen kan man med en egen redogörelse ansöka om att det kön som antecknats i befolkningsdatasystemet korrigeras så att det motsvarar den egna könsidentiteten. Hittills har det krävt en medicinsk utredning. I samband med fastställandet av könstillhörigheten ändras sökandens personbeteckning.

Riksdagen har godkänt lagen om fastställande av könstillhörighet den 1.2.2023, dvs. den så kallade translagen. I och med detta förändras förutsättningarna för fastställande av könstillhörighet och sättet på vilket man ansöker om fastställande hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Det exakta datumet för när lagen träder i kraft är ännu inte känt.

När lagen har trätt i kraft kan en myndig person ansöka om rättelse av det kön som antecknats i befolkningsdatasystemet genom en egen redogörelse. Tidigare har det behövts en medicinsk utredning för detta, men i framtiden kommer det vara lättare att fastställa sin könstillhörighet. Dessutom bör sökanden vara finsk medborgare eller vara bosatt i Finland. 

Ansökan kan enklast göras på den webblankett som finns på MDB:s webbplats och som publiceras efter att lagen trätt i kraft. 

Fastställande av könstillhörighet förutsätter också fastställande av ansökan 

Efter att ansökan har gjorts ska den sökande ännu bekräfta sin ansökan. Det kan man också göra på webben. 

Bekräftelsen kan göras tidigast 30 dagar och senast sex månader efter att ansökan har gjorts. Om sökanden inte bekräftar sin ansökan fastställer MDB inte sökandens kön och ärendet förfaller. 

Den nya personbeteckningen är inte den enda följden av fastställande av könstillhörighet 

När den som fastställer sitt kön har gjort en ansökan skickar MDB honom eller henne ett informationspaket om konsekvenserna av fastställandet av könstillhörigheten. De är både juridiska och praktiska. Till exempel att sökandens personbeteckning ändras och att hen därför behöver ett nytt identitetsbevis. Han eller hon måste också korrigera sin nya personbeteckning hos olika organisationer och system. Dessutom kan fastställandet av könstillhörigheten till exempel påverka värnplikten. 

För närvarande bereds en reform av personbeteckningen, och genom den kommer de personbeteckningar som beviljas i fortsättningen vara könsneutrala. De behöver alltså inte bytas till exempel i samband med fastställande av könstillhörighet, vilket gör det smidigare att sköta sina egna ärenden. 

Fastställande av könstillhörighet en andra gång

En person vars könstillhörighet redan tidigare har fastställts kan göra en ny ansökan om fastställande av könstillhörighet tidigast ett år efter föregående fastställande av könstillhörighet. På så sätt har man försökt förhindra att lagen utnyttjas på ett oändamålsenligt sätt. Ansökan kan dock göras redan tidigare om det finns vägande skäl för det. 

Läs mer på vår webbsida: dvv.fi/sv/faststallande-av-annan-konstillhorighet

Mer information 

Kaisa Myrsky, tel. 0295 537 358, [email protected]

Tiedote - VAIN Henkilöasiakkaat-etusivulle