Hoppa till innehåll

Finansiering för etablering av digitalt stöd – målet är att betjäna både medborgare och företag

Utgivningsdatum 3.12.2021 9.10 | Publicerad på svenska 3.12.2021 kl. 9.14
Pressmeddelande

Finansministeriet har beviljat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1,8 miljoner euro för utveckling och pilottestning av en riksomfattande verksamhetsmodell för digitalt stöd år 2022. Avsikten är att modellen etableras. Finansieringen beviljades ur programmet för främjande av digitalisering, där ett av målen är att utvidga den riksomfattande verksamhetsmodellen för digitalt stöd till att omfatta utveckling av digitalt stöd för dem som bedriver näringsverksamhet. 

”Digitaliseringen förändrar vårt dagliga liv och revolutionerar sätten att uträtta ärenden såväl hos myndigheter som inom privata tjänster. Alla måste bli delaktiga i denna utveckling och ingen får bli utslagen. Därför är det av största vikt att digitaliseringen utvecklas på människornas villkor och att man ser till att alla har faktiska möjligheter att använda tjänsterna. Det digitala stödet är en viktig metod i detta”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar i fortsättningen för utvecklingen av det digitala stödet och det nätverkssamarbete och samarbete med intressentgrupper som förenar det omfattande aktörsfältet. I utvecklingen av det digitala stödet beaktar man både medborgarnas och näringsutövarnas olika behov av digitalt stöd. 

”Programmet  för främjande av digitalisering stöder och uppmuntrar myndigheter att göra sina tjänster tillgängliga för allmänheten och företagen i digital form senast 2023. Målet med den finansiering som beviljas för digitalt stöd är att säkerställa att alla hålls med då man främjar digitaliseringen och att etableringen av verksamhetsmodellen för digitalt stöd framskrider”, berättar Heli Hänninen från finansministeriet.  

Finansieringen gör det möjligt att kartlägga behovet av digitalt stöd och utveckla det utifrån kundernas behov  

Det digitala stödet utvecklas och digitala färdigheter främjas i samarbete mellan flera aktörer. Verksamhetsmodellen för digitalt stöd kommer även i fortsättningen att basera sig på riksomfattande nätverks- och intressentsamarbete och på de tjänster för digitalt stöd som tillhandahålls på lokal nivå. Rollerna för dem som tillhandahåller digitalt stöd kommer att förbli oförändrade i den nya verksamhetsmodellen.    

Den finansiering som myndigheten för digitalisering och befolkningsdata får riktas till beredningen av en permanent verksamhetsmodell för digitalt stöd i samarbete med finansministeriet. Modellen avses träda i kraft 2023. 

”De viktigaste målen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas digitala stöd är att främja kvaliteten på och möjligheterna att hitta digitalt stöd, att stödja riksomfattande, regionala och lokala aktörer inom det digitala stödet, att öka den kompetens som behövs inom det digitala stödet och att producera aktuell lägesbildsinformation bland annat om behovet av digitalt stöd och om det digitala kunnandet”, berättar direktör Mikko Mattinen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Digitala stödet utvecklar individers och samfunds digitala färdigheter 

Det digitala stödet hör till regeringsprogrammets åtgärder för att främja likabehandling, och målet med dem med är att stärka enskilda personers och samfunds delaktighet i samhället. De digitala stödtjänsterna hjälper att använda digitala tjänster och apparater och de stöder utvecklingen av individers och sammanslutningars digitala färdigheter. Utvecklingen av digitala färdigheter sänker också tröskeln för att ta till sig och ta i bruk nya e-tjänster. 

”Den finansiering som nu beviljats gör det möjligt att utvidga verksamhetsmodellen för digitalt stöd och att samla in och sammanställa den lägesbildsinformation som behövs för att utveckla det digitala stödet. Det digitaliserade samhället och servicenätet behöver kontinuerligt information om vilka förändringar som sker i användningen av digitala tjänster och apparater, i användarmotivationen, attityderna och kunnandet. Samtidigt kartlägger vi vilka konsekvenser tjänsternas kvalitet och användarerfarenheterna har för behovet av digitalt stöd. För att digitalisering ska kunna utnyttjas krävs utöver tillräcklig kompetens också motivation att delta i det digitala. Då kan digitaliseringen stöda verksamheten utan att orsaka problem”, säger Minna Piirainen, projektchef för digitalt stöd vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Finansministeriet har sedan 2018 beviljat statsunderstöd till landskapsförbundens regionala projekt för digitalt stöd. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har ansvarat för den riksomfattande utvecklingen av det digitala stödet. Landskapsförbundens nuvarande statsunderstödsprojekt för digitalt stöd avslutades i slutet av oktober 2021, och utvecklingen av den riksomfattande verksamhetsmodellen för digitalt stöd överförs i sin helhet till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  

Läs mer

Vill du veta mer? 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ordnar webbseminariet Digitalt stöd 2022 den 10 december 2021 kl. 9–12. Vid seminariet presenteras teman för utvecklandet av det digitala stödet 2022 och offentliggörs rekommendationer för utveckling av digitalt stöd för företag och sammanslutningar.

Anmäl dig till seminariet: dvv.fi/digituki2022-webinaari (på finska)

Mer information: 

Valtteri Aaltonen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 029 553 0399, fornamn.efternamn(at)gov.fi 

Heli Hänninen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 029 553 0255, fornamn.efternamn(at)gov.fi

Minna Piirainen, projektchef för digital stöd, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 0295 535 280, fornamn.efternamn(at)dvv.fi 

digistöd