Registrering av intressebevakning för minderårig och redovisningsskyldighet

Som ett minderårigt barns vårdnadshavare är du även barnets lagbestämda intressebevakare och har hand om barnets ekonomiska ärenden. Intressebevakning för ett minderårigt barn registreras när barnets egendom överstiger 20 000 euro. Eventuella skulder dras inte av vid beräkningen av egendomen.

I praktiken innebär registrering av intressebevakning att du varje år måste redovisa skötseln av det minderåriga barnets ärenden. Din redovisningsskyldighet upphör när barnet blir myndigt eller om intressebevakningen av det minderåriga barnet avregistreras. Ett minderårigt barn har med tanke på åldern inte möjlighet att värna om sina egna intressen och rättigheter, och du gör därför det för barnets räkning. Förmyndarkapsmyndigheten vägleder dig i denna uppgift, men övervakar även att du sköter din uppgift på det sätt du ska för den minderårigas räkning.

Ett minderårigt barns intressebevakning avregistreras när värdet på barnets egendom permanent har minskat till 15 000 euro eller mindre. Om barnets egendom minskar på grund av intressebevakarens åtgärder tas inte intressebevakningen bort från registret.

Din uppgift som den som sköter en minderårigs ekonomiska ärenden fortsätter dock, även om intressebevakningen av den minderåriga skulle avregistreras. I det fallet har du dock ingen redovisningsskyldighet

Redovisningsskyldighet

Som intressebevakare ska du anmäla egendom som står i en minderårigs namn om egendomen, utan att dra av eventuella skulder, överstiger 20 000 euro. Förmyndarkapsmyndigheten utreder behovet av att registrera intressebevakning av en minderårig genom att be dig om en egendomsförteckning över den minderårigas tillgångar och skulder. Du behöver

bara göra upp en egendomsförteckning en gång. Förteckningen returneras inte till dig

När intressebevakningen för en minderårig har registrerats ska du årligen lämna in en årsredovisning med tillhörande verifikat till förmyndarskapsmyndigheten senast den 31 mars följande år. Redovisningsperioden är i regel ett kalenderår. För redovisningen finns det en årsredovisningsblankett och tillhörande anvisningar för ifyllning. Årsredovisningen returneras till dig efter granskningen.

Intressebevakningsuppdraget upphör när barnet blir myndigt. När ditt intressebevakningsuppdrag upphör ska du inom två månader lämna in en slutredovisning till förmyndarskapsmyndigheten. Slutredovisningen motsvarar till sitt innehåll årsredovisningen och den upprättas för den tid då en årsredovisning inte har lämnats in.

Slutredovisningen som granskats av förmyndarskapsmyndigheten och eventuella anmärkningar delges den myndiga personen.

Redovisningsskyldigheten upphör också om intressebevakningen av den minderåriga avregistreras.

Förmyndarskapsmyndigheten kan av motiverade skäl förlänga redovisningsperioden eller befria en intressebevakare från skyldigheten att lämna in en årsredovisning. För slutredovisningen del beviljas ingen befrielse.

Minneslista

  • Se till att all egendom som tillhör den minderåriga står i hans eller hennes namn.
  • Spara kontoutdrag och verifikat i ett format som gör att du alltid kan använda dem vid behov
  • Läs anvisningarna för ifyllande av egendomsförteckningen samt årsredovisningen och slutredovisningen
  • Bifoga nödvändiga bilagor i form av kopior till egendomsförteckningen samt till års- och slutredovisningen
  • Årsredovisningen returneras efter granskningen. Gå igenom de anteckningar och eventuella anmärkningar som granskaren har gjort.

Gör så här

  • Som lagstadgad intressebevakare ska du anmäla egendom som står i en minderårigs namn om egendomen utan att dra av eventuella skulder överstiger 20 000 euro.
  • Gör en anmälan på blanketten för egendomsförteckningen inom sex månader från att den minderåriga har fått egendomen.

Egendomsförteckning – minderårig huvudman

Anvisning för egendomsförteckning

  • Om intressebevakningen av den minderåriga är registrerad ska du lämna in en årsredovisning till förmyndarskapsmyndigheten inom tre månader från att räkenskapsperioden har löpt ut. Lämna in årsredovisningen till förmyndarskapsmyndigheten utan dröjsmål efter att den minderåriga har blivit myndig.

Blankett för års- och slutredovisning – minderårig huvudman

Anvisning för blankett för års- och slutredovisning

  • Du kan be om att intressebevakningen för ett minderårigt barn tas bort ur registret om värdet på den minderårigas egendom permanent har minskat till 15 000 euro eller mindre. Gör en fritt formulerad anmälan.

Pris

Registrering och avregistrering är avgiftsfritt.

Handläggningstid

Revision: Eftersträvad handläggningstid 4 månader Ärendena behandlas i regel i den ordning de kommer in. I enskilda fall kan behandlingstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Behandlingstiden blir längre om inte alla nödvändiga utredningar har bifogats.

Centrala begrepp

Egendomsförteckning

En förteckning på vilken du anger en minderårigs egendom med tillhörande skulder när övervakningen påbörjas.

Årsredovisning

Redovisning av skötseln av minderårigs egendom som ska lämnas in varje kalenderår.

Slutredovisning

Redovisning av skötseln av minderårigs egendom för den tid ingen årsredovisning har lämnats in.

Vanliga frågor

Länkar till lagar som berör ärendet

Lag om förmyndarverksamhet

Lag om underhåll för barn

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post