Skötsel av minderårigs egendom

Intressebevakaren måste sköta den minderårigas egendom noggrant och systematiskt. Egendom som tillhör en minderårig kan endast användas till nytta för denne och för att tillgodose dennes personliga behov, dock med beaktande av föräldrarnas underhållsskyldighet.

Ett minderårigt barns vårdnadshavare fungerar som den minderårigas intressebevakare och ansvarar tillsammans för skötseln av den minderårigas egendom. Det innebär att båda intressebevakarna undertecknar exempelvis ansökningar, meddelanden och kontoblanketter. Vid behov kan intressebevakaren ge en fullmakt för skötseln av ett ärende.

Intressebevakarens ansvarsområden och uppgifter

Den minderårigas egendom är hans eller hennes egen. Sådan egendom är exempelvis gåvor som getts till en minderårig och medel som sparats i hans eller hennes namn, den minderårigas andel av medlen i ett odelat dödsbo, försäkringsersättning som betalats till honom eller henne, pensionsinkomster, skadestånd och investeringstillgångar. Avkastning på egendomen som beskrivs ovan, exempelvis ränte-, dividend- och hyresinkomster, tillhör den minderåriga.

Egendom som ska sparas ska placeras tryggt. En minderårigs medel får inte blandas med andras medel. Intressebevakaren får inte ge bort den minderårigas egendom. Intressebevakaren får inte heller låna ut eller själv låna av den minderårigas medel utan förmyndarskapsmyndighetens tillstånd. I situationer med beviljande av lån kan det även uppstå ett behov av att förordna en ställföreträdare för intressebevakaren.

Intressebevakaren är alltid skyldig att spara kontoutdrag, intyg och andra handlingar i anslutning till skötseln av den minderårigas egendom. Det är nödvändigt att spara handlingarna, så att intressebevakaren senare när barnet blir myndigt kan redogöra för hur han eller hon har skött barnets egendom under den tid som barnet varit minderårigt. Förmyndarskapsmyndigheten kan också be intressebevakaren om att visa upp handlingarna.

Intressebevakarens jävighet och åtgärder som krävs för att få tillstånd

Intressebevakaren får inte handla för en minderårigs räkning om intressebevakaren eller någon annan som står honom eller henne närä är motpart i ärendet. Då ska intressebevakaren ansöka om förordnande av en ställföreträdande intressebevakare hos förmyndarskapsmyndigheten eller tingsrätten. Intressebevakarens ställföreträdare representerar endast den minderåriga i de uppgifter som förordnats honom eller henne.

Intressebevakaren kan ansöka om en ställföreträdande intressebevakare genom att göra en skriftlig ansökan och skicka in den med tillhörande bilagor till förmyndarskapsmyndigheten.

Ansökningsblankett om förordnande av ställföreträdande intressebevakare

Den ställföreträdande intressebevakarens samtycke

Ytterligare information om när intressebevakaren behöver en ställföreträdare

Intressebevakaren eller intressebevakarens ställföreträdare behöver förmyndarskapsmyndighetens tillstånd för särskilda åtgärder som är betydande för den minderåriga som han eller hon gör för den minderårigas räkning.

Tillståndsansökan

Ytterligare information om åtgärder som krävs för att få tillstånd

Centrala begrepp

Minderårig

En person som är under 18 år är minderårig. En sådan person saknar rätten att bestämma om sin egendom, ingå viktiga avtal eller företa andra betydande rättshandlingar. En minderårig kan dock företa rättshandlingar som med beaktande av omständigheterna är sedvanliga och av mindre betydelse. En minderårig som fyllt 15 år kan själv bestämma om sådan egendom som denne förvärvat genom eget arbete.

Intressebevakare för en minderårig

Intressebevakarna för en minderårig är vanligtvis dennes föräldrar som fungerar som vårdnadshavare. Om en minderårig har två vårdnadshavare är båda intressebevakare, oavsett hos vilken förälder det minderåriga barnet bor. De ska tillsammans sköta intressebevakningsuppdraget. Ibland kan även andra personer än vårdnadshavarna förordnas till intressebevakare för en minderårig. Samma skyldigheter gäller för alla som är intressebevakare för en minderårig.

Förmyndarmyndigheten

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fungerar som förmyndarmyndighet.

Länkar till lagar som berör ärendet

Lagen om förmyndarverksamhet

Lag om underhåll för barn

Vanliga frågor