Förvaltning av egendom som tillhör ett minderårigt barn

Intressebevakare för en minderårig är föräldrarna, om inte domstolen har beslutat annat i ärendet. Även på intressebevakaruppdrag för minderårig tillämpas lagen om förmyndarverksamhet.

Register över förmynderskapsärenden

Ett intressebevakaruppdrag av ett minderårigt barn förs in i registret om den minderåriga har egendom som utan avdrag för skulder som hänför sig till egendomen överstiger 20 000 euro. Egendomen kan bestå av del i ett dödsbo och/eller annan förmögenhet.

Registeranteckningen kan göras av särskilt skäl även om egendomens värde är under 20 000 euro.

Redovisningsskyldighet

Föräldrarna är skyldiga att ge in en redovisning till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB), om barnens intressebevakaruppdrag har antecknats i registret över förmynderskapsärenden. Föräldrarna har kan ge en översiktlig redovisning, om MDB har gett sitt godkännande i ärendet.

Tillstånd av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

På alla minderåriga tillämpas bestämmelserna om tillståndsplikt och jäv för intressebevakaren i lagen om förmyndarskap oberoende om intressebevakaruppdraget för den minderåriga är antecknat i registret över förmynderskapsärenden eller ej.

Blanketter

Alla blanketter som gäller förmyndarverksamheten hittar du på sidan Blanketter.

Gå till Blanketter

Du kan göra en ansökan i den elektroniska tjänsten, om du ansöker om lov för delning, delning av egendom eller arvskifte. Tjänsten är tillgänglig i sådana fall, där du gör en ansökan som den enda intressebevakaren för en huvudmans del. Fyll i och skicka ansökan i den elektroniska tjänsten. För att skicka den elektroniska blanketten krävs stark autentisering. Du behöver bilagorna för din ansökan i elektronisk form genast, när du börjar fylla i ansökningsblanketten.

Fyll i tillståndsansökan elektroniskt

Kontaktuppgifter för förmyndarverksamheten

E-post

Du kan kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Besöksadress

Serviceställen

Postadressen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata / Förmyndarverksamheten, PB 1001, 02151 Esbo

Observera att post som gäller förteckning över egendomsförteckingar, årsredovisningar och slutredovisningar ska lämnas in eller skickas per post till det serviceställe som behandlar ärendet. Se serviceställenas postadresser.

Telefon

Telefonnummer 0295 536 305

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–15

Prislista

Finlands invånarantal 5 544 634