Hoppa till innehåll

Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen avslutar sin verksamhet – nya samarbetsstrukturer under beredning

7.1.2020 9.00 | Publicerad på svenska 7.1.2020 kl. 15.35
Pressmeddelande

Finansministeriets pressmeddelande 13.12.2019 14.10 | Publicerad på svenska 16.12.2019

Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (JUHTA) som varit verksam sedan 1988 avslutade sin verksamhet vid det sista möte som ordnades i december. Delegationens arbete fortsätter emellertid inom andra samarbetsstrukturer.

Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen har varit ett av statsrådet tillsatts  samarbets- och förhandlingsorgan för statliga myndigheter, FPA och kommunerna. 

”Delegationen har under flera år spelat en viktig roll när det gällt förnyandet av den offentliga förvaltningens rutiner och sätten att producera service. Informationshanteringslagen som gäller förenhetligandet av informationshanteringen, datasäkerheten och digitaliseringen träder i kraft vid ingången av 2020, varvid JUHTAs lagstadgade uppgifter också upphör”, berättar JUHTAs generalsekreterare Heikki Talkkari.

Delegationen har främjat förnyandet av rutiner och sätt att producera service inom förvaltningen med hjälp av informations- och kommunikationsteknik: den har till exempel gått igenom utvecklingsplaner och lagstiftningsprojekt som påverkat den offentliga förvaltningens e-tjänster och informationsförvaltning. Den har dessutom utfärdat rekommendationer åt den offentliga förvaltningen, dvs. så kallade JHS-rekommendationer.

Beredningsgrupp bearbetar nya samarbetsstrukturer

Arbetet tar inte slut även om delegationen avslutar sin verksamhet. Finansministeriet tillsatte i september 2019 en beredningsgrupp för samarbete och informationsstyrning inom den offentliga förvaltningens informationsförvaltning som ska fundera på nya samarbetsstrukturer.

”Beredningsgruppen planerar samarbetsförfaringar och -strukturer som gäller informationshanteringen inom den offentliga förvaltningen samt produceringen av informations- och kommunikationstekniska tjänster. Beredningsgruppen planerar dessutom syftet med informationshanteringslagen, interoperabiliteten och beredningsprocesserna för information som främjar utvecklandet av produktionen av informations- och kommunikationstekniska tjänster”, berättar Talkkari.

Beredningsgruppen bedömer dessutom behovet av och aktualiteten hos de gällande JHS-rekommendationerna. År 2020 inleder man inte längre någon beredning av nya JHS-rekommendationer eller några nya åtgärder i syfte att uppdatera gällande rekommendationer, men rekommendationerna kommer fortfarande att finnas tillgängliga.

Av de nuvarande JHS-rekommendationerna kommer 17 stycken att slopas eftersom de antingen är föråldrade eller svåra att underhålla. När det gäller rekommendationer som fortfarande är nödvändiga har man identifierat de myndigheter som svarar för innehållet i rekommendationerna, och finansministeriet kommer att kontakta myndigheterna i fråga om den fortsatta beredningen.

Planering av en gemensam vision för den offentliga förvaltningen behövs fortfarande

Den allmänna skyldigheten att upprätta övergripande arkitekturbeskrivningar för den offentliga förvaltningen upphör i och med informationshanteringslagen som träder i kraft vid ingången av 2020. Behovet av arkitekturarbete som håller hög standard försvinner emellertid inte.

”Vi behöver fortfarande en gemensam övergripande uppfattning över förvaltningens uppgifter, aktörer och tjänster utöver de uppgifter och informationsflöden som behandlas och upprätthålls. Detta informationsunderlag behövs som ett ledningsverktyg så att vi kan producera analyserat material om kommande utvecklingstrender och förändringars konsekvenser till stöd för beslutsfattandet”, säger konsultativ tjänsteman Suvi Remes.

Arbetsgruppen för den offentliga förvaltningens övergripande arkitekturer bereder ett förslag till arkitekturarbetets och -informationens framtida roll med hänsyn till förändringarna som följer av informationshanteringslagen och beredningsarbetet i anslutning till genomföringen av lagen. Beredningsarbetet fokuserar i praktiken på behovet av gemensam samordning inom den offentliga förvaltningen och eventuella tillhörande uppgifter.

Det övergripande arkitekturarbetet har haft en egen omfattande informationshelhet av rekommendationsnatur som kallats JHKA 2.0. Denna rekommendationshelhet upphör i princip att gälla efter lagändringarna. Informationen inom JHKA 2.0 -helheten kommer i likhet med JHS-rekommendationerna att finnas tillgänglig även framöver.

Delegationens beslut inkluderar inte vissa rekommenderade verktyg, såsom till exempel Befolkningsregistercentralens Arkitekturbank. Beslut om dessas framtid fattas skilt. Delegationens beslut avslutar heller inte sådant arkitekturinnehåll som aktörerna utarbetat med hjälp av anvisningarna.

Ytterligare information:
Heikki Talkkari, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30096, heikki.talkkari(at)vm.fi
Suvi Remes, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30039, suvi.remes(at)vm.fi