Intressebevakarens person och uppgifter

En allmän intressebevakare vid en intressebevakningsbyrå eller annan tjänsteproducent inom rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet eller en privatperson som gett sitt samtycke och är lämplig för uppdraget kan förordnas till intressebevakaruppdraget. Som intressebevakare för minderåriga verkar deras vårdnadshavare utan separat förordnande.

Behov och förordnande av ställföreträdande intressebevakare

En intressebevakare får inte företräda sin huvudman, om intressebevakaren är motpart till huvudmannen. Förbudet att företräda huvudmannen gäller även om det i motparten ingår en annan person som intressebevakaren företräder eller någon annan till intressebevakaren närstående person, till exempel intressebevakarens maka. Intressebevakaren får heller inte företräda sin huvudman om huvudmannen och intressebevakaren har motstridiga intressen i en viss situation eller om det föreligger en risk för att en dylik intressekonflikt uppstår.

Därtill kan intressebevakaren på grund av exempelvis sjukdom eller lång frånvaro vara förhindrad från att sköta sitt uppdrag.

Om intressebevakaren inte på grund av jäv, sjukdom eller frånvaro kan företräda sin huvudman, kan Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) på intressebevakarens begäran förordna honom eller henne en ställföreträdare.

En allmän intressebevakare vid en intressebevakningsbyrå eller annan tjänsteproducent inom rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet eller en privatperson som gett sitt samtycke och är såväl lämplig som ojävig för att verka som ställföreträdande intressebevakare kan förordnas till ställföreträdande intressebevakare. En person som själv är jävig för att företräda huvudmannen kan inte förordnas till en jävig intressebevakares ställföreträdare.

Intressebevakarens uppgifter

Vid förordnande av en intressebevakare fastställer domstolen eller MDB samtidigt vilka uppgifter som ingår i intressebevakaruppdraget. Vanligtvis förordnas en intressebevakare att sköta huvudmannens egendom och ekonomiska angelägenheter. Domstolen kan förordna att intressebevakaren har rätt att företräda huvudmannen i ärenden som gäller huvudmannens person, om huvudmannen inte kan förstå sakens betydelse. Intressebevakaren ska även utan ett separat förordnande ser till att huvudmannen får lämplig vård, omvårdnad och rehabilitering.

Förordnandet kan begränsas så att det gäller ett enskilt ärende, till exempel försäljning av en fastighet.

Hur ska intressebevakaren sköta sitt uppdrag?

Intressebevakaren ska förvalta huvudmannens egendom så att egendomen och avkastningen därav kan användas till nytta för huvudmannen. Intressebevakaren ska ge huvudmannen dispositionsmedel som med beaktande av huvudmannens förmögenhet anses vara skäligt.

I lagen om förmyndarverksamhet nämns de rättshandlingar som kräver att intressebevakaren ansöker om MDBs tillstånd innan de kan utföras. Dessa rättshandlingar är till exempel försäljning av fastighet, avvittring och arvsskifte.

Intressebevakaren får inte skänka bort egendom som tillhör huvudmannen.

Intressebevakaren ska underrätta banken om vem som får lyfta pengar från huvudmannens konto.

Intressebevakaren ska sträva efter att etablera ett gott samarbete med huvudmannen. Innan intressebevakaren fattar ett beslut i en angelägenhet som är viktig för huvudmannen, ska intressebevakaren ta reda på huvudmannens åsikt, om detta är möjligt med hänsyn till huvudmannens tillstånd.

Intressebevakaren ska på begäran upplysa huvudmannen om dennes ekonomiska situation samt om de åtgärder som intressebevakaren har vidtagit vid förvaltningen av egendomen.

Blanketter

Alla blanketter som gäller förmyndarverksamheten hittar du på sidan Blanketter.

Gå till Blanketter

Du kan göra en ansökan i den elektroniska tjänsten, om du ansöker om lov för delning, delning av egendom eller arvskifte. Tjänsten är tillgänglig i sådana fall, där du gör en ansökan som den enda intressebevakaren för en huvudmans del. Fyll i och skicka ansökan i den elektroniska tjänsten. För att skicka den elektroniska blanketten krävs stark autentisering. Du behöver bilagorna för din ansökan i elektronisk form genast, när du börjar fylla i ansökningsblanketten.

Fyll i tillståndsansökan elektroniskt

Kontaktuppgifter för förmyndarverksamheten

E-post

Du kan kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Besöksadress

Serviceställen

Postadressen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata / Förmyndarverksamheten, PB 1001, 02151 Esbo

Observera att post som gäller förteckning över egendomsförteckingar, årsredovisningar och slutredovisningar ska lämnas in eller skickas per post till det serviceställe som behandlar ärendet. Se serviceställenas postadresser.

Telefon

Telefonnummer 0295 536 305

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–15

Prislista

Finlands invånarantal 5 544 407