Förutsättningar för att använda befolkningsuppgifter

Dessa villkor gäller alla som använder befolkningsuppgifter. Läs igenom villkoren noga innan du börjar använda befolkningsuppgiftstjänsterna.

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet är inte offentliga. För att använda uppgifterna i befolkningsdatasystemet måste du alltid ha ett datatillstånd, som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar användarorganisationen. Datatillståndet ska följa lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009).

Användarorganisationen ska dessutom förbinda sig att följa villkoren i datatillståndet:

  • När du behandlar uppgifter från Befolkningsdatasystemet ska du följa lagstiftningen om dataskydd och säkerhet vid uppgiftshantering samt myndigheternas bestämmelser.
  • Du får inte lämna ut uppgifter från befolkningsdatasystemet till tredje part, såvida det inte reglerats i lagen.
  • Du får endast spara uppgifter som du inhämtat från befolkningsdatasystemet i ett eget register om användarorganisationen har rätt till det enligt dataskyddslagen eller någon annan lag.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har rätt att kräva att organisationen lämnar en skriftlig utredning om säker behandling av uppgifter bland annat då uppgifterna lämnas ut genom en teknisk anslutning.

Tjänstespecifika avgifter fastställda av finansministeriet tas ut för utlämning av uppgifter. Priserna baseras som regel på antalet informationsenheter som lämnats ut, dvs. uppgifter. Närmare information om priser finns på sidan för varje tjänst.

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet är inte offentliga. Användning av uppgifterna förutsätter ett uppgiftstillstånd som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar användarorganisationen i enlighet med lagen om befolkningsdatasystemet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikattjänster (661/2009). Vidare förutsätter användning av uppgifterna att användarorganisationen förbinder sig att iaktta villkoren i uppgiftstillståndet.

Vid behandlingen av uppgifter i befolkningsdatasystemet ska användarorganisationen iaktta lagstiftningen och myndigheternas föreskrifter om datasekretess och säkerhet vid databehandling. Uppgifter som tagits från befolkningsdatasystemet får inte överlåtas till tredje part utan specifikt tillstånd från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Uppgifter från befolkningsdataregistret får sparas i ett eget register endast om användarorganisationen har rätt till detta med stöd av personuppgiftslagen eller annan lag.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har rätt att kräva en skriftlig redogörelse av användarorganisationen om säkerhetsarrangemangen vid databehandlingen, bland annat när uppgifter lämnas ut över en teknisk förbindelse.

För utlämnande av uppgifter debiteras servicebestämda avgifter fastställda genom finansministeriets förordning. Prissättningen grundar sig i regel på antalet utlämnade dataenheter.

Se även

Uppförandekoder för spärrmarkeringar i befolkningsdatasystemet