Förutsättningar för användning av befolkningsdata

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet är inte offentliga. Användningen av dem förutsätter alltid ett datatillstånd som beviljats användarorganisationen av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Uppgifterna i befolkningsdatasystemet är inte offentliga. Användning av uppgifterna förutsätter ett uppgiftstillstånd som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beviljar användarorganisationen i enlighet med lagen om befolkningsdatasystemet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikattjänster (661/2009). Vidare förutsätter användning av uppgifterna att användarorganisationen förbinder sig att iaktta villkoren i uppgiftstillståndet.

Vid behandlingen av uppgifter i befolkningsdatasystemet ska användarorganisationen iaktta lagstiftningen och myndigheternas föreskrifter om datasekretess och säkerhet vid databehandling. Uppgifter som tagits från befolkningsdatasystemet får inte överlåtas till tredje part utan specifikt tillstånd från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Uppgifter från befolkningsdataregistret får sparas i ett eget register endast om användarorganisationen har rätt till detta med stöd av personuppgiftslagen eller annan lag.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har rätt att kräva en skriftlig redogörelse av användarorganisationen om säkerhetsarrangemangen vid databehandlingen, bland annat när uppgifter lämnas ut över en teknisk förbindelse.

För utlämnande av uppgifter debiteras servicebestämda avgifter fastställda genom finansministeriets förordning. Prissättningen grundar sig i regel på antalet utlämnade dataenheter.

Se även

Uppförandekoder för spärrmarkeringar i befolkningsdatasystemet