Hoppa till innehåll

Digitala färdigheter uppstår inte av sig själva – ungdomarna behöver mer stöd för att fungera i den digitala världen

Utgivningsdatum 30.8.2021 5.50
Pressmeddelande

Unga upplever att de blir för ensamma i att lära sig digitala tjänster och digital ärendehantering. Digitaliseringen garanterar inte färdigheter i den digitala världen, utan man måste aktivt lära unga färdigheter. Detta framgår av kartläggningen Nuorten digitaidot ja digituen tarve (Ungas digitala färdigheter) som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerade 30.8.2021. Kartläggningens publikation inleder Veckan för digitalt stöd 30.8–3.9.2021 som fokuserar på utveckling av digitala färdigheter i vardagen.

Smärtpunkterna i användningen av digitala tjänster har att göra med tjänsternas tillgänglighet, begriplighet och användbarhet. Tröskeln att kontakta den som tillhandahåller tjänsten kan vara hög om den unga inte vet hur han eller hon ska agera eller känner att han eller hon inte kan kommunicera på det sätt som förväntas av honom eller henne. De instanser som hjälper till att ta sig fram i servicedjungeln är inte nödvändigtvis bekanta för de unga sedan tidigare.

"Diginativitet hänvisar till tidpunkten då en person föddes. Att ha fötts under den digitala tiden garanterar inte digitala färdigheter. De är saker att lära sig precis som att läsa och skriva", påminner Minna Piirainen, projektchef för digitalt stöd vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Den kartläggning som nu har publicerats visar att vi invaggar oss alltför mycket i att ungdomar är skickliga användare av apparater, och vi glömmer lätt att lära dem grundläggande digitala färdigheter och digital ärendehantering. Unga kan ha utmaningar till exempel med att använda ordbehandlingsprogram, lägga till bilagor och ändra filformat, eftersom de aldrig har fått lära sig dem. I synnerhet coronapandemiåret lyfte fram att ungdomarna antas kunna verktygen i den digitala miljön och att man inte behöver ge separat handledning i användningen av dem.

Hur förbereder vi unga för självständig digital ärendehantering?

Utöver de digitala redskapens användarfärdigheter betonas i kartläggningen de utmaningar som unga upplever att de har med att sköta olika frågor som gäller livssituationer. Vi kan inte förbereda unga tillräckligt för digitala ärenden, ifyllande av blanketter, upprättande av arbetsansökningar och andra officiella ärendesituationer. 

Unga upplever att utbildningen borde ge bättre verktyg för att använda och förstå de tjänster som erbjuds samt möta den digitala världens utmaningar, såsom nätmobbning. Om man inte undervisar dessa färdigheter i skolan kan de bli helt olärda.

Inlärningen av många digitala färdigheter stöder sig för närvarande på föräldrarnas eller den närmaste kretsens hjälp, vilket i framtiden kan leda till en allt större ojämlikhet bland unga.

Hurdana digitala tjänster borde vi producera?

Kartläggningen utmanar också utvecklarna av digitala tjänster att fundera på hurdana tjänster de utvecklar.

Vi måste ifrågasätta tanken att ungdomar bör lära sig ämbetsspråket och svårbegripliga digitala tjänster. En lösning som betjänar alla bättre skulle vara att de digitala tjänsterna är lättillgängliga och begripliga samt att användarlogiken är tillräckligt lätt att använda.

"När kommersiella tillämpningar och tjänster ändrar användningsvanorna och själva förändras med dem, måste även de offentliga tjänsterna hålla sig till dem. Om de unga är vana vid intuitiva användargränssnitt som fungerar med en viss logik kan ansökningen av hjälp eller stöd sluta som en vägg, om man för att komma åt dem måste tillägna sig ett helt annat sätt att agera i en digital miljö", säger Piirainen.

Veckan för digitalt stöd utmanar att lära sig och lära ut digitala färdigheter i vardagen

Veckan för digitalt stöd som ordnas 30.8–3.9.2021 vill öka diskussionen om digitala färdigheter i vardagen. Veckan indelas i temadagar, av vilka det första behandlar digitalt stöd ur stödgivarens synvinkel och senare i veckan bekantar man sig med bl.a. framtidens digitala färdigheter, medieläskunnighet och digital läskunnighet, olika användarperspektiv samt kvaliteten på de digitala tjänsterna. Vid sidan av det riksomfattande programmet ordnar regionala tillhandahållare av digitalt stöd ett lokalt, praktiskt program som ger tips till exempel för e-tjänster.

Det digitala stödets uppgift är att hjälpa till att säkerställa att ingen hamnar utanför det digitala samhället. När det gäller digitaliseringen är det fråga om en bestående förändring, inte bara ett övergående fenomen. Därför är digitala färdigheter dagens medborgarfärdigheter. En omfattande utveckling av dessa färdigheter hjälper oss som gemenskap att klara oss bättre", säger Piirainen, projektchef för digitalt stöd.

Bekanta dig med veckans program på adressen https://dvv.fi/digitukiviikko-2021-ohjelma

Veckans virtuella evenemang är avgiftsfria och öppna för alla.

Mer information om Veckan för digitalt stöd och kartläggningen av ungas digitala färdigheter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, projektchef för det digitala stödet Minna Piirainen, tfn 0295 535 280, minna.piirainen[at]dvv.fi

Digituen Pinnalla-nostot digistöd