Övervakning av fullmäktigens verksamhet

I intressebevakningsfullmakten kan fullmaktsgivaren själv meddela närmare föreskrifter om hur fullmäktigens verksamhet övervakas. Dessutom är fullmaktsgivaren skyldig att rapportera om sin verksamhet till myndigheterna. 

Egendomsförteckning

Fullmäktigen ska inom tre månader från det att fullmakten fastställts till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata lämna in en egendomsförteckning över fullmaktsgivarens tillgångar och skulder som fullmakten berättigar honom eller henne att sköta. Fullmaktsgivaren kan inte i fullmakten befria fullmäktigen från skyldigheten att lämna en egendomsförteckning till förmyndarmyndigheten. Egendomsförteckningen upprättas enligt situationen vid den tidpunkt då fullmakten fastställs. Om fullmaktsgivaren senare får egendom som fullmäktigen har behörighet att företräda fullmaktsgivaren för (t.ex. blir delägare i ett dödsbo), ska en förteckning över den erhållna egendomen (t.ex. bouppteckningen) lämnas in inom en månad.

Egendomsförteckning - fullmaktsgivare 

Bokföringsskyldighet

Om en intressebevakningsfullmakt gäller företrädande av fullmaktsgivaren i hans eller hennes ekonomiska angelägenheter, ska fullmäktigen föra bok över fullmaktsgivarens tillgångar och skulder samt över vad som hänt under redovisningsperioden. Han eller hon behöver dock inte göra upp en separat årsredovisning för skötseln av ärendena till myndigheten, om inte fullmaktsgivaren har krävt detta i fullmakten.

Om en intressebevakningsfullmakt gäller företrädande av fullmaktsgivaren i andra än ekonomiska angelägenheter, är fullmäktigen skyldig att göra anteckningar som gör det möjligt att redogöra för de åtgärder som vidtagits för fullmaktsgivarens räkning.

Skyldighet att lämna uppgifter till förmyndarmyndigheten

Om en intressebevakningsfullmakt gäller företrädande av fullmaktsgivaren i hans eller hennes ekonomiska angelägenheter, kan i fullmakten förordnas att fullmäktigen regelbundet, dock högst en gång om året, ska ge in en redovisning till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Även om fullmakten inte innehåller en bestämmelse om att ge in en redovisning, får förmyndarmyndigheten begära att fullmäktigen lämnar redovisning för uppdraget, om det finns anledning till det.

Fullmäktigen ska på begäran lämna Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata den redovisning som avses ovan och andra nödvändiga uppgifter, verifikat och handlingar som gäller uppdraget samt visa upp de värdepapper som han eller hon förvaltar. En sådan situation kan uppstå till exempel när banken har kontaktat förmyndarmyndigheten och anmält oklarheter i skötseln av fullmaktsgivarens ärenden eller när en närstående till fullmaktsgivaren har meddelat myndigheten att fullmäktigen sköter sin uppgift på ett osakligt sätt. Enbart det faktum att en nära anhörig inte får information av fullmäktigen om skötseln av fullmaktsgivarens ärenden innebär inte nödvändigtvis att uppdraget sköts på ett osakligt sätt. Fullmäktigen är också bunden av tystnadsplikt.

Årsredovisning - fullmaktsgivare 

 

Privata övervakningsarrangemang

Fullmaktsgivaren kan i fullmakten också bestämma om privata övervakningsarrangemang. Han eller hon kan till exempel bestämma att fullmäktigen med jämna mellanrum ska redovisa till någon närstående eller till en privat revisionsbyrå. Fullmaktsgivaren kan också i fullmakten ålägga fullmäktigen att regelbundet visa kontoutdrag för någon närstående, till exempel sina övriga barn. 

Vanliga frågor

Gör så här

  • När uppgiften inleds ska du göra upp en egendomsförteckning över de tillgångar och skulder som du ska sköta. Skicka egendomsförteckningen jämte bilagor till förmyndarmyndigheten inom tre månader. 

Egendomsförteckning - fullmaktsgivare

  • Förvara verifikat omsorgsfullt även om det inte behövs någon redovisning till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.Om intressebevakningsfullmakten gäller ekonomiska ärenden och redovisningsskyldigheten fastställs i fullmakten. Fyll i fullmäktigens årsredovisning. 

Årsredovisning - fullmaktsgivare

  • Även om fullmakten inte innehåller något förordnande om givande av redovisning, kan förmyndarmyndigheten förelägga att fullmäktigen lämnar redovisning för uppdraget, om det finns anledning till det.

  • Fullmäktigen är på begäran skyldig att lämna förmyndarmyndigheten en redovisning och andra nödvändiga uppgifter, verifikat och handlingar som gäller uppdraget samt visa upp de värdepapper som han eller hon förvaltar. Detta bara på begäran.

Vanliga frågor om redovisningsskyldighet och skyldighet att lämna uppgifter

Minneslista

  • Kontrollera och läs beslutet om fastställande av fullmakt och intressebevakningsfullmakt.
  • Kontrollera om årsredovisningsskyldighet har fastställts i beslutet eller intressebevakningsfullmakten.

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera årsredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post