Hoppa till innehåll

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande tas i bruk i juni

Utgivningsdatum 4.5.2020 15.02 | Publicerad på svenska 5.5.2020 kl. 15.47
Pressmeddelande

Ibruktagandet av tjänstemannafunktionerna i tjänsten Fullmakter inleds i juni. Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande gör det möjligt att ge elektroniska fullmakter och uträtta ärenden åt instanser som inte kan göra elektroniska fullmakter som självbetjäning i Suomi.fi-fullmakter. Dessa är till exempel näringssammanslutningar, läroanstalter, församlingar, offentliga organisationer och utländska företag.

Suomi.fi-fullmakter är en självbetjäning för elektronisk fullmakter där en person kan administrera både sina egna fullmakter och fullmakter för de organisationer som han eller hon representerar och för vilka personens rätt att företräda kan utredas med hjälp av registren.

Med hjälp av tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande kan även organisationer som inte entydigt kan utreda rätten att företräda med hjälp av handels- och föreningsregistren omfattas av självbetjäningen.

Den tjänst för tjänstemannabefullmäktigande som har utvecklats sedan 2019 inleder sin verksamhet enligt planen i juni 2020. Funktionaliteten som möjliggör tjänsten har utvecklats till en del av Suomi.fi-fullmakter.

Vad möjliggör tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande?

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande gör det möjligt att ge elektroniska fullmakter och uträtta ärenden åt sådana instanser som inte kan göra elektroniska fullmakter som självbetjäning i Suomi.fi-fullmakter. Tjänsten behövs bland annat av organisationer vars representant inte har registrerats i handelsregistret: exempelvis församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar, dödsbon med FO-nummer, offentliga organisationer och utländska företag.

Med hjälp av tjänsten kan också personer som inte har nätbankskoder eller som annars inte kan använda elektroniska verktyg ge elektroniska fullmakter.

I tjänsten registrerar tjänstemannen för sökandens räkning de fullmakter som anges i ansökan i fullmaktsregistret.

Hur görs en ansökan om fullmakt?

Ett företag eller en sammanslutning kan endast ansöka om fullmaktsrättigheter för sina arbetstagare. När fullmaktsrättigheterna har registrerats kan dessa personer med rätt att ge fullmakter ge ärendefullmakter som självbetjäning i Suomi.fi-fullmakter. I fortsättningen kan ett företag eller en sammanslutning administrera sina fullmakter självständigt.

I fullmaktsansökan specificeras fullmaktsgivarens och fullmaktstagarens uppgifter samt omfattningen av fullmakten. Fullmaktsansökan undertecknas av fullmaktsgivaren själv eller fullmaktsgivarens lagliga företrädare. Beroende på fullmaktsgivare påvisas underteckningsrätten med en eller flera handlingar som fogas till fullmaktsansökan.

Fullmaktsansökan kan lämnas in för behandling på tre olika sätt beroende på fullmaktsgivare:

 • elektronisk ansökan om fullmakt: avsedd endast för finländska företag och sammanslutningar
 • personliga besök: i första hand avsedda för personfullmaktsgivare
 • ansökan som skickas per post: i första hand avsedd för utländska sammanslutningar för vilka bestyrkta och legaliserade handlingar krävs.

Elektronisk ansökan om fullmakt

En elektronisk ansökan om fullmakt är en tjänst på webbplatsen Suomi.fi som består av tre delar:

 • Beredning av fullmaktsansökan, med hjälp av vilken fullmaktsgivaren anvisas att skaffa de bilagor som krävs samt får handledning i hur fullmaktsansökan lämnas in.
 • Ifyllande av fullmaktsansökan, där fullmaktsgivaren specificerar vilka fullmakter som ges och till vem.
 • Skicka ansökan om fullmakt. Innan ansökan skickas ska den som bereder ansökan skaffa de underskrifter och bilagor som behövs. Ansökan kan endast lämnas in genom stark autentisering.

Den elektroniska fullmaktsansökan kan tillsvidare inte användas av personfullmaktsgivare eller utländska företag och sammanslutningar.

Besök

Alla som behöver registrera fullmakter kan göra det genom ett besök. Besöket kan genomföras av den som själv undertecknar fullmakten eller dennes ombud. Ombudet ska ha med sig alla nödvändiga bilagor i samband med besöket.

I anvisningarna för Suomi.fi-nättjänsten finns information om vilka servicepunkter som tar emot ansökningar.

Ansökan som skickas per post

Ansökan om fullmakt kan också skickas till tjänsten per post. Detta alternativ är i första hand avsett för utlänningar samt för de inhemska organisationer som av någon anledning inte kan använda den elektroniska fullmaktsansökan.

Hur kan man förbereda sig på att göra en ansökan om fullmakt?

Anvisningar om tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande publiceras i juni när tjänsten tas i bruk. Företag och sammanslutningar som behöver tjänsten kan förbereda sig på att göra en ansökan om fullmakt redan nu:

 • Läs anvisningarna för tjänsten Fullmakter på adressen suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter
 • Välj minst två personer för vilka registrering av fullmaktsrätt söks.
 • Bestäm vilka fullmaktsärenden varje fullmaktsberättigad får sköta. Fullmaktsrätt kan endast ges med begränsning till vissa fullmaktsärenden.
 • Du kan också bekanta dig med olika fullmaktsärenden på webbplatsen Suomi.fi: suomi.fi/fullmakter/fullmaktsarenden
 • Fullmaktsrätten kan utöver ett fullmaktsärende riktas till exempel till en viss underorganisation med hjälp av en fullmaktsspecifikation. Fullmaktsspecifikationer används dock endast i vissa fullmaktsärenden. Det lönar sig också att bekanta sig med dessa och fundera på dem på förhand.
 • Ta reda på vilka i organisationen som är behöriga att underteckna en ansökan om fullmakt för er organisations räkning. Fullmaktsansökan bereds på en blankett som publiceras i juni i Suomi.fi-webbtjänsten.
 • Om den fullmakt som ska fogas till ansökan om fullmakt undertecknas för hand, behövs också en kopia av alla undertecknares identitetsbevis som bilaga. Om fullmakten som ska fogas till ansökan om fullmakt har undertecknats elektroniskt med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas organisationscertifikat eller kort för social- och hälsovården, behöver kopior av identitetsbevisen inte bifogas.

Andra närmare anvisningar om tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande publiceras på webbplatsen Suomi.fi i juni i samband med att tjänsten publiceras.


Vanliga frågor

Vi är en kommun och använder Skatteförvaltningens och FPA:s e-tjänster. Måste vi göra en anslutningsanmälan eller ansöka om tillstånd att ge tjänstemannafullmakt?

Nej. Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande är tillgänglig för alla parter som behöver den när tjänsten öppnas utan separata anmälningar eller registreringar.

Måste man ansöka om Suomi.fi-användarnamn för att använda tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande?

Nej. I alla Suomi.fi-tjänster som kräver identifiering loggar man in med personliga verktyg för stark autentisering, såsom bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Detsamma gäller tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle suomi.fi-fullmakter