Hoppa till innehåll

Vid Metropolia blir det enklare att tillgodoräkna avlagda studier under utbyte

Utgivningsdatum 13.3.2023 9.15
Pressmeddelande

Yrkeshögskolan Metropolia var bland de första finländska högskolorna som i januari 2023 tog i bruk ett elektroniskt system för att underlätta och förenkla tillgodoräknandet av avlagda studier på annat håll. Ett av de huvudsakliga målen med reformen är att göra vardagen smidigare för den studerande.

Studentutbyte är en oförglömlig upplevelse för många studerande. När resan är förbi och vardagen vid hemhögskolan börjar måste de avlagda studierna utomlands kunna tillgodoräknas. Att få studieprestationer registrerade i den egna läroanstaltens register har hittills varit ett så arbetskrävande skede för den studerande att många blivit frustrerade.

I nuläget har registreringen av studierna vid målhögskolan och hur utbytesstuderandena fått tillgång till dessa uppgifter i stor utsträckning definierat registreringen av tillgodoräknandet. Tillsammans med det egna examensprogrammet eller den handledare vid institutionen som ansvarar för tillgodoräknandet har ärendet sedan utretts bland annat med olika ansökningar, dokument och bilagor. 

– Situationen har säkert varit mycket frustrerande för den studerande. Hos oss returnerar vi största delen av ansökningarna till den studerande på grund av bristfälliga uppgifter. Ett annat alternativ är att studiehandledaren själv söker fram de saknade uppgifterna. I varje fall tar det mycket tid och modellen som baserar sig på bilagor fungerar inte riktigt under den digitala åldern, berättar Metropolias studiehandledare Mari Rupponen


Bild: Metropolia Yrkeshögskola

Enklare och säkrare dataöverföring

Metropolia utnyttjar tjänsten Emrex som gör det möjligt att dela studieuppgifter i elektroniskt och maskinläsbart format mellan olika högskolor oberoende av i vilket land läroanstalten är belägen. Tack vare tjänsten blir det lättare för de parter som sköter processen för tillgodoräknande av studier när studeranden återvänder till sin egen högskola. 

I praktiken samlas till exempel uppgifter om finländska högskolestuderandes studieprestationer från läroanstalterna till det centraliserade datalagret Virta. Virta är via Emrex i sin tur ansluten till de läroanstalter runt om i världen som hör till nätverket. På så sätt överförs prestationsuppgifterna via Emrex för både en utlänning som studerar vid en finländsk högskola och en studerande som åker på utbyte från Finland till en hemhögskola.

Studeranden behöver inte vidta åtgärder för att ta i bruk tjänsten. Anvisningar för tillgodoräknande av studier varierar mellan olika läroanstalter. 

Via tjänsten får den studerande mer trygghet eftersom det är fråga om en så kallad tjänst som grundar sig på hantering av egen data. Detta innebär att den studerande själv kontrollerar sina uppgifter och kan själv välja vilka prestationsuppgifter hen vill dela med sig av till olika aktörer. 

– Studerandenas erfarenhet av tillgodoräknande och överföring av prestationsuppgifter blir garanterat bättre med hjälp av Emrex. Data som tjänsten förmedlar är också sannolikt mer korrekta och tillförlitliga när den utan mellanhänder rör sig direkt mellan systemen. Även behandlingen och registreringen av uppgifterna i det egna studieregistret blir snabbare när högskolorna får data direkt i maskinläsbar form, säger projektchef Tapio Ekholm.

En mer omfattande användning av Emrex gör det möjligt för människor att bättre hantera, utnyttja och överlåta de insamlade uppgifterna om sig själva. Samtidigt stöder den det europeiska målet att utveckla digitala tjänster, eftersom den underlättar och automatiserar dataöverföringen mellan länderna.

Studieuppgifterna i Metropolia rör sig elektroniskt över landsgränserna

Metropolia är en de första högskolorna i Finland som tagit i bruk en elektronisk tjänst baserad på Emrex-systemet för tillgodoräknande av avlagda studier på annat håll. 

Studiedatasystemet Peppi har nu anslutits till Emrex-systemet och gör det möjligt att dela studieuppgifter i elektroniskt och maskinläsbart format. På så sätt blir avlagda studier på annat håll en del av den avlagda examen utan manuella arbetsskeden.  

Tjänsten underlättar processen för tillgodoräknande, särskilt i det skede då studeranden återvänder från utbytet till Finland eller till sin utländska hemhögskola. 

Reformen minskar avsevärt tiden för processen för läroanstalterna och studerandena. Samtidigt blir tillförlitligheten för mobil data bättre när uppgifterna överförs från ett system till ett annat utan mellanhänder.

Högskolorna ansvarar endast för ibruktagningen av det uppdaterade Peppi-systemet och för att ge användarna anvisningar. 

En smidigare process för tillgodoräknande av studier med hjälp av EMREX väcker intresse även utanför högskolesektorn. Projektet Studier i ett annat nordiskt land och i Baltikum som Utbildningsstyrelsen koordinerar och som fokuserar på uppgifter om studieprestationer, vill öka medvetenheten om Metropolias goda praxis. Projektet samarbetar intensivt med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Nordiska ministerrådets program Cross-Border Digital Services. 


De nordiska länderna i toppen av den europeiska digitaliseringsutvecklingen 

Nordiska ministerrådet vill att de nordiska och baltiska länderna ska vara bland de bästa i världen när det gäller offentliga digitala tjänster och att regionen ska föregå med gott exempel i den europeiska digitala utvecklingen. Ministerrådets arbete syftar till att göra Norden till den mest hållbara och integrerade regionen i världen år 2030.

Ministerrådets centrala strategiska initiativ Cross Border Digital Services (CBDS) främjar via flera projekt interoperabiliteten mellan gränsöverskridande digitala tjänster. Detta omfattar de nordiska länderna, de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland samt de baltiska länderna. Bakgrunden till arbetet är sameuropeiska reformer, såsom förordningen om en digital ingång (SDG), det europeiska ramverket för interoperabilitet (EIF), principen om engångsregistrering av officiell information (OOP) samt förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS). 

Ett av CBDS-programmets genomförande är projektet Studier i ett annat nordiskt land och Baltikum, som Utbildningsstyrelsen leder och som har ett nära samarbete med ämbetsverk, ministerier och andra aktörer som främjar digitaliseringen. Projektet har identifierat god praxis, varav den senaste är reformen av den helt elektroniska processen för tillgodoräknande av uppgifter om studieprestationer som yrkeshögskolan Metropolia tagit i bruk.  En smidigare process för tillgodoräknande av studier via EMREX stöder det bredare europeiska målet att utveckla digitala tjänster, eftersom det underlättar och automatiserar dataöverföringen mellan länderna.

Nordiska ministerrådet ansvarar för finansieringen och den politiska styrningen av projektet. Ministerrådet skapar bland annat en helhetsbild på nivån av den europeiska digitaliseringen genom att kartlägga arkitekturlösningar som underlättar internationell turism, studier, arbete och affärsverksamhet i området. Den kommer att presentera bästa praxis för de nationella myndigheterna och uppmuntra dem till att använda den.  

Asiakastarinat Tiedote - VAIN Henkilöasiakkaat-etusivulle