Hoppa till innehåll

Rapport om digital kompetens 2023: Många hänger med i den digitala utvecklingen med stöd av närstående

Utgivningsdatum 15.12.2023 7.00 | Publicerad på svenska 19.12.2023 kl. 13.31
Pressmeddelande

Finländarnas digitala färdigheter har förbättrats i alla åldersgrupper, men utan närståendes stöd hänger inte alla med. Detta framgår av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas Rapport om digital kompetens som publicerades idag.

Rapport om digital kompetens 2023 temat är Digitalisering först, men inte endast. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Rapporten om digital kompetens 2023 som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata publicerade 15.12 behandlar hjälp och stöd i en allt mer digitaliserad värld. Människor i alla åldrar behöver ständigt hjälp av många slag i vardagen med att använda och förstå digitala enheter och tjänster. Rapporten erbjuder nu för andra gången en lägesbild av finländarnas digitala färdigheter och erfarenhet av digitalisering. 

När vardagen digitaliseras, digitaliseras också den hjälp som behövs och ges i vardagen. Rapporten om digital kompetens lyfter fram de närståendes roll i möjliggörandet av en digital vardag: 89 % av finländarna stöder sina närstående i digitala frågor. 
 

En stor del av finländarna söker digitalt stöd hos sina närstående

Digitalt stöd av närstående upplevs i huvudsak som en positiv del av människorelationen. Det är förknippat med glädje över att vara till hjälp och känslor av att lyckas när problemen löser sig. En del av dem som stöder en närstående önskar ändå att den närstående också skulle söka hjälp från andra källor för digitalt stöd.

Alla har dock inte närstående som de kan be om hjälp av eller så hinner eller kan inte de närstående hjälpa. Kännedomen om andra källor till digitalt stöd behöver utvecklas.

Av Rapporten om digital kompetens framgår att finländarna har dålig kännedom om det digitala stöd som till exempel myndigheter och tredje sektorn erbjuder. 65 % av finländarna var medvetna om att myndigheterna är skyldiga att ge stöd i att använda sina egna digitala tjänster. Många ber också sina närstående om hjälp i myndighetsärenden. 

Förmågan att uträtta ärenden digitalt är allt viktigare med tanke på en smidig vardag – nu och i framtiden. Finländarna anser att det är viktigt att digitalt stöd också finns tillgängligt som en offentlig tjänst så att alla har möjlighet att få stöd. 

"Det behövs mer digitalt stöd med låg tröskel för att digitaliseringen ska vara till nytta även för dem för vilka osäkerheten är det största hindret", säger specialsakkunnig Henriikka Eloluoto vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

"Tröskeln för att söka och be om digitalt stöd kan bli mycket hög när man känner skam över hjälpbehovet och situationen börjar kännas hopplös. Det skulle vara lättare att ta emot hjälpen om den erbjöds med låg tröskel som en del av vardagen", preciserar Eloluoto.
 

Finländarnas digitala färdigheter har förbättrats i alla åldersgrupper och förtroendet för framtiden är bra

Finländarna ligger i topp i fråga om sin digitala kompetens i Europa och kompetensen har under årens lopp förbättrats i alla åldersklasser. Av finländare har 16–89 åringar i genomsnitt mycket goda digitala färdigheter; 73 procent av finländarna har åtminstone grundläggande digitala färdigheter. 

Med grundläggande digitala färdigheter avses färdigheter med vilka man klarar sig i den digitala världen. Personer med grundläggande digitala färdigheter kan ha utmaningar med att använda mer komplicerade tjänster eller agera i problemsituationer. Det är viktigt att sträva efter en kompetensnivå som överstiger grundläggande digitala färdigheter. 

Särskilt en del av de äldre har endast grundläggande digitala färdigheter eller inte ens det. Ju högre ålder respondenterna har, desto mindre är andelen personer med digitala färdigheter i åldersgruppen. När uppgifterna jämförs med situationen 2021 har finländarnas digitala kompetens dock förbättrats i alla åldersgrupper, även bland äldre. 

"Äldre personer är en mångsidig åldersgrupp där de digitala färdigheterna varierar från toppexperter till personer som helt saknar digitala färdigheter. Alla har inte samma färdigheter eller erfarenheter av digitala lösningar. I takt med att Finland åldras och blir mer mångsidigt måste äldre personers ställning som användare av tjänster tryggas", säger Minna Piirainen, ledande sakkunnig vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

I Rapporten om digital kompetens har finländarna också ombetts bedöma sin egen digitala kompetens i förhållande till andra. Utifrån svaren bedöms den egna kompetensen vara ungefär lika bra som hos andra personer i samma åldersgrupp. Med undantag av de äldsta respondenterna tror finländarna också att deras kompetens kommer att vara tillräcklig i framtiden. 

Bekanta dig med Rapporten om digital kompetens 
Svenska version kommer att publiceras snart.


Ytterligare information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, ledande sakkunnig Minna Piirainen,
tfn 0295 535 280, fornamn.efternamn[at]dvv.fi