Hyppää sisältöön

Genmäle till HS ledare, publicerad 21.8: MDB minskar redan köerna, men man måste ännu satsa på att digitalisera verksamheten

24.8.2021 12.38 | Publicerad på svenska 30.8.2021 kl. 8.51
Pressmeddelande

Genmäle till HS ledare, publicerad 21.8.: Helsingin Sanomat fäste i sin ledare (19.8.2021) uppmärksamhet vid köerna i kundtjänsten hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) och konstaterade att regeringen är ansvarig för detta. Regeringen är medveten om situationen och har vidtagit åtgärder: med de tilläggsanslag som riksdagen beviljat har man anställt arbetstagare i syfte att minska köerna och för den omfattande satsningen på att digitalisera ämbetsverkets tjänster söker man mer pengar i de pågående budgetförhandlingarna.

Utgångspunkten då MDB inrättades var att sammanslå magistraterna och befolkningsregistercentralen till ett riksomfattande ämbetsverk där magistraternas egna verksamhetsmodeller ersattes med en enhetlig riksomfattande verksamhetsmodell. Målet har varit en jämlik service för kunderna.

Den nya verksamhetsmodellen, den ökade efterfrågan på många tjänster samt utvecklingen av möjligheterna att uträtta ärenden elektroniskt och digitaliseringen av material har i övergångsskedet medfört fler tidskrävande arbetsskeden i processerna. Dessutom har de stora åldersklassernas åldrande ökat efterfrågan på MDB:s tjänster. Dessa faktorer har lett till att många tjänster tyvärr är överbelastade.

I den tredje tilläggsbudgeten för 2021 beviljade riksdagen MDB ett tilläggsanslag för att minska köerna. Ämbetsverket har redan rekryterat 40 nya visstidsanställda, men det tar tid att få kontroll över köerna. Fördröjningarna förvärras också till exempel på grund av tingsrätternas handläggningstider, leveranstider för olika utlåtanden och det faktum att myndigheten ofta måste be om kompletteringar i ansökningarna.

Precis som det står i ledaren kommer MDB att satsa stort på att utveckla sina digitala tjänster. De tidigare magistraternas tjänster har släpat några decennier efter den övriga offentliga förvaltningens digitaliseringsutveckling, då de jämförs med till exempel Skatteförvaltningens eller Fpa:s tjänster. Man har dock kommit igång med att ta in försprånget: man kan till exempel be om ett levnadsintyg (tidigare ämbetsbetyg) och genast få det elektroniskt på nätet.

Tilläggsanslag för att kompensera digitaliseringsskulden och utveckla ämbetsverkets tjänster bedöms under budgetförhandlingarna i början av hösten. Endast genom att utveckla de elektroniska tjänsterna och ärendehanteringssystemen kan man förebygga att nya köer bildas och hålla handläggningstiderna på en hållbar nivå. MDB erbjuder redan många digitala tjänster som även internationellt ligger i spetsen för utvecklingen, till exempel Suomi.fi-tjänsterna som under coronatiden gjort det möjligt för medborgarna att uträtta ärenden elektroniskt.

Vi tar medborgarnas oro och rättssäkerhet på allvar. Ministeriet och MDB samarbetar intensivt för att förkorta handläggningstiderna i de överbelastade tjänsterna.

Sirpa Paatero, kommunminister

Janne Viskari, generaldirektör, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata