Ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä

Voit tehdä ilmoituksen toisen henkilön edunvalvonnan tarpeesta, jos hän ei sairautensa, heikentyneen terveydentilansa tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene itse huolehtimaan asioistaan eikä asioita voida hoitaa asianmukaisesti muulla tavoin. Voit tehdä ilmoituksen salassapitosäännöksistä huolimatta. Täytä ilmoitus edunvalvonnan tarpeessa olevasta henkilöstä -lomake.

Saatuaan ilmoituksen holhousviranomainen selvittää ilmoituksen kohteena olevan henkilön edunvalvonnan tarvetta. Jos henkilö on sairauden vuoksi kykenemätön hoitamaan asioitaan eivätkä ne tule asianmukaisesti muulla tavoin hoidetuiksi, henkilö on edunvalvonnan tarpeessa. Tällöin holhousviranomainen tekee tuomioistuimelle hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi.

Mitä tehtäviä edunvalvojalle voidaan määrätä?

Edunvalvoja voidaan määrätä hoitamaan toisen henkilön (päämiehen) omaisuutta ja taloudellisia asioita. Edunvalvoja voidaan määrätä hoitamaan myös yksittäistä tehtävää, kuten kiinteistön myyntiä tai perinnönjakoa. Edunvalvoja voidaan määrätä hoitamaan taloudellisia asioita määräajaksi (esim. kahdeksi vuodeksi) tai määräys voi olla voimassa toistaiseksi. Edunvalvojan tehtävä voidaan lakkauttaa, jos edunvalvonnan tarve päättyy. Tietyissä tapauksissa edunvalvoja on mahdollista määrätä edustamaan päämiestään myös tämän henkilöä koskevassa asiassa, kuten hoitopaikasta päättämisessä, jos henkilö itse ei kykene enää tällaista asiaa ymmärtämään.

Jos edunvalvojan määrääminen ei yksin riitä turvaamaan ilmoituksen kohteena olevan henkilön asioiden hoitoa, hänen toimintakelpoisuuttaan on mahdollista rajoittaa tuomioistuimen päätöksellä. Toimintakelpoisuutta voidaan rajoittaa esimerkiksi siten, että henkilö (päämies) voi ottaa lainaa vain yhdessä edunvalvojansa kanssa.

Kenet voidaan määrätä edunvalvojaksi?

Edunvalvojan tehtävään voidaan määrätä yksityishenkilö (esim. sukulainen tai muu läheinen henkilö), jos hän antaa tehtävään suostumuksensa ja on tehtävään sopiva.  Edunvalvojan tehtävään voidaan määrätä myös yleinen edunvalvoja, joka hoitaa päätyönään useiden henkilöiden taloudellisia asioita.

Taloudellisia asioita hoitava edunvalvoja on tilivelvollinen toiminnastaan holhousviranomaiselle. Edunvalvojalla on oikeus saada kohtuullinen palkkio tehtävänsä hoitamisesta ja korvaus tarpeellisista kuluistaan. Edunvalvoja ei saa kertoa päämiehensä asioista muille ilman päämiehen lupaa.

Hinta

Palvelu on ilmoituksen tekijälle maksuton. 

Palvelu on pääsääntöisesti maksullinen ilmoituksen kohteelle.

  Asia tullut vireille vuonna 2020:

Asia tullut vireille vuonna 2021 tai 2022:

Holhousviranomaisen käräjäoikeudelle tekemä edunvalvojan määräämiseen johtava hakemus  152 €/hakemus 172 €/hakemus
Holhousviranomaisen käräjäoikeudelle tekemä edunvalvojan määräämiseen johtava hakemus, jos käsittely edellyttää viranomaisen läsnäoloa käräjäoikeuden istunnossa 324 €/hakemus 344 €/hakemus

 

Maksua ei peritä, jos ilmoituksen kohteena olevan henkilön nettotulot, mukaan luettuina rahana annetut sosiaaliset etuudet, ovat vähemmän kuin 8 147 euroa vuodessa.

Käsittelyaika

Arvioitu käsittelyaika on 6 kuukautta. Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika saattaa alittua tai ylittyä riippuen käsiteltävänä olevien asioiden määrästä ja vaativuudesta. Käsittelyaikaan vaikuttaa ratkaisevasti lääkärinlausunnon saaminen.             

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet