Hyppää sisältöön

Uusi käsikirja tukee tietojen liikkumista maiden välillä – tavoitteena sujuvampi kansainvälinen arki

Julkaisuajankohta 9.11.2023 11.03
Tiedote

Tänään 9.11.2023 julkaistu käsikirja kokoaa vinkit ja hyvät käytännöt, joilla Pohjoismaiden ja Baltian maiden rajat ylittävää tietojen liikkumista ja tietojärjestelmien yhteentoimivuutta voidaan kehittää. Maat ovat jo nyt useilla mittareilla digitalisaation kärkimaita ja ihmiset liikkuvat aktiivisesti maiden rajojen yli muun muassa opiskelun ja työn perässä. Käsikirja tarjoaa pohjoismaisille ja baltialaisille virkamiehille eväitä siihen, mitä tulisi huomioida, jotta arjen toimivuuden kannalta tärkeät tiedot saataisiin liikkumaan maiden välillä sujuvammin.

”Ihmisten arkea helpottaa, jos keskeiset tiedot liikkuvat viranomaisten ja muiden toimijoiden välillä sujuvasti myös maasta toiseen. Tämä koskee erityisesti ihmisiä, jotka asuvat lähellä raja-aluetta ja asioivat kahdessa maassa tai jotka muuttavat toiseen maahan esimerkiksi työn tai opintojen vuoksi. Tällä hetkellä opiskelijan opintosuoritustiedot tai potilaan terveystiedot eivät aina ole sujuvasti käytettävissä toisessa maassa, mikä voi aiheuttaa hankaluuksia ja hätätapauksissa jopa vaaratilanteita. Myös toisen maan lainsäädäntöön liittyvien tietojen löydettävyys on tärkeää, jotta maassa voi toimia esimerkiksi yrittäjänä”, sanoo projektipäällikkö Anne Kari Digi- ja väestötietovirastosta. 

Tavoitteena entistä sujuvampi maiden välinen arki

Nyt julkaistu käsikirja kokoaa vinkkejä rajat ylittävän tiedonsiirron parissa työskenteleville. Se auttaa tunnistamaan verkostoja, aloitteita ja rahoituslähteitä työn tueksi. Se myös tarjoaa esimerkkejä, joita voitaisiin hyödyntää rajat ylittävän yhteistyön kehittämisessä. 

Käsikirja on tarkoitettu tukemaan kaikkia pohjoismaisia ja baltialaisia virkamiehiä, jotka kehittävät prosesseja tai tietojärjestelmiä omissa organisaatioissaan, organisaatioiden välillä yhdessä tai useammassa maassa tai edistävät digitalisaatiota kansallisella tai kansainvälisellä tasolla. 

Sujuva tietojen liikkuminen edellyttää yhteentoimivia järjestelmiä

”Pohjoismaissa ja Baltian maissa on pitkään tehty työtä sen hyväksi, että toisessa maassa elämisen kannalta keskeiset tiedot liikkuvat sujuvasti maiden välillä. Tavoitteena on helpottaa ihmisten liikkumista maiden välillä. Haasteita aiheuttaa esimerkiksi se, että eri maissa on erilainen lainsäädäntö, tietojärjestelmät ja käsitteet”, kuvaa nykytilannetta Digi- ja väestötietoviraston kansainvälisten asioiden johtaja Mikko Mattinen.

Sujuvampi tietojen liikkuminen edellyttää ajattelu- ja toimintatapojen muutosta, mutta myös tietojärjestelmien kehittämistä ja yhteisiä standardeja. 

”Kaikessa järjestelmäkehityksessä on hyvä huomioida rajat ylittävä yhteentoimivuus. Tämä edellyttää yhteistyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Se tarkoittaa, että suunnitteluvaiheessa huomioidaan myös naapurimaiden järjestelmät, standardit ja ratkaisut. Data saadaan liikkumaan sujuvasti maiden ja niiden järjestelmien välillä vain, jos kansainväliseen kehitystyöhön on otettu mukaan kansalliset viranomaiset, alan omat ammattilaiset ja kansalaiset. Vain huomioimalla kaikki nämä tahot saadaan aikaan aidosti yhteentoimivia järjestelmiä, jotka helpottavat ihmisten arkea”, jatkaa Mattinen.

Rajat ylittävän tiedonvaihdon keskeiset toimijat: kansainvälinen yhteistyö, kansalliset viranomaiset, ammattilaiset ja kansalaiset

KUVA: Rajat ylittävän tiedonvaihdon keskeiset toimijat: kansainvälinen yhteistyö, kansalliset viranomaiset, ammattilaiset ja kansalaiset

”Eroavaisuuksista huolimatta Pohjoismailla ja Baltian mailla on paljon yhtäläisyyksiä ja erityisesti halu tehdä yhteistyötä. Viranomaisina meidän tehtävämme on rakentaa yhteentoimivaa infrastruktuuria ja yhteisiä standardeja. Myös tällä käsikirjalla haluamme tukea niiden ihmisten arkea, jotka asuvat, asioivat, työskentelevät tai opiskelevat toisessa Pohjoismaassa tai Baltian maassa”, sanoo projektipäällikkö Anne Kari.

Lisätietoja hankkeesta ja käsikirjasta

Digi- ja väestötietovirasto, projektipäällikkö Anne Kari, p. 0295 535 583, etunimi.sukunimi[at]dvv.fi

Opintosuoritustietojen liikkuvuudesta: 
Opetushallitus, projektipäällikkö Riikka Rissanen, p. 0295 331 059, etunimi.sukunimi[at]oph.fi

Terveystietojen liikkuvuudesta:
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kehittämispäällikkö Minna Sinkkonen, p. 0295 247 032, etunimi.sukunimi[at]thl.fi

Lainsäädäntötietojen liikkuvuudesta: 
Oikeusministeriö, kehittämispäällikkö Aki Hietanen, p. 0295 150 510, etunimi.sukunimi[at]gov.fi

Mistä on kyse?

Suomi toimi Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtaja vuonna 2021. Vuosina 2021–2023 on toiminut puheenjohtajuuteen liittyvä ”Maailman sujuvinta maiden välistä arkea ja liikkuvuutta digitalisaation avulla” -hanke. Sen tavoitteena on ollut sujuvoittaa ihmisten ja yritysten rajat ylittävää arkea ja liikkumista edistämällä viranomaisten välistä tiedon vaihtoa Pohjoismaissa ja Baltian maissa. 

Hanke koostuu kolmesta työpaketista:

  • Opiskelu toisessa Pohjoismaassa tai Baltian maassa
  • Terveyspalvelujen käyttö toisessa Pohjoismaassa tai Baltiassa
  • Pohjoismaiden ja Baltian maiden oikeustietokantojen monipuolinen käyttö

Digi- ja väestötietovirasto vetää puheenjohtajuuskauden hankkeen toteutusta ja koordinoi hankkeen työryhmien työskentelyä. Valtiovarainministeriö omistaa hankkeen ja ohjaa sen toteutusta. Mukana toteutuksessa ovat myös STM:n, OKM:n ja OM:n hallinnonalat.