Blogit

Blogit

Att klara sig i den digitala världen kräver medieläskunnighet

Mika Lillman Julkaisupäivä 7.2.2022 10.33 Blogit

Under den innevarande veckan (7–13.2.2022) firas den nationella Mediekunskapsveckan. Vad är mediefärdigheter för något? Hur hänger mediefärdigheter och digital kompetens ihop och hur kan man upprätthålla och utveckla de här färdigheterna?

Digital kompetens är ett paraplybegrepp för flera olika färdigheter och i diskussionerna om digital kompetens betonas ofta färdigheter såsom att uträtta ärenden och använda apparater. De här utgör dock bara en del av den digitala kompetensen. Kompetens som behövs i den digitala världen har specificerats till exempel i EU:s referensram DigComp, där man identifierat informationshantering, kommunikation, innehållsproduktion, säkerhet och problemlösning som områden för kompetensen. Redan i det här skedet märker man lätt att mediefärdigheterna överlappar begreppet digital kompetens. 

Mediefärdigheter har också beaktats i TIEKE:s nivåer för digital kompetens. I dem har medieläskunnighet definierats som en viktig färdighet redan för nybörjaranvändare. Informationsflödet på nätet är tämligen stort, så det är bra att redan från början lära sig att skilja agnarna från vetet, den sanna informationen från den osanna och det väsentliga från det oväsentliga.

Medieläskunnighet är en del av den digitala kompetensen

Målet med Utbildningsstyrelsens program Uudet lukutaidot är att stärka den digitala kompetensen inom den grundläggande utbildningen. Även i det här programmet har medieläskunnighet definierats som en av de viktigaste färdigheterna ända sedan småbarnspedagogiken. I vår kartläggning av ungdomars digitala kompetens från 2021 lyfte ungdomarna själva fram källkritik och algoritmisk läskunnighet som den viktigaste digitala kompetensen nu och i framtiden.

Mediefärdigheter är alltså en central del av den digitala kompetensen. I och med att medieinnehåll digitaliseras blir det allt svårare att tydligt skilja på de här färdigheterna. För att läsa en webbtidning behövs färdigheter i att hantera apparater och hitta innehåll. Informationsförmedlingen blir snabbare och den mest aktuella informationen finns i allmänhet på den digitala kanalen i stället för i det tryckta mediet. För att bläddra på olika nyhetssidor och i sociala medier behöver man kritisk läskunnighet och förmåga att identifiera vilka som är de tillförlitliga källorna bland de otillförlitliga. 

En av de viktigaste förändringarna under det senaste decenniet är att vanliga användare nu deltar i att producera innehåll på olika sätt, bland annat genom sociala medietjänster, bloggtexter och diskussionsforum. Där man tidigare på nätet har sökt information, uträttat ärenden och kommunicerat bilateralt eller i mindre grupper är det nu lätt att få ut de texter, bilder och videor som man själv skapat också för stora massor. I en miljö som denna krävs det att individen har förmåga att bedöma den information som han eller hon läser och tar del av, dess källor samt förmåga att ingripa i spridningen av felaktig information om möjligt. Till ansvarsfull verksamhet på webben hör att inte sprida falsk information – avsiktligen eller oavsiktligt.

Den här förändringen har också uppmärksammat förmågan att producera innehåll som en tyngdpunkt i diskussionen om mediefärdigheter. I bästa fall kan innehållsproduktion ge individens kreativitet rum att blomstra i och möjliggör bland annat deltagande i samhällsdebatt. I innehållsproduktion kombineras digital kompetens och mediefärdigheter på ett mycket konkret sätt: det är en färdighet att använda digitala apparater och verktyg och att söka, koppla ihop och bearbeta information är också färdigheter. Att använda sin kreativitet, att sköta ärenden självständigt och att upprätthålla mänskliga relationer på webben ökar individens digitala välbefinnande.

Låt dig föras med av digitaliseringen!

Hur kan man utveckla den digitala kompetensen och mediefärdigheterna som är viktiga med tanke på det dagliga livet och välbefinnandet? Det finns både ledd verksamhet, material som man kan studera självständigt och möjligheter att öva på egen hand eller tillsammans. Man kan öva sin digitala kompetens helt enkelt genom att utsätta sig själv för digitaliseringen – genom att vara nyfiken och modig. Det finns stöd att få, allt från folkhögskolornas digitala kurser till individuellt digitalt stöd.

Likaså är det viktigt att vara intresserad och följa med olika medier för att upprätthålla och utveckla mediefärdigheterna. Många aktörer i Finland arbetar för att upplysa betydelsen av mediefärdigheter och för att upprätthålla medborgarnas färdigheter. Därför ordnar också många andra aktörer aktiviteter under Mediekunskapsveckan. Mer information om det omfattande utbudet finns på Nationella audiovisuella institutets, som koordinerar veckan, webbplats: https://www.mediataitoviikko.fi/tapahtumat/

Temat för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas riksomfattande nätverksevenemang för digitalt stöd den 10 februari 2022 kl. 9–11 är Digitalt välbefinnande och mediefärdigheter.

Mer information hittar du på finska här: https://dvv.fi/digituen-tapahtumat.

Välkommen med!

Mika Lillman


Mika Lillman arbetar vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för att utveckla digitalt stöd.

​​​​​​​Blogg på finska >>

 

Mika Lillman Ruotsiksi blogi digituki

Suomen väkiluku 5 629 720