Blogit

Miten hyvä työn laatu syntyy?

Pekka Saarinen Julkaisupäivä 23.10.2018 10.00 Blogit

Ohjelmistotuotannossa testauksen tehtävänä on löytää ohjelmistossa olevat virheet ja puutteet. Testien suunnittelun pohjana käytetään määrittelydokumentaatiota, kuten asiakasvaatimuksia, käyttöliittymämallinnusta ja käyttäjätarinoita. Testaus ei saa kuitenkaan perustua pelkkään ohjelmiston määrittelyyn, vaan testauskohdetta pitää arvioida kokonaisuutena. Tällöin testaajan pitää arvioida kriittisesti sekä määrittelyä että ohjelmiston ominaisuuksia, kuten toiminnallisuuksia, käytettävyyttä ja suorituskykyä.

Ohjelmistotuotannossa testausta on perinteisesti pidetty laadun portinvartijana. Testauksella onkin oma tärkeä rooliinsa laadunvarmistuksessa. Ohjelmiston laatuun pätevät kuitenkin samat lainalaisuudet kuin moneen muuhunkin työkohteeseen: ihmisten työsuorituksilla on riippuvuus toisistaan. Ennen kuin ohjelmisto on valmis, sen rakentamiseen on osallistunut suuri joukko ihmisiä: substanssiasiantuntijoita, tietojärjestelmän määrittelijöitä, käyttöliittymäsuunnittelijoita, ohjelmistokehittäjiä ja -arkkitehtejä, testaajia sekä työnjohtajia. Laatuun vaikuttaa kaikkien ihmisten työpanos - kaikissa ohjelmiston elinkaaren vaiheissa. Siten laadusta huolehtiminen on yhteispeliä.

Ohjelmistotuotannossa, kuten työelämässä yleisestikin, työn laatuun vaikuttaa se, miten työssä onnistumisen edellytyksistä on huolehdittu. Nämä edellytykset voi tiivistää seuraaviin kysymyksiin:

1. Tavoitteet: Ovatko työlle asetetut tavoitteet realistisia suhteessa annettuihin resursseihin (mm. ihmiset, raha, aika ja työvälineet)?

2. Osaaminen: Onko ihmisillä tarvittava osaaminen eli heidän työssään tarvitsemansa tiedot ja taidot? Millaiset koulutusmahdollisuudet ihmisillä on?

3. Työkuorma: Millainen työkuorma ihmisillä on? Miten työkuormaa valvotaan?

4. Työn aikataulu: Millaiset ovat henkilön työtehtävien aikataulut ja millaiset mahdollisuudet hänellä on vaikuttaa niihin?

5. Ovatko ihmisten velvoitteet tasapainossa valtuuksiin nähden?

6. Tietojen saatavuus ja tietosisällön laatu: Onko ihmisillä pääsy työssä tarvittavaan tietoon ja onko tuo tieto ajan tasalla? Miten selkeästi ja kattavasti tieto on esitetty lukijalle?

7. Miten ihmisten perehdyttämisestä on huolehdittu?

Käsiteltäessä yleispäteviä hyvän työn laadun edellytyksiä yksi, usein piiloon jäävä tekijä on vielä nostettava esiin. Työilmapiirillä on kiistämättömät vaikutukset ihmisten työssä jaksamiseen ja heidän työnsä laatuun. Työilmapiiriin vaikuttavat mm. ihmisten johtaminen, työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa työnsä sisältöön ja ihmissuhteet työyhteisön sisällä. Hyvää työilmapiiriä ei voi ostaa: se syntyy työyhteisössä pakottamattomasti, usean tekijän lopputuloksena. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi edellä kuvatut edellytykset ihmisten työssään onnistumiselle.