Blogit

Blogit

Kokonaisarkkitehtuuri vauhdittaa tiedon liikkumista ja palveluiden rakentamista

Mikko Pitkänen Julkaisupäivä 24.4.2018 15.35 Blogit

Väestörekisterikeskus otti vastaan tämän vuoden alussa valtionhallinnon digitalisaatiokehitystä tukevia tehtäviä. Merkittävänä kokonaisuutena saimme hoidettavaksi ja kehitettäväksi kokonaisarkkitehtuurimallinnuksen palveluiden ja välineiden hallinnan sekä aiheeseen liittyviä koulutustehtäviä.

Kokonaisarkkitehtuurityö kuilunmurtajana

Kokonaisarkkitehtuuri voidaan nähdä systemaattisena tapana kuvata toiminnan rakenteita ja riippuvuuksia sekä järjestää näiden jäsentäminen hyvien käytäntöjen mukaisesti. Tämä laaja kokonaisuus kattaa siis tavan järjestää yhtäältä sisäinen toiminta ja toisaalta tavan tuottaa toiminnan tuloksena syntyviä tietoja ja palveluita huomioiden palvelutuotannon sisäiset ja ulkoiset riippuvuudet. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä auttaa siten digitalisaatiokehityksen myötä verkottuvaa julkishallintoa ja siihen kyteytyviä ekosyysteemejä jäsentämään kehityspolkunsa siten, että tieto saadaan liikkumaan sujuvasti toimijoiden välillä ja uusien yhdessä tuotettujen palveluiden rakentamisen kynnys madaltuu.

Ajoittain kankeaksikin mainittu kokonaisarkkitehtuurimenetelmä seuraa myös aikaansa. Tästä tuoreena esimerkkinä toimivat maakuntauudistuksen viitearkkitehtuurityössä esiin nostetut ekosysteemikuvaukset, joiden avulla kootaan uudistuksen keskeiset toimijat saman kuvaustavan piiriin. Nämä perinteisen JHS 179 mukaisen mallintamisen tueksi tuotetut kuvaukset liittävät siis yhteen palvelunkehittämisen keskeiset sidosryhmät jäsennetyllä tavalla. Maakuntien viitearkkitehtuurin runsaat kommentit viestivätkin osaltaan kokonaisarkkitehtuurimallintamisen ilmaisuvoimasta keskustelun tukijana. Väestörekisterikeskus tuottaa osaltaan jatkossa välineitä ja tarvittavan koulutuksen tämän keskustelun mahdollistamiseen ja elävöittämiseen.

Tietoarkkitehtuuri osana kokonaisarkkitehtuuria

Digitalisaatiokehityksen keskiössä on tietojen joustavan käytön ja hallittavuuden lisääminen, josta hyvänä esimerkkinä toimii ihmiskeskeisten palveluiden tuottamisessa tarvittava henkilön oman datan käyttö palveluiden tuottamisessa. Perinteiset välineet kokonaisarkkitehtuurikuvausten luomiseksi eivät ole vahvimmillaan tiedon mallintamisessa ja niiden kytkös käytännön kehitystyön tietomallintamiseen jää usein löyhäksi. Tätä tarvetta voidaan osaltaan täydentää Väestörekisterikeskuksen tuottamalla Yhteentoimivuusalustalla, joka mahdollistaa tietomallintamisen sekä sanastojen ja koodistojen hallinnan. Yhteentoimivuusalustalla mallinnettu tieto voidaan hakea sopivaksi valitussa rakenteisessa muodossa osaksi ohjelmistokehittäjän työnkulkua sekä tukemaan esimerkiksi ohjelmallisten rajapintojen tietomallien hallintaa ja dokumentaatiota. Tietomallien hallinta sujuu Yhteentoimivuusalustassa tavallisella verkkoselaimella helppokäyttöisin ja visuaalisin työvälinen.

Kehittämällä kokonaisarkkitehtuurin työvälineistöä tavoittelemme tilaa, jossa kokonaisarkkitehtuurin kuvaukset voidaan tuottaa kukin parhaiten soveltuvalla välineellä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi toiminnan ja järjestelmien kokonaisuuksien jäsentämistä visuaalisesti kuvauksien avulla sekä tietomallinnuksen järjestämistä kuvauksiin linkittyvin Yhteentoimivuusalustan tarjoamien työkalujen avulla. Työkalujakin tärkeämpää on huolehtia riittävästä koulutuksesta osaamisen varmistamiseksi, jotta välineet eivät pääse viemään päähuomiota itse tiedon välittämiseltä. Tämän osalta tulemmekin järjestämään syksyllä aiheeseen liittyvää koulutusta.

Kokonaisarkkitehtuuri palvelunkehittäjän työkaluna

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän vahvuus nousee esiin muutoshankkeissa, jolloin keskeinen tarve on kuvata ja jäsentää tulevaisuuden tavoiteltu tilannekuva. Uutta rakentaessa on toki otettava kokonaisarkkitehtuurityön lisäksi paljon muutakin huomioon. Näiden asioiden osalta tulemme järjestämään kokonaisarkkitehtuuripalvelumme osaksi SuoPa-hankkeessa kehittyvää palveluntarjoajan palvelukokonaisuutta, joka tarjoaa muita keskeisiä kehittämishankkeissa käytettyjä työkaluja kattaen digitaalisen turvallisuuden, julkisen hallinnon suositusten, saavutettavuuden ja palvelumuotoilun välineitä osana yhtä palvelukonseptia.

 

Suomen väkiluku 5 629 334