Hyppää sisältöön

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fortsätter sitt långsiktiga arbete för ett smidigt Finland under ledning av Janne Viskari

Utgivningsdatum 11.8.2022 13.57 | Publicerad på svenska 12.8.2022 kl. 10.51
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag utnämnt Janne Viskari, generaldirektör för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, att fortsätta i sitt uppdrag under de följande fem åren.

– Det är mycket motiverande att fortsätta i myndighetens ledning i en situation där Finland är på första plats i EU:s digitaliseringsranking. Vår uppgift är att hålla Finland i spetsen för utvecklingen även i fortsättningen, berättar Janne Viskari.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället och erbjuder tjänster för olika livssituationer. Myndighetens verksamhet är riksomfattande och sysselsätter 1 012 personer. Myndigheten inledde sin verksamhet i början av 2020 i och med sammanslagningen av Befolkningsregistercentralen och magistraterna.

– Vi främjar digitaliseringen av hela samhället genom att erbjuda tjänster bland annat för att utveckla den digitala säkerheten och det digitala stödet. Vi utvecklar och erbjuder också Suomi.fi-tjänster som olika aktörer i samhället i stor utsträckning kan utnyttja i sin egen verksamhet, fortsätter Janne Viskari.

Nästa år är avsikten att publicera en ny Suomi.fi-tjänst som fungerar som en telefonapplikation, via vilken man kan använda ett digitalt identitetsbevis i besöks- och e-tjänster. Tjänsten kan också utvidgas till att omfatta användningen av andra tillstånds- och personuppgifter i Finland och Europa.

Digitaliseringen gör det smidigare att uträtta ärenden hos myndigheter

Digitaliseringen erbjuder också metoder för att utveckla den egna verksamheten vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Myndigheten har redan utvecklat tjänster, processer, instruktioner och verksamhetssätt till att fungera riksomfattande. Till näst satsar myndigheten på att modernisera uträttande och hantering av ärenden samt serviceproduktionen. Målet är att det ska vara så smidigt som möjligt att sköta ärenden med myndigheterna oberoende av var i Finland man bor eller uträttar ärenden.

– Med hjälp av digitaliseringen kan vi också utveckla myndighetens egna tjänster i en mer omfattande riktning som också beaktar olika skeden i livet bättre. Viktiga tillämpningsområden för digitaliseringen är för oss de tjänster som är komplexa helheter som exempelvis de som tillhandahålls de anhöriga vid en närståendes död, intressebevakning samt tjänster för invandrare. Servicekedjorna överskrider ofta organisationernas gränser i alla dessa fall och är beroende på kundernas livssituation dessutom förknippat med flera olika aktörers tjänster. Genom att utnyttja digitalisering och samarbete mellan olika myndigheter och andra aktörer kan servicehelheterna göras smidigare i framtiden, berättar Janne Viskari.

Digitala tjänster används redan i stor utsträckning, men papperstvånget fördröjer myndigheternas verksamhet

Både organisationer och allmänheten sköter redan en stor del av sina ärenden via digitala kanaler. I Finland är användningen av digitala tjänster baserad på frivillighet.

– Danmarks goda erfarenheter av den allmänna elektrifieringen av ärenden och vad det eventuellt kan visa oss i Finland är viktigt att lyfta fram till diskussion i framtiden. Att behandla och avgöra ärenden endast elektroniskt ska vara möjligt för myndigheter gällande de personer som bevisligen kan uträtta ärenden elektroniskt. För närvarande har vi ett papperstvång i Finland, dvs. myndigheterna måste skicka avgöranden till kunderna i pappersform per post, även om kunden själv skulle ha uträttat ärenden i e-tjänsten om hen inte separat har gett sitt samtycke till elektronisk myndighetskommunikation, berättar Janne Viskari.

Om kunden kan uträtta ärenden digitalt ska det vara det primära sättet att uträtta ärenden, det vill Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Samtidigt skulle detta betyda satsningar på ett omfattande utbud av digitalt stöd

Digi- ja väestötietoviraston pääjohtaja Janne Viskari

Generaldirektör Janne Viskari, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Mer information:
Janne Viskari
[email protected]
tfn 0295 536 000