Hyppää sisältöön

Befolkningsregistercentralens överdirektör Janne Viskari utsedd till årets digitala ledare 2019

Utgivningsdatum 9.5.2019 20.59
Pressmeddelande

Tidningen Tivi har valt Janne Viskari, överdirektör för Befolkningsregistercentralen, till årets digitala ledare inom affärsverksamhet för 2019. Valet offentliggjordes i Tivi den 9 maj 2019.

”Att framgångsrikt skissa upp en strategi som förenar organisationens verksamhet och digitaliseringens möjligheter samt planera, genomföra och utvidga åtgärderna kräver en insats av hela organisationen. Detta gäller också för Befolkningsregistercentralen, som under de senaste åren har genomgått en avsevärd förändring och som tack vare att den har lyckats har utökat sitt ansvarsområde. Som ledare och garant för verksamheten krävs ändå en innovativ och målinriktad person som Janne Viskari, förespråkare för och realiserare av digitaliseringen. Han har som ledare för sin organisation och med stöd av den mod att förnya tjänsterna och förfaringssätten samt fungera som exempel när det gäller tillämpningen av digitaliseringen inom annan offentlig förvaltning. Dessutom har han en förmåga att få saker gjorda”, motiverar Tivi utnämningen.

Att Befolkningsregistercentralen, tillsammans med många andra aktörer inom den offentliga förvaltningen, har blivit en föregångare inom digitaliseringen har noterats också utanför Finlands gränser. Besökare och begäranden om tal strömmar in. Erkännandet som Janne Viskari har fått är samtidigt ett erkännande för den anmärkningsvärda utvecklingen av digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen. Via Suomi.fi har Befolkningsregistercentralens tjänster redan blivit en del av finländarnas elektroniska ärendehantering och liv samtidigt som nya tjänster målmedvetet utvecklas med medborgarna i fokus.

Befolkningsregistercentralens roll som föregångare och vägvisare inom digitaliseringen stärks ännu mer i framtiden när Befolkningsregistercentralen och magistraterna i början av år 2020 går samman och bildar myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, ett centralt ämbetsverk som främjar digitaliseringen av samhället. Myndighetens ansvar kommer att vara att främja digitaliseringen av hela samhället, trygga tillgången till information och erbjuda tjänster.

”Vår största utmaning i framtiden är att bevara den servicenivå som kännetecknar ett välfärdssamhälle och digitala tjänster är den bästa lösningen. Tjänsterna inom offentlig förvaltning måste i fortsättningen kunna erbjudas i lika stor omfattning som tidigare men till lägre produktionskostnader. För att kunna svara mot medborgarnas behov bättre än tidigare måste vi satsa på att i bred skala utnyttja olika datalager i kommunikationen mellan olika aktörer och system. Vi måste få informationen att överföras tillförlitligt och automatiskt mellan olika system. Detta kräver att de som bygger upp systemen fäster särskild uppmärksamhet vid kompatibiliteten. Men samtidigt är det viktigt att se till att informationen används etiskt. Det mest centrala när det gäller digitaliseringen är att lyckas bevara medborgarnas tilltro till att den offentliga förvaltningen hanterar informationen om dem korrekt. Tilltron kunde höjas genom att öka transparensen, alltså genom att ge medborgarna insikt i var informationen om dem hanteras”, säger Janne Viskari.

”Digitaliseringen genomförs ändå inte bara genom att förbättra systemen eller lagstiftningen. Medborgare som vant sig vid elektroniska redskap måste fås att uträtta ärenden också med den offentliga förvaltningen uttryckligen via elektroniska kanaler. En satsning bör göras på att utveckla enskilda människors digitala kunskaper. Alla utbildningsområden bör gå in för att ge baskunskaper i digital kompetens. Också kompetensen och färdigheterna hos förvärvsarbetande och äldre personer bör stärkas så att kunskapsklyftan som föranleds av förändringarna i arbetslivet kan minskas”, fortsätter Viskari.