Hyppää sisältöön

Barometern för digital säkerhet: Företagens datasäkerhet oroar, bedrägeriförsök blir vanligare och tröttheten på distansarbetet återspeglas som eventuella risker för digital säkerhet

Utgivningsdatum 16.2.2021 6.00 | Publicerad på svenska 23.2.2021 kl. 10.06
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utreder kompetens, utbildningsbehov, bekymmer, faktiska hot samt coronapandemins effekter i anslutning till digital säkerhet genom en enkät riktad till personalen inom den offentliga förvaltningen. Enkäten Barometern för digital säkerhet inleddes i september 2020 och i oktober publicerades den första rapporten. Rapporten baserade sig på 1892 svar (1723 svar hade kommit in via barometern, och 169 svar hade kommit in från VAHTI-ledningsgruppen). Den andra rapporten publiceras i februari 2021 och baserar sig på 453 nya svar som har kommit in före den 12 februari 2021. I det här meddelandet publicerar vi förhandsinformation om den kommande rapporten.

Man litar starkare på myndigheternas datasäkerhet än på företagens

Utifrån enkäten kan man konstatera att det i Finland fortfarande råder ett högt förtroende för den egna arbetsgivarens och myndigheternas förmåga att behandla personuppgifter och andra uppgifter på ett säkert sätt. Nästan 80 procent av respondenterna litar på att de uppgifter som ges till den egna arbetsgivaren (78,9 procent) eller en myndighet (77,1 procent) är säkra.

Däremot är förtroendet för företagens förmåga att hantera information på ett säkert sätt på en klart svagare nivå. Mindre än en fjärdedel av respondenterna (24,1 procent) litar på att deras uppgifter är säkra hos ett företag. Förtroendebristen kan åtminstone delvis förklaras av attacker mot internationella företags tjänster, där till exempel stora mängder av användarnas lösenord har läckt ut på nätet.

Risken för identitetsstöld oroar

Förtroendet för alla aktörers datasäkerhet – såväl arbetsgivarens, myndigheternas som företagens – har minskat något, cirka tre procentenheter jämfört med den digitala säkerhetsbarometern i oktober 2020. En möjlig orsak till detta är de lyckade cyberattackerna som fått mycket uppmärksamhet i slutet av 2020, till exempel fallet med Psykoterapicentret Vastaamo.

Även oron för risken för identitetsstöld har ökat. Av respondenterna är 33,7 procent oroade eller mycket oroliga över detta, medan motsvarande siffra i oktober var 29,3 procent.

Många bluffsamtal kommer också till arbetstelefonerna

Svaren från den digitala säkerhetsbarometern visade tydligt att olika bedrägerier blivit allt vanligare. Särskilt bluffsamtalen har ökat oroväckande mycket. 64,1 procent av respondenterna uppgav att de fått bluffsamtal i arbetsuppgifterna. Ökningen är upp till 13 procentenheter jämfört med resultaten från barometern i oktober.

78,5 procent av respondenterna uppger att de fått bluff-e-post på fritiden och 79 procent på arbetsplatsen. Antalet personer som fått bluffmeddelanden i arbetet har ökat med 3,6 procentenheter jämfört med oktober.

Trötthet på distansarbetet återspeglas som risker i den digitala säkerheten

Den långvariga coronapandemin och dess inverkan på arbetsprestationen delar åsikterna. Av respondenterna bedömde 35 procent att de klarat av sina arbetsuppgifter bättre under coronatiden än före den. På motsvarande sätt uppger 12,9 procent att den egna prestationen har försämrats.

En oroväckande utveckling i barometerns resultat gäller arbetets belastning och den mentala orken. Nästan hälften av respondenterna (44,9 procent) upplever att den kommande våren kommer att vara tyngre med tanke på arbetets belastning än i fjol. Detta kan ha väsentlig betydelse för den digitala säkerheten, eftersom brådska, stress, frustration och andra störningsfaktorer bidrar till mänskliga misstag, vilket i sin tur kan leda till olika kränkningar av informationssäkerheten för personuppgifter.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata beaktar observationerna i barometern för digital säkerhet inom verksamheten i ledningsgruppen för den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen (VAHTI) och i arbetsgruppernas verksamhet, samt i olika underprojekt inom projektet för utvecklingsprogrammet för den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen (JUDO).

Mer information

Vi publicerar en mer detaljerad rapport om barometern för digital säkerhet i februari på adressen dvv.fi/vahti.

Enkäten Barometern för digital säkerhet är öppen på webben fram till den 31 december 2021, och vi önskar svar på den även i fortsättningen. Rapporter om barometern publiceras regelbundet.

Läs även: Den föregående rapporten om Barometern för digital säkerhet, 22.10.2020 (på finska)

Kontaktuppgifter 

Kimmo Rousku, ledande specialsakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, [email protected], tlf. 0295 535 120

Uppdatering 22.6.2021: i october 2020 rapporten baserade sig på 1892 svar (inte på 1891 svar).

JUDO-projekt VAHTI digital säkerhet