Hyppää sisältöön

Julkisen hallinnon organisaatiot: Muistakaa tuottaa palvelujanne koskevat tiedot Suomi.fi-palvelutietovarantoon!

7.9.2017 10.07
Tiedote

Suomi.fi-palvelutietovaranto on keskitetty kansallinen tietovaranto, johon julkishallinnon organisaatioiden on 15.7.2016 voimaan astuneen lain (571/2016) mukaan pitänyt kuvata ja tuottaa asiakaslähtöiset kuvaukset palveluistaan 1.7.2017 mennessä.

Suuri osa organisaatiosta on pääsääntöisesti ottanut Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöön hyvin. Väestörekisterikeskus on kuitenkin 5.9.2017 lähettänyt osaan julkisista organisaatioista kirjeen otsikolla ”Kehotus Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöönottoon”.

Kirje on lähetetty organisaatioille, joilla Palvelutietovarannon käyttöönotto on joko aloittamatta tai se on aloitettu, mutta on selvästi jäänyt kesken joko palvelutietojen laajuuden tai laadun osalta.

Väestörekisterikeskus kehottaa kirjeen saaneita organisaatioita toimittamaan vastauksen Väestörekisterikeskuksen kirjaamoon ([email protected]) viimeistään perjantaina 22.9.2017. Jos toimenpiteet lakivelvoitteen täyttämiseksi ja käyttöönoton edistämiseksi eivät etene, asia viedään valtiovarainministeriön tietoon ja jatkokäsittelyyn.

Miksi asia on tärkeä?

Julkishallinnolla on erinomaisia palveluita, joiden olemassaolosta kansalaiset tai yritykset eivät välttämättä edes tiedä. Palvelutietovaranto helpottaa palveluiden löydettävyyttä, sillä se sisältää tiedot kaikista julkisista palveluista tietorakenteeltaan yhdenmukaisessa muodossa. Yhdenmukaisen muodon myötä Palvelutietovarannon tiedot ovat hyödynnettävissä rajapintojen kautta koneellisesti, jolloin palveluiden löydettävyys mm. hakukoneissa paranee. Tietoja voi esittää organisaation omilla verkkosivuilla ja hyödyntää vapaasti myös muissa sähköisissä palveluissa ja sovelluksissa.

Palvelutietovaranto noudattaa eurooppalaista suositusta (CPSV-AP) julkisten palvelujen yhdenmukaisesta kuvaamisesta. Euroopan unionin tavoitteena on koota kaikkien jäsenmaiden julkiset palvelut yhdenmukaisesti tarjolle asiointimaasta riippumatta. Suomi.fi-palvelutietovaranto toimii mallina koko EU-alueen julkisten palvelujen löydettävyydelle.

Olemme yhdessä luomassa merkittävää ja monikäyttöistä tietovarantoa Suomen julkisista palveluista ja niihin kytkeytyvistä asiointikanavista. Muun muassa Suomi.fi-verkkopalvelussa (www.suomi.fi) näytetään Palvelutietovarannossa julkaistuja tietoja.

Valtakunnallinen Suomi.fi-markkinointikampanja käynnistyy syyskuun alussa kauppakeskuskiertueella, televisiossa ja muissa medioissa. Myös sitä silmällä pitäen palvelutietojenne tuottaminen Suomi.fi-palvelutietovarantoon ja niiden pitäminen ajantasaisina on hyödyllistä ja tärkeää.

Käytännön asioita käyttöönoton tueksi:

1.  Väestörekisterikeskus tarjoaa koulutusta, työpajoja, opastusta ja ohjeistusta käyttöönottoon. Aloittakaa käyttöönotto niistä.

2. Ennen työhön ryhtymistä, varmistakaa, että organisaationne on liittynyt Palvelutietovarannon käyttäjäorganisaatioksi sekä hyväksynyt palvelun käyttöehdot.

3.  Keskeistä on tunnistaa organisaation palvelut ja asiointikanavat sekä tuottaa tiedot Palvelutietovarannon edellyttämässä muodossa joko manuaalisesti tai rajapinnan kautta.

4. Käyttöönotto edellyttää työn vastuuttamista ja aikatauluttamista. Työhön tarvitaan erityisesti viestinnällistä osaamista ja näkemystä sekä palveluiden substanssiasiantuntemusta. Käyttöönoton jälkeiset ylläpitoresurssit tulee varmistaa myös.

5. Jos palveluitanne on tuottamassa yhteistyökumppaneita, varmistakaa, että työnjaosta on sovittu.

6. Teknistä osaamista tarvitaan, jos tietojen tuottamiseen tai hyödyntämiseen käytetään Palvelutietovarannon rajapintoja. Palvelutietovaranto ja sen rooli kannattaa huomioida kokonaisarkkitehtuurityössä.

7. Palvelutietovarannon käyttö on maksutonta, mutta organisaatiot vastaavat itse käyttöönotosta ja tietojen ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista.

 

Yhteydenotot

Väestörekisterikeskus, [email protected]

Suomi.fi-palvelut helpottavat kansalaisten ja yritysten viranomaisasiointia sekä viranomaisten keskinäistä toimintaa. Palvelut ovat Väestörekisterikeskuksen ylläpitämiä ja niistä säädetään laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016).

Lisätietoja:

Aiemmat kirjeet aiheeseen liittyen:

Poikkeusluvat