Sote-palvelutiedot kuvataan suoraan Suomi.fi-palvelutietovarantoon

26.4.2017 12.00
Tiedote

Kansallinen ohjeistus sote-palveluihin liittyvien tietojen kuvaamisesta on muuttunut.

Aikaisemmasta tiedosta poiketen sote-palvelutiedot tuotetaan suoraan Suomi.fi-palvelutietovarantoon (PTV).

Tietoja ei tuoteta THL:n sote-palveluhakemiston kautta, vaan sote-sektorin palvelutiedot tuotetaan Suomi.fi-palvelutietovarantoon samalla tavalla kuin muiden toimialojen palvelutiedot. Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (ns. KaPA-laki 571/2016) edellyttää, että tiedot julkisista palveluista on tuotettu PTV:hen 1.7.2017 mennessä.

Aiempaa ohjeistusta muutettiin sote-organisaatioiden antaman palautteen perusteella. Monessa kunnassa ja sote-organisaatiossa on valmistauduttu PTV:n käyttöönottoon muun muassa rakentamalla integraatioita tietojen siirtoon suoraan Palvelutietovarantoon. Yhden toimialan tiedonkeruun erottaminen kokonaisuudesta koettiin haastavaksi toteuttaa.

Projektissa havaittiin myös soten rekistereiden ja PTV:n tietojen sisällöissä ja teknisessä toteutuksessa eroavaisuuksia. Näiden ratkaiseminen vaatii laajempaa pohdintaa kuin projektin ja KaPA-lain aikataulu mahdollistaa.

Tietojen kirjaaminen Suomi.fi-palvelutietovarantoon

Jotta organisaatio voi tuottaa tietoja Suomi.fi-palvelutietovarantoon, sen tulee liittyä palvelun käyttäjäksi ja hyväksyä käyttöehdot. Liittymisen jälkeen organisaatio saa tunnukset tietojen tuottamiseen. Tietoja voi tuottaa joko manuaalisesti Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöliittymällä tai rajapinnan (API) kautta. Käytännön ohjeet tietojen syöttämiseen antaa Väestörekisterikeskus.

Sote-palveluhakemistoon tähän mennessä kuvattuja tietoja ei välitetä automaattisesti Suomi.fi-palvelutietovarantoon. Mikäli organisaationne on jo ehtinyt kuvata sote-palveluhakemistoon huomattavan määrä tietoja, pyydämme olemaan yhteydessä kehittämispäällikkö Niina Peräseen sähköpostitse tilanteen arvioimiseksi.

Maakunta- ja sote-uudistus uudistaa myös sote-tietojärjestelmät ja -palvelut

Uusi sote-palvelujärjestelmä vaatii tuekseen kattavasti tietoa sote-palveluita tuottavista organisaatioista, niiden tarjoamista palveluista sekä palveluiden laadusta ja kustannuksista. Kansallisena tavoitteena on jatkossakin, että sote-sektorin palveluiden ja toiminnan tietoja ei tarvitse kirjata erikseen useaan tietovarantoon.

Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla on käynnissä kokonaisarkkitehtuuriselvitys, jossa tarkennetaan uuden toiminta- ja organisaatiorakenteen mukainen tietojärjestelmien ja tietovarantojen tavoitetila. Sote-sektorin nykyisissä tietovarannoissa olevien palvelutietojen tulee jatkossa kytkeytyä Suomi.fi-palvelutietovarannon tietoihin. Lisäksi kansallisessa valmistelussa huomioidaan tulevan sote-lainsäädännön asettamat velvoitteet sote-toimijoille (mm. palveluntuottajien ja palveluiden rekisteröinti ja toiminnan seuranta).

Hae rahallista tukea Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöönottoon mahdollisimman pian

Julkishallinnon organisaatiot voivat saada valtiovarainministeriön myöntämää rahoitusta Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttöönottoon.

Viimeinen aika hakea rahoitusta on 31.5.2017. Projektin on oltava valmis ja raportoitu on 1.9.2017 mennessä.

Rahoitustuen määrä riippuu kunnan tai valtionhallinnon organisaation koosta ja sitä myönnetään korkeintaan 75 % organisaation omasta kustannusarviosta. Jos kunnalle on jo myönnetty enimmäismäärä rahoitusta tietojen tuottamiseen Suomi.fi-palvelutietovarantoon, tukea ei ole mahdollista enää saada.

Ohjeet rahoitustuen hakemiseen löytyvät valtiovarainministeriön verkkosivulta:

Valtionavustuksen hakutiedote Palvelutietovaranto kunnille ja kuntayhtymille

PTV-käyttöönoton rahoitushakemus kunnille

PTV-käyttöönoton rahoitushakemus kuntayhtymille

Väestörekisterikeskuksesta opastusta käyttöönottoon

Suomi.fi-palvelutietovarannosta vastaava Väestörekisterikeskus auttaa julkisen hallinnon organisaatioita palvelutietojen tuottamisessa järjestämällä mm. koulutuksia.

Sote-tietojen tuottajille järjestetään oma koulutustilaisuus 27.4.2017 klo 9-11: https://www.lyyti.in/Sotepalvelutietojen_tuottaminen_PTVhen_teemakoulutus_9721

Katso kaikki työpajat ja koulutukset ja ilmoittaudu mukaan: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/kayttoonotto/ptv-koulutukset-ja-materiaali/

Kaikki PTV-koulutukset sopivat myös sote-tietojen tuottajille.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus
projektipäällikkö, PTV-käyttöönotot Annette Hotari
etunimi.sukunimi[at]vrk.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
kehittämispäällikkö Niina Peränen
etunimi.sukunimi[at]thl.fi

ptv-tuki[at]vrk.fi

Voit ottaa meihin yhteyttä myös palautelomakkeella:
https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4857167&sid=8gLknyGeq2

Väestörekisterikeskus julkaisee tiedotteen ruotsinkielisen version viimeistään viikolla 18.
befolkningsregistercentralen ska publicera meddelandet på svenska veckan 18.