En brobyggare visar vägen till ett ”digitalt ämbetsverk”

20.12.2017 13.00
Tiedote

Lea Krohns var Befolkningsregistercentralens överdirektör 1.10.16–15.11.17. I oktober 2016 var det fråga om ett vikariat när den tidigare överdirektören Hannu Luntiala gick i pension. Utnämningen förlängdes dock i flera perioder i över ett år.

”Under min mandatperiod inträffade stora omvälvningar och förändringar. Jag hade en stark upplevelse av att jag var brobyggare mellan den gamla och den nya Befolkningsregistercentralen, på väg mot ett ”digitalt ämbetsverk”, säger Krohns när hon beskriver sin period. Hon betraktar sin period som intressant och givande även om hon aldrig hade sökt tjänsten själv.

”En direktör ska skapa förtroende och framtidshopp och detta betraktade jag som min viktigaste uppgift under min tid som överdirektör. Min långa karriär vid Befolkningsregistercentralen var till stor nytta för mig i denna uppgift. Krohns inledde sin karriär vid Befolkningsregistercentralen som planerare och avancerade via uppgifter inom informationsförvaltning till direktör för enheten Administration och stöd för ledningen. ”Jag har arbetat under tre föregående överdirektörer och jag är överdirektörens första vikarie sedan 2003”, konstaterar Krohns.

En fortgående förändring

”Arbetet vid Befolkningsregistercentralen har varit mycket givande och jag vill tacka alla tidigare överdirektörer för ett utmärkt samarbete och stöd. Arbetet har också ofta varit roligt”, säger Krohns nöjt och fortsätter: ”Ledningen har samarbetat mycket intensivt och resultatrikt. Likaså har jag upplevt att samarbetet med personalrepresentanterna har fungerat bra.”

”När Hannu Luntiala gick i pension hade den stora förändringen vid Befolkningsregistercentralen redan börjat. KaPA-programmet och dithörande projekt och tjänstehelheten Suomi.fi som projekten resulterade i hade inletts”, berättar Krohns. Vid årsskiftet 2016–2017 överfördes Katso-tjänsten och de ovannämnda Suomi.fi-tjänsterna till Befolkningsregistercentralen.

”Genast i början av min period inledde finansministeriet utredningar som gällde arbetsfördelningen beträffande digitaliseringsuppgifter i förvaltningsområdet och även organiseringen av magistraterna. Ledningsgruppen bestämde sig för att ställa sig starkt öppen och positiv till båda. Vi förordade främjandet av dem i olika sammanhang. Den långa väntan är nu över i och med att Befolkningsregistercentralens roll som föregångare inom digitalisering ytterligare stärks vid årsskiftet när vi får ansvaret även för andra viktiga uppgifter”.

Helheten som övergår till Befolkningsregistercentralen vid ingången av 2018 omfattar rådgivningstjänster till medborgarna och uppgifter som stöder digitaliseringsutvecklingen inom den offentliga förvaltningen. Till dessa hör till exempel Medborgarrådgivningen och VAHTI-, VIRT- och govCERT-verksamheten. I fortsättningen sköter Befolkningsregistercentralen också JHS-rekommendationssystemet och statsförvaltningens projektportföljsystem. Helheten omfattar också flera andra uppgifter.

Den långa karriären vid Befolkningsregistercentralen fortsätter

”Jag är starkt engagerad i den offentliga förvaltningen och särskilt i förverkligandet av de centrala principerna i en välfärdsstat. Jag vill utföra arbete som har en betydelse och är inriktad på helhetssituationen”, säger Krohns och tillägger att hennes arbete alltid varit förknippat med utveckling, som Befolkningsregistercentralens ICT-inriktade verksamhet ständigt har kompletterat med något nytt.

”Befolkningsregistercentralens tjänster har utgjort och kommer att utgöra en mycket viktig del i främjandet av digitaliseringen. Våra tjänster skapar ett underlag som andra kan använda för att bygga sina tjänster. Vision, samarbete, gemensamma uppgifter. Detta vill jag fortsätta med även i min nuvarande roll som direktör för enheten Förvaltning och gemensamma tjänster där vi skapar verksamhetsförutsättningar och bygger ett nytt digitalt ämbetsverk. Detta arbete utförs i samarbete med magistraterna, enheten för styrning och utveckling av magistraterna, finansministeriet och personalen när vi förbereder sammanslagningen av magistraternas och Befolkningsregistercentralens uppgifter senast vid ingången av 2020.”

Under sin långa karriär har Krohns haft olika roller i flera olika arbetsgrupper inom förvaltningen och i nätverk. Hon har ofta varit med och utvecklat och förnyat både systemen och verksamheten. Även i ledningsgruppsarbetet har hon under mer än 20 år utarbetat strategier och främjat förändring.

”Förändringen i vår verksamhetsmiljö och vårt uppgiftsfält utmanar oss och det är viktigt att varje anställds arbetsinsats och kunnande utnyttjas maximalt. Vi är alla olika och det är bra så. Var och en bör få uppleva att han eller hon är delaktig och uppskattad. Jag har själv också upplevt det väldigt viktigt att få vara mig själv i arbetet”, berättar Krohns.

Samtidigt har Befolkningsregistercentralen också förnyats internt. Organisationen förnyades senast i början av 2017 och en del förändringar kommer också att ske i början av 2018. Antalet anställda närmar sig redan 180 och nya anställda har inlett sitt arbete via rekryteringar och förflyttningar. ”Vi arbetar i en multilokal där få av oss har en personlig arbetsplats och distansarbetets andel har ökat. Nu är det bra att tillsammans vidareutveckla handlingssätten, samarbetsstrukturerna och de administrativa processerna.

”Jag vill gratulera Janne Viskari som valdes till Befolkningsregistercentralens överdirektör i november. Jag är övertygad om att vårt samarbete förlöper smidigt och jag är beredd att ge honom mitt fulla stöd. Jag vill också tacka finansministeriet för ett ypperligt samarbete, likaså övriga parter och hela personalen”, säger Krohns avslutningsvis.

Denna artikel är publicerad som en del av Befolkningsregistercentralens Finland 100 -serien. Från juli till december publicerar vi en text i samband med temat varje månad.