Valtuutuksen vahvistaminen ja valtuutuksen peruuttaminen vahvistamisen jälkeen

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta sen jälkeen, kun Digi- ja väestötietovirasto on sen vahvistanut.

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen

Voit hakea edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista, jos sinut on nimetty toisen henkilön laatimassa edunvalvontavaltakirjassa valtuutetuksi.  Valtuutuksen vahvistamisen edellytyksenä on, että valtakirjan allekirjoittanut henkilö (valtuuttaja) on heikentyneen terveydentilansa vuoksi tullut kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. Valtuutuksen vahvistamista varten sinun on hankittava lääkärinlausunto tai muu siihen rinnastettava luotettava selvitys valtuuttajan terveydentilasta.

Voit hakea edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista myös silloin, kun sinut on valtakirjassa nimetty varavaltuutetuksi ja varsinainen valtuutettu on esteellisyyden, sairauden tai muun syyn vuoksi tilapäisesti estynyt hoitamaan tehtäväänsä. Varsinainen valtuutettu voi olla esteellinen esimerkiksi silloin, kun asiassa vastapuolena on valtuutettu itse, hänen lapsensa tai puolisonsa tai joku, jota valtuutettu edustaa. Vastapuolia ovat esimerkiksi myyjä ja ostaja, vuokranantaja ja vuokralainen tai kuolinpesässä leski ja perilliset.

Voit hakea edunvalvontavaltakirjan vahvistamista myös silloin, kun sinut on nimetty edunvalvontavaltakirjassa toissijaiseksi valtuutetuksi ja varsinainen valtuutettu ei ota tehtävää vastaan tai luopuu siitä.

Edunvalvontavaltuutuksen peruuttaminen ennen sen vahvistamista

Edunvalvontavaltakirja laaditaan tulevaisuuden varalle hyvissä ajoin ennen toimintakyvyn heikkenemistä. Valtakirjan laatimisen ja vahvistamisen välillä saattaa olla hyvinkin pitkä aika. Valtakirjaa voi vapaasti muuttaa sen laatimisen ja vahvistamisen välillä. Samoin valtakirjan voi tänä aikana vapaasti peruuttaa. Lupaus olla peruuttamatta valtuutusta ei ole lain mukaan sitova. Peruuttamisen edellytyksenä on, että valtuuttaja kykenee ymmärtämään peruuttamisen merkityksen.

Edunvalvontavaltuutus peruutetaan ennen sen vahvistamista yleensä ottamalla valtakirja takaisin valtuutetulta ja hävittämällä se, esimerkiksi repimällä. Valtuutetun pitää palauttaa alkuperäinen valtakirja valtuuttajalle, jos valtuuttaja ilmoittaa hänelle peruuttaneensa valtuutuksen.

Edunvalvontavaltakirjan voi peruuttaa myös siten, että laatii uuden edunvalvontavaltakirjan, joka on samansisältöinen aikaisemman kanssa.Uuteen valtakirjaan kannattaa tällöin laittaa selkeyden vuoksi maininta siitä, että tämä uusi valtakirja kumoaa aikaisemmat valtakirjat.

Vahvistetun ja näin voimaan tulleen valtuutuksen peruuttaminen on vahvistettava holhousviranomaisessa. 

Edunvalvontavaltuutuksen peruuttaminen vahvistamisen jälkeen

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun holhousviranomainen on sen päätöksellään vahvistanut. Voimaantulleen valtuutuksen peruuttaminen edellyttää myös aina holhousviranomaisen antamaa päätöstä.  Näin pyritään välttämään tilanteet, joissa valtuuttaja sairastuttuaan tai muutoin toimintakykynsä menetettyään harkitsemattomasti peruuttaisi sellaisen valtuutusjärjestelyn, jonka hän on terveenä ja harkintakykyisenä suunnitellut ja toteuttanut.

Valtuuttaja on oikeutettu hakemaan voimaantulleen valtuutuksen peruuttamisen vahvistamista holhousviranomaiselta. Vahvistamisen ainoana edellytyksenä on, että valtuuttaja kykenee ymmärtämään peruuttamisen merkityksen. Valtuuttajan ei näin ole tarpeen esittää selvitystä esimerkiksi siitä, että valtuutettu on kykenemätön tai sopimaton tehtävään.

Holhousviranomainen kuulee hakemuksen johdosta aina valtuutettua. Holhousviranomainen voi lisäksi pyytää valtuuttajalta lääkärintodistuksen tai muun vastaavan selvityksen hänen kyvystään ymmärtää peruuttamisen merkitys.

Kiireellisessä asiassa holhousviranomainen voi väliaikaisesti vahvistaa valtuutuksen peruuttamisen. Asiaa voidaan pitää kiireellisenä esimerkiksi silloin, kun valtuuttaja esittää todennäköistä selvitystä siitä, että valtuutettu on syyllistynyt väärinkäytöksiin tehtävänsä hoitamisessa ja on vaarana, että väärinkäytökset jatkuvat. Holhousviranomaisen väliaikainen määräys on voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Edunvalvontavaltuutus lakkaa olemasta voimassa, kun valtuutuksen peruuttaminen on vahvistettu holhousviranomaisessa. Valtuutetun on valtuutuksen lakattua viipymättä luovutettava valtakirja ja hoidossaan oleva omaisuus valtuuttajalle. Holhousviranomainen tekee holhousasioiden rekisteriin merkityn valtuutuksen peruuttamisesta merkinnän rekisteriin.

Valtuutetun tehtävän päättyminen

Valtuutetun tehtävä päättyy useimmiten valtuuttajan kuoleman johdosta. Valtuutetun tehtävä voi päättyä myös esimerkiksi siihen, kun valtuutettu luopuu tehtävästään, tulee kykenemättömäksi huolehtimaan siitä tai kun hän kuolee. 

Toimi näin

  • Hanki lääkärinlausunto valtuuttajasta edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista varten
  • Täytä hakemus edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseksi.
  • Toimita hakemus, lääkärinlausunto ja alkuperäinen edunvalvontavaltakirja Digi- ja väestötietovirastolle.

Hinta ja kulut

Päätösmaksu edunvalvontavaltuutuksen vahvistamisesta on 130 €. 

Jos valtakirjassa on määrätty tilintekovelvollisuus, viranomainen perii tilintarkastuksen yhteydessä tilintarkastusmaksun, jonka suuruus määräytyy maksuasetuksen mukaisesti valtuuttajan vuositulojen ja tilikauden lopun varojen määrän perusteella.

Käsittelyaika

Valtakunnallisesti edunvalvontavaltuutusasian käsittely kestää noin kolme kuukautta. Tämä käsittelyaika-arvio on suuntaa antava.  Yksittäistapauksissa käsittelyaika saattaa alittua tai ylittyä kulloinkin käsiteltävänä olevien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos asiaan liittyviä selvityksiä joudutaan odottamaan hakijalta tai muilta tahoilta (esim. lääkärinlausunto).

Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä.

Usein kysyttyä valtuutettuna toimimisesta

Suomen väkiluku 5 542 002